30 I 1933 r. Adolf Hitler objął stanowisko kanclerza Niemiec. Był to niewątpliwie punkt zwrotny nie tylko w historii kraju, na którego czele stał, ale także, i nie jest to wcale przesadą, całego świata. Choć całą pewności niewielu zdawało sobie sprawę w wówczas z konsekwencji tego faktu. Ale na skutki nie trzeba było długo czekać.

Jeśli chodzi o politykę zagraniczną Hitler przez pierwsze miesiące swoich nie wykonywał żadnych gwałtownych ruchów. Zapewniał o pokojowych intencjach swojego państwa. Ale szybko miał zerwać z taką polityką i przejść do bardziej zdecydowanych działań.

Przed dojściem Hitlera do władzy kierunek niemieckiej polityki zagranicznej został wytyczony przez Gustava Stresemanna (przez pewien okres był także kanclerzem). Stresemann, minister spraw zagranicznych Republiki Weimarskiej od 1923 do swej śmierci w 1929 r. systematycznie starał się podkopywać porządek wersalski. Była to dyplomacja "małych kroków", która miała za zadanie wprowadzić Niemcy znowu do grona mocarstw światowych. I Stresemann odnosił niemałe sukcesy w swojej dyplomatycznej grze. Ale Hitler nie chciał małymi krokami, chciał szybkiego marszu ku potędze.

Hitler świetnie czytał sytuację międzynarodową i interpretował posunięcia wielkich mocarstw. Zdawał sobie jednocześnie sprawę z niechęci elit rządzących w Wielkiej Brytanii i Francji do rozwiązywania sporów międzynarodowych na drodze konfliktu zbrojnego. Zrozumiał to jako słabość zwycięzców ostatniej wojny i świetnie ją wykorzystał.

Od kiedy aktywnie włączył się do polityki międzynarodowej Hitler i jego ekipa odnosili sukces za sukcesem i stawiali coraz śmielsze żądania. Podstawą polityki zagranicznej III Rzeszy była rewizja postanowień traktatu wersalskiego dotyczących tego kraju.

Już w 1934 r. Niemcy zostały wycofane z Ligi Narodów. Hitler nie chciał być skrępowany jej mechanizmami w realizowaniu swojej celów. Miał poza tym świadomość jej całkowitej niewydolności. Nade wszystko zaś Liga Narodów była konsekwencją konferencji paryskiej, której rozstrzygnięcia niemiecki przywódca zdecydowanie odrzucał/

Przyłączenie Zagłębia Saary do III Rzeszy

Jednym z pierwszych osiągnięć Niemiec pod rządami Hitlera stała się inkorporacja Zagłębia Saary. Obszar ten na mocy postanowień wersalskich miał być administrowany przez Ligę Narodów przez 15 lat. Jego zasoby zaś zostały oddane Francji. O dalszej przynależności państwowej tych terenów miał zadecydować plebiscyt. Odbył się on 13 I 1935 r. Zdecydowana większość mieszkańców Zagłębia Saary opowiedziała się za włączeniem tego terytorium do III Rzeszy. Na Niemcy głosowało ponad 90% ludności. Było to także efektem agresywnej propagandy prowadzonej na obszarze plebiscytowym przez III Rzeszę. Działaniom agitacyjnym niejednokrotnie towarzyszył terror wytwarzający atmosferę strachu. Zagłębie Saary zostało włączone do III Rzeszy 1 marca 1935 roku.

Niemcy pod rządami Hitlera rozpoczęły intensywne zbrojenia. Niemiecki przywódca nie zamierzał tego ukrywać. Chciał zbudować światowe mocarstwo, a do tego potrzebował silnej armii, której zgodnie z traktatem wersalskim Niemcy nie mogły posiadać. Już w 1935 r. Hermann Goering ogłosił, że III Rzesza dysponuje samolotami bojowymi. Była to ewidentne sprawdzanie, jak na niemieckie zbrojenia zareaguje Zachód. Test wypadł dla Niemiec pomyślnie. Mocarstwa nie podjęły żadnych poważniejszych kroków. W rok później poinformowano, że władze III Rzeszy podjęły decyzję o utworzeniu regularnego wojska o liczebności przekraczającej 500 tys. żołnierzy. Była to armia liczniejsza niż francuska. Jednocześnie taka decyzja była rażącym złamaniem tych punktów traktatu wersalskiego, które mówiły o rozbrojeniu Niemiec.

