"Jak chcemy żeby Polska była krajem ludzi mądrych i otwartych to musimy pozbyć się naszych narodowych fobii i kompleksów".

Na świecie żyje bardzo wiele narodów odmiennych m.in. pod względem: wyznawanej religii, obyczajów czy też kultury itp. Wszyscy ludzie są niepowtarzalni, na tym polega ich bogactwo. Należy szanować każdego, bez względu na to skąd pochodzi, kim jest, jaki ma kolor skóry. Trzeba powiedzieć zdecydowanie "nie" wszelkim przejawom dyskryminacji! Temat tolerancji wywołuje szereg kontrowersji. Staje się powszechnie obecny w środkach masowego przekazu a także w codziennych dyskusjach.

Współczesność cierpi na niedostatek tolerancji na tle narodowościowym, która jest niezwykle ważna z punktu widzenia konieczności współpracy i jednoczenia się poszczególnych państw. Należąc obecnie do struktur Unii Europejskiej mamy do czynienia w kontaktach na różnych płaszczyznach z ludnością państw, która posługuje się innym językiem, ma swoje obyczaje, bogatą i silnie zakorzenioną tradycją a także sporą grupę stanowią wyznawcy innych religii. Jedną z koncepcji wspólnoty europejskiej stanowi postulat, w którym jest mowa o dobru ogółu, każdego z państw członkowskich, w tym celu muszą się one zintegrować między sobą i współdziałać na rzecz tego dobra jak również bezpieczeństwa całej Unii. Wszyscy członkowie wstępując do struktur Unii wnosząc cały swój dorobek, wzbogacają tym samym wszystkich we wspólnocie.

Wiele osób to co odmienne postrzega jako z gruntu złe wyłącznie dlatego, że nie zna tego. Taka mentalność jest typowa dla różnych środowisk. Powinniśmy przybierać postawy bardziej tolerancyjne i otwarte w stosunku do tego wszystkiego co nowe, inne, nieznane. Ta kwestia dotyczy przede wszystkim kontaktów międzyludzkich w obrębie różnych narodowości, kultur, ras i wyznań religijnych!

We współczesnym świecie wiele uwagi poświęca się rozmowom związanym z problemem tolerancji, niestety na mówieniu się kończy, nie podejmując żadnych konkretnych kroków i nie stosując skutecznych rozwiązań. Ubolewam nad obecnym stanem rzeczy. Najbardziej bulwersują mnie przypadki deklaracji bycia osobą tolerancyjną jednocześnie nie wiedząc co oznacza to pojęcie!

Uważam, że problem braku tolerancji wynika z obaw i lęków przed odmiennością a także z niedostatecznej dojrzałości emocjonalno - uczuciowej wielu społeczeństw. Myślę, że wiele osób podzieli mój pogląd, iż źródłem nietolerancji są mające niewiele wspólnego z rzeczywistością krzywdzące stereotypy, nieustannie powielane przez kolejne pokolenia.

Stereotyp eliminuje opis oraz charakterystykę konkretnej osoby. Często przybiera następujące formy: "Żyd", "Cygan" albo "Szwab", którym towarzyszą obelżywe epitety. Takie określenia z reguły są w większości przypadków fałszywe. Stereotyp powstaje w niezwykle prosty sposób: nieliczne jednostki danej nacji dają złe świadectwo a stąd już krótka droga do utarcia uogólnienia i oceniania w ten sam sposób pozostałych przedstawicieli tej nacji.

Przeraża mnie cała ta sytuacja związana z nietolerancją a przecież wystarczy trochę wyrozumiałości oraz dobrej woli. Dziś sporo ludzi jest bardzo zapatrzonych w samych siebie i wrogo nastawionych do innych.

Przez pewien czas myślałem nad tym, co można zrobi by wykształcić w polskim społeczeństwie powszechną tolerancję. Myślę, że obywatelom trzeba dostarczać jak najwięcej informacji dotyczących innych nacji, kultur a także innych wyznań, dzięki takim działaniom staną się one bliższe a tym samym mniej obce i wrogie. W mojej opinii poza środkami masowego przekazu powinny się tym zająć także szkoły! W procesie uczenia się bycia tolerancyjnym niebagatelne znaczenie mają bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Dobrą okazją ku temu jest wymiana międzynarodowa. Tego typu inicjatywa zbliża ludzi z różnych krajów, kultur i środowisk tym samym łamiąc panujące stereotypy. Poznając innych ludzi mamy możliwość nawiązania nowych, interesujących znajomości, możemy się nawet zaprzyjaźnić a także stajemy się bardziej otwarci na drugiego człowieka.

Jednym spośród najistotniejszych wyzwań po przystąpieniu do wspólnoty europejskiej, które stoi przez Polakami jest wykształcenie w sobie a także kolejnych pokoleniach szacunku dla tego co odmienne oraz umiejętność współżycia z innymi narodami oparta na wzajemnym zrozumieniu. W tym celu musimy koniecznie odrzucić stereotypy a także podczas oceniania kogoś bierzmy pod uwagę to kim jest a nie skąd pochodzi.

Wyzbycie się wszelkich stereotypów oraz krzewienie tolerancji a jak również zrozumienia powinny stanowić moralnym obowiązek każdego Polaka.