I. TOTALITARYZM.

Totalitarna władza ma charakter scentralizowany i rozciąga się na każdy aspekt życia społecznego. Nie ogranicza ją żadne prawo. Totalitarna ideologia jest to system idei i doktryn, która uzasadniają i wzmacniają władzę totalitarną, przedstawiając ją jako jedyny i ostateczny sposób rozwiązania wszystkich problemów społecznych. W państwach demokratycznych każda władza jest ograniczona przez prawo i podlega kontroli. W państwach totalitarnych żadne prawo i kontrola w odniesieniu do organów władzy nie istnieją. Jeśli już, to są one w swej istocie jedynie maską prawa i kontroli. Mają na celu pokazanie społeczeństwu, iż państwem nie rządzi bezprawie.

W Europie Środkowo-Wschodniej rządy totalitarne zostały narzucone przez partie, które kierowały się wymyślona przez W. Lenina zasadą "centralizmu demokratycznego", która została później przejęta także przez A. Hitlera. Ich powstanie, jak też rozprzestrzenienie się miało charakter bardzo gwałtowny. Na czele takiego systemu rządów stał zazwyczaj jeden człowieka - bardzo charyzmatyczny przywódca, bezwzględny w swym działaniu o niemal niczym nie ograniczonej władzy. Cechowała go z jednej strony więc absolutna władza, z drugiej zaś działanie poza granicami prawa.

II. PAŃSTWA DEMOKRATYCZNE - CECHY CHARAKTERYSTYCZNE.

Demokracja charakteryzuje się szeregiem wartości, które wpływają na jej kształt i określają jej sens istnienia. Jednak trzy najważniejsze elementy, które są jej filarami, odróżniają je w sposób całkowity od przeciwstawnego ustroju, jaki jest totalitaryzm. Są to: prawo, organy pełniące rolę bufora między władzą a jednostką oraz władza sądownicza i poprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Zadaniem prawa jest wyznaczanie norm, reguł, a przede wszystkim granic każdej władzy, w tym także szeroko pojętej władzy urzędników. Organizacje obywatelskie mają za zadanie wypełnić przestrzeń między jednostką a scentralizowaną władzą. Z drogiej strony pozwalają one obywatelom gromadzić się dla realizacji swoich celów, dając jednocześnie wiedzę i doświadczenie. Tylko dobrze funkcjonujące bezstronne sądy mogą ochronić jednostkę przed nadużyciami nie tylko innych ludzi, ale w szczególności urzędników, czy instytucji państwowych. W systemach demokratycznych to właśnie wszyscy obywatele i wszystkie instytucje powinny stać na straży praw jednostki.

II. PAŃSTWO TOTALITARNE - CECHY CHARAKTERYSTYCZNE.

Państwo totalitarne charakteryzują dwa podstawowe elementy: monopartyjność - w Niemczech partia NSDAP (Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza), w ZSRR WKPb (Wszechrosyjska Komunistyczna Partia bolszewików), później KPZR (Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego) oraz militaryzm. Oparcie się na armii było dla tych dwóch totalitaryzmów (hitlerowskiego i stalinowskiego) tylko jednym z wielu elementów. Systemy te opierały się także na wszelkiego rodzaju organizacjach militarnych i paramilitarnych. Ponadto system ten cechowała idea wodzostwa (Adolf Hitler i Józef Stalin), bezwzględne posłuszeństwo i bierność obywateli, rozwinięty system denuncjacji (donosicielstwa), który urastał do rangi państwowego obowiązku, terror, strach i całkowita kontrola życia, brutalne tępienie wszelkich przejawów niezależności, brak formalnych alternatyw, rozwinięty system penitencjarny, represyjność prawa, brak parlamentu w dosłownym tego słowa znaczeniu, korporacyjne związki zawodowe, całkowita cenzura oraz całkowite podporządkowanie się decyzjom władz. Policja polityczna oraz budowa obozów koncentracyjnych, jak w przypadku Niemiec, czy obozów pracy poprawczej jak w przypadku ZSRR (GUŁAG - Gławnoje Uprawlenije Łagieriej, czyli Zarząd Główny Obozów Pracy Poprawczej) były skierowane przeciwko całej rzeszy prawdziwych i domniemanych przecinków politycznych i wrogów reżimu. Definicja wroga zarówno w hitlerowskich Niemiec, jak i w stalinowskiej Rosji była bardzo płynna.

III. TERROR ROSJI RADZIECKIEJ.

Zdecydowana większość przywódców bolszewickich z Włodzimierzem Leninem na czele, uznawała stosowanie terroru za niezbędny środek do likwidacji opozycji i zaprowadzenia w kraju, a potem na świecie dyktatury proletariatu. Dlatego też już w kilkanaście dni po zwycięskiej rewolucji październikowej, dnia 7 (20) grudnia 1917 roku, Rada Komisarzy Ludowych (radziecki rząd) na czele którego stanął W. Lenin zadecydowała o utworzeniu Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Sabotażem i Kontrrewolucją, zwana w skrócie Czeka (od rosyjskiego skrótu WCzK). Oczywiście wytyczne działalności nowo powstałej instytucji nie mówiły wprost o stosowaniu terroru i szerokiego wachlarza represji, włącznie z karaniem śmiercią, ale były na tyle ogólnikowe, iż można było je stosować zależnie od okoliczności i potrzeby. Granice były bowiem bardzo płynne. WCzKa była organem rządu radzieckiego, choć bezpośrednio została ona podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wewnętrznych (NKWD- Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł). Przewodniczącym Czeki został Polak z pochodzenia, szlachcic, były członek Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), a następnie członek partii bolszewików - Feliks Dzierżyński. W rzeczywistości był on fanatycznym komunistą, człowiekiem bezwzględnym i pozbawionym wszelkich skrupułów. W skład ścisłego kierownictwa Czeki weszli także: Wasyl Fomin, Jakub Peters oraz Iwan Ksenofontow. Siedzibą "instytucjonalnego terroru" był budynek byłej kompanii ubezpieczeniowej w Moskwie przy ulicy Łubianka. W latach późniejszych to właśnie "Łubianka" stała się symbolem powszechnego i bezwzględnego terroru, oraz miejscem masowych egzekucji. Musiał minąć tylko niecały rok, aby Czeka kontrolowała wszystkie niemal dziedziny życia państwa, jego funkcjonariuszy, jak też zwykłych obywateli. Już w 1918 roku Czeka rozpoczęła budowę sieci obozów koncentracyjnych. Funkcjonariusze Czeki przeprowadzali masowe aresztowania ludzi i często bez wyroku sądowego rozstrzeliwali ich. Wystarczyło tylko określić kogoś jako "element burżuazyjny", aby w myśl prawa uznać go za zdrajcę ojczyzny i w konsekwencji skazać na śmierć. Prasowy organ bolszewików "Prawda" w grudniu 1918 roku zamieściła artykuł, w którym uznano, iż pierwszym obowiązkiem człowieka, jest zapytać się drugiego do jakiej klasy należy, jakie jest jego wykształcenie (im wyższe, tym gorzej) i gdzie mieszka. Na podstawie odpowiedzi należało podjąć decyzje o aresztowaniu. Dnia 21 lutego 1918 roku została ponownie wprowadzona kara śmierci, mimo zniesienia jej w roku poprzednim podczas wydarzeń rewolucyjnych przez II Wszechrosyjski Zjazd Rad. Sytuacja terroru nasiliła się wraz z zamachem na W. Lenina, którego w sierpniu 1918 roku dokonała przedstawicielka wrogiego bolszewikom ugrupowania politycznego - eserowców Fania (Dora) Kapłan. Po tym wydarzeniu rozpoczął się okres "czerwonego terroru". Został on oficjalnie wprowadzony na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych z dnia 5 września 1918 roku. Oblicza się, iż podczas trwania "czerwonego terroru" śmierć poniosło około 50 tysięcy ofiar. Do wrogów należeli niemal wszyscy. Prócz szarych obywateli, także "polityczni przeciwnicy" (wówczas jeszcze istniejący) jak: monarchiści, liberałowie, eserowcy, czy mienszewicy. Każdy kto nie zgadzała się z linią partyjną był uznany za wroga.

Organizacja samej Czeki przebiegała na dwóch płaszczyznach: terytorialnej i funkcjonalnej. Aparaty Czeki zorganizowano we wszystkich republikach radzieckich. Zasada funkcjonalności polegała na tym, iż jej oddziały przeniknęły do armii, przemysłu, handlu itd. - niemal wszędzie. Reforma CZEKI nastąpiła w 1921 roku, kiedy już sam W. Lenin zważył, iż w oczach społeczeństwa jawi się ona jako machina terroru a jej działalność wymyka się spod kontroli. Już nie stosowano tak powszechnie terroru i tortur, choć nie oznacza to, iż je całkowicie odrzucono. Wystarczyło zaledwie kilka miesięcy, aby przy realizacji Nowej Ekonomicznej Polityki (NEP), wprowadzić na nowo masowy terror. W latach 1921-1922 z powodu głodu zmarło wówczas około 5 milion osób. Czeka została jednak dnia 6 lutego 1922 roku przekształcona w Główny Zarząd