Temat1: Skonfrontuj koncepcję programową Unii Europejskiej (wartości i relacje między UE a Państwami Członkowskimi) i zasady jej pomocniczego działania z pojęciem ojczyzny ,dobra wspólnego i patriotyzmu. Czy dostrzegasz w niej zagrożenie dla tożsamości narodu politycznego, czy szansę dla jego promocji? Omów dwa przykłady.

Istnieją trzy główne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej: trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy, podniesienie standardu życia obywateli zapewnienie spójności ekonomicznej i społecznej. Wspólnota Europejska ma na celu również zapewnić bezpieczeństwo państwom członkowskim, zbliżyć do siebie obowiązujące w nich przepisy prawne tak, aby łatwiej było znieść ograniczenia w handlu i przepływie kapitału oraz wprowadzić jednolitą walutę we wszystkich krajach członkowskich.

Unia Europejska propaguje takie wartości jak, wolność- jest to jedna z podstawowych zasad każdego państwa uważa za niezbędne by w każdym państwie członkowskim była wolność funkcjonowania organizacji politycznych, Unia wymaga od państw członkowskich respektowania i poszanowania praw człowieka i mniejszości. Sprawiedliwość, kolejna zasadnicza wartość wspólnoty którą państwa członkowskie muszą respektować.

Kolejna ważną zasadą wspólnoty jest zasada pomocniczości która mowi nam o tym, że unia ma prawo działania w państwach członkowskich, tylko wówczas gdy cele konstytucji nie mogą zostać osiągnięte. Zasada ta jest wpisana w Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy ,zasada ta jest stworzona dla dobra wspólnego obywateli wspólnoty europejskiej jednak różnorakie pojęcie patriotyzmu w oczach obywateli będzie to wtrącanie się w sprawy narodowe.

Wiele wartości i wymagań jest przez mieszkańców państw członkowskich odbierana jako zagrożenie dla dobra narodowego bądź odbieranie tożsamości narodowej. Ja uważam, iż nie jest to słuszny pogląd gdyż unia europejska daje nam wiele korzyści i przyczynia się do rozwoju naszego kraju a przy tym jak mówi Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy: zachowuje zasadę równości wobec konstytucji, szanuje tożsamość narodową, posiada dystans do integralności terytorialnej i utrzymania porządku w państwie.

Ksenofobiczna ocena może wynikać również z nieznajomości zasad i wartości występujących we wspólnocie bądź ze złego pojmowania patriotyzmu przerodzonego w nacjonalizm.

Jan Paweł ll w książce pamięć i tożsamość pisze o pozytywnych skutkach łączenia się państw we Wspólnotę Europejska, dostrzega złe skutki indywidualizacji państw, deformację pojęcia patriotyzmu w nazizm która przeszkadza we współpracy miedzy państwami. Za wspólnota europejska był również Winston Churchill, to on w 1946 roku w Zurychu mówił o bezpieczeństwie europejczyków uważał za niezbędne utworzenie stanów zjednoczonych Europy by osiągnąć ten cel nalegał na zjednoczenie Francji i Niemiec. Tak więc główne cele bezpieczeństwo, rozwój, pomoc przeciwko utracie tożsamości której nie da się utracić bezwłasnowolnie, to człowiek decyduje jakie wartości, tradycje i jaką kulturę chce pielęgnować, reprezentować, bądź też nie.

Przecież to również unia przeznacza pieniądze na kulturę wiec należy tu wykluczyć utratę tożsamości z winy wspólnoty.

Dzięki funduszom przeznaczonym na promocje ale i tym ze wspólnoty przekazanym na kulturę Polacy mogą promować swój kraj za granicą co w efekcie przyciąga wielu turystów.

Ani zasada pomocniczości, oraz większość wartości przekazywanych przez Wspólnotę Europejską a zwłaszcza polityka gospodarcza dążącą przecież do poprawy standardów życia jej obywateli i zagwarantowania im równości, sprawiedliwości, bezpieczeństwa nie wpływa negatywnie na poczucie tożsamości i daje szansę dla promocji kraju członkowskiego. Dobrym przykładem może być również Polska, od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej uprościły się procedury związane z dostarczaniem towarów na rynek oraz zniknęły cła, co zachęciło inwestorów, kolejnym zachęcającym czynnikiem są niskie koszta pracy i wykształcona kadra.

Uważam, że nie da się zniszczyć tożsamości narodu polskiego wielokrotnie pokazała to nam historia. Gorsza w tym wypadku była by izolacja, którą propagują partie oskarżane o ksenofobię i antysemityzm.