W centrum zainteresowań liberalizmu stoi człowiek, któremu należy - według głównych jego zasad - zapewnić swobodny i niczym nie skrępowany rozwój. Do najważniejszych wartości, jakie ta ideologia propaguje, należą zatem: szeroko pojęta wolność, równouprawnienie, tolerancja dla ludzkich poglądów i zachowań, pluralizm i własność prywatna. Niezbędnym jednak warunkiem do ich istnienia, jest respektowanie konstytucji, która wprowadzałaby rozdział między poszczególnymi urzędami w państwie, byłaby gwarantem prawa i wolności obywatelskich. Szybki i prężny rozwój gospodarczy, ma natomiast gwarantować istnienie wolnego rynku i swoboda przepływu kapitału.

Po raz pierwszy pojęcia liberalizm użyto w roku 1810 w Hiszpanii. Było ono określeniem, na program, wyznawany przez jeden z najprężniej wówczas działających obozów politycznych. Jego zwolennicy domagali się niepodległości swojego państwa, wprowadzenia konstytucji i respektowania praw człowieka i obywatela.

Wśród przedstawicieli nurtu liberalnego, wymienić można: Johna Locke, Charlesa Montesquieu, Adama Smitha i Beniamina Konstanta.

Liberałowie są zwolennikami takiego ustroju państwa, w którym poszczególne instytucje, mogłyby gwarantować społeczeństwo bezpieczny i nieskrępowany rozwój. Jednak tylko od człowieka zależy, czy wykorzysta dane mu przez państwo warunki i posiadane przez siebie zdolności. Taką możliwość daje mu tylko, postawiona przez liberałów na pierwszym miejscu wolność i swoboda działania.

Państwo powinno zapewnić również swoim obywatelom bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Jest to możliwe, jedynie dzięki uchwalonym przez parlament ustawom. Ten ostatni ma działać w oparciu o pluralizm, dążenie do kompromisu i kulturę polityczną.

U podstaw dobrze rozwijającej się gospodarki, leży - wedle liberałów - wolny rynek. Jak pisze K.A. Wojtaszczyk: "Swobodna inicjatywa w sferze gospodarczej, poddawanie wszelkich decyzji ekonomicznych osądowi rynku jest warunkiem efektywności ekonomicznej i przyczynia się do wzrostu ogólnego dobrobytu. "Niewidzialna ręka rynku", jak mówił twórca doktryny ekonomicznej liberalizmu A. Smith, jest symbolem ładu gospodarczego opartego na prywatnej własności."