Mały katechizm zawiera podstawowe modlitwy, przykazania i prawdy wiary. Jest to skrót jednego z najważniejszych dokumentów kościelnych – Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego.

Główne prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Dziesięć przykazań Bożych

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Pięć przykazań kościelnych

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Siedem sakramentów świętych

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Eucharystia.
 4. Pokuta.
 5. Namaszczenie chorych.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

Siedem darów Ducha Świętego

 1. Mądrość.
 2. Rozum.
 3. Rada.
 4. Męstwo.
 5. Umiejętność.
 6. Pobożność.
 7. Bojaźń Boża.

Trzy cnoty Boskie (teologiczne)

 1. Wiara.
 2. Nadzieja.
 3. Miłość.

Cztery cnoty główne (kardynalne)

 1. Roztropność.
 2. Sprawiedliwość.
 3. Wstrzemięźliwość.
 4. Męstwo.

Najważniejsze dobre uczynki

 1. Modlitwa.
 2. Post.
 3. Jałmużna.

Rzeczy ostateczne

 1. Śmierć.
 2. Sąd Boży.
 3. Niebo albo piekło.

Siedem grzechów głównych

 1. Pycha.
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Nienawiść.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
 6. Gniew.
 7. Lenistwo.

Pięć warunków dobrej spowiedzi

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Szczera spowiedź.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Uczynki miłosierdzia względem ciała

 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych pogrzebać.

Uczynki miłosierdzia względem duszy

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Osiem Błogosławieństw

 1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
 3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
 8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Tajemnice różańca świętego

Tajemnice radosne

 1. Zwiastowanie Matce Bożej.
 2. Nawiedzenie Świętej Elżbiety.
 3. Boże Narodzenie.
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni.
 5. Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni.

Tajemnice światła

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej.
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 4. Przemówienie na górze Tabor.
 5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 2. Biczowanie Pana Jezusa.
 3. Cierniem ukoronowanie.
 4. Droga krzyżowa.
 5. Śmierć na krzyżu.

Tajemnice chwalebne

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 3. Zesłanie Ducha Świętego.
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi.

Akty wiary, nadziei, miłości i żalu

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone!

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości, Jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, Do poprawy dążącemu.