W 1936 r., Hitler po raz kolejny złamał postanowienia traktatu pokojowego. Otóż korzystając z tego, że mocarstwa zwróciły swoją uwagę na konflikt w Abisynii (agresja faszystowskich Włoch w Afryce), Niemcy obsadziły wojskiem Nadrenię. Traktat wersalski stanowił, że Nadrenia ma być obszarem zdemilitaryzowanym. W szybkim tempie, metodą faktów dokonanych, Hitler zniósł najważniejsze ograniczenia narzucone Niemcom na konferencji paryskiej.

Niemcy nie mogły pozwolić sobie na pozostawanie w izolacji dyplomatycznej. Hitler chciał stworzyć silny blok państw, który byłby w stanie wystąpić przeciwko mocarstwom zachodnim lub Związkowi radzieckiemu. Najbardziej oczywistym partnerem wydawały się Włochy rządzone przez Benito Mussoliniego. 23 X 1936 r. w Berlinie zawarto porozumienie niemiecko-włoskie, dotyczące miedzy innymi wojny domowej w Hiszpanii, relacji z ZSRR i kwestii gospodarczych. Tak powstała tzw. oś Berlin - Rzym. Niebawem została ona powiększona o kolejne państwo. Była nim Japonia. Japonie i Niemcy zbliżyła do siebie wrogość wobec ZSRR, z którym wojnę planował Hitler oraz niechęć do wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o stronę ideologiczna to układ zawarty 25 listopada 1936 r. przez III Rzeszę i Japonię skierowany był przeciw komunizmowi i Międzynarodówce Komunistycznej. Nosił on nazwę paktu antykominternowskiego. Jednak w tajnym załączniku do układu zawarto postanowienie, że jest on faktycznie skierowany przeciw ZSRR. 6 listopada do paktu przystąpiły Włochy. Powstała oś Berlin - Rzym - Tokio.

Niemcy coraz agresywniej zaczęły domagać się nabytków terytorialnych. I swoje postulaty terytorialne zaczęli realizować. 20 III 1938 r. Niemcy zażądały oddania przez Litwę Kłajpedy (Kłajpeda została włączona do Litwy w 1923 r., wcześniej została odebrana Niemcom zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego i oddana pod Zarząd Ligi Narodów). W razie odmowy wojska niemieckie miały miasto odebrać siłą. Rząd litewski przystał na ultimatum. 22 III 1939 r. Kłajpeda została inkorporowana do III Rzeszy.

Nieco wcześniej 13 III 1938 r. Niemcy dokonali tzw. aschlussu Austrii, co oznaczało włączenie tego państwa do III Rzeszy. Austria stała się w granicach Niemiec prowincją Ostmark.

Niemcy wysuwały także żądania dotyczące terytorium Czechosłowacji. Chodziło tu formalnie o ochronę Niemców sudeckich. We wrześniu 1938 r. odbyła się w tej sprawie międzynarodowa konferencja w Monachium. Na niej mocarstwa zachodnie - Francja i Wielka Brytania zgodziły się na zajęcie przez Niemcy części terytorium Czechosłowacji. Wojska niemieckie zajęły je 1 X 1938 r. Miał to być kres zdobyczy Hitlera. Ale, jak się okazało, nie był. Ku zdumieniu rządów Francji i Wielkiej Brytanii, w marcu 1939 r. Hitler zajął całą Czechosłowację, tworząc na terytorium Czech Protektorat Czech i Moraw, a także państewko słowackie, całkowicie zależne od Niemiec, na którego czele stał ks. Tiso.

Od wiosny 1939 r. Hitler skierował swe zainteresowanie na ziemie Polskie. Chodziło mu o włączenie do III rzeszy gdańska i przeprowadzenie eksterytorialnej drogi i linii kolejowej prze Pomorze gdańskie do Prus wschodnich. Tu jednak Polacy postawili twarde veto. Skończyły się bezkrwawe podboje III Rzeszy. Niemcy szykowały się do wojny. W tym celu zawarły porozumienie z ZSRR. Tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow został podpisany 23 VIII 1939 r. na mocy jego tajnego załączniki oba totalitarne reżimy miały dokonać rozbioru ziem polskich między siebie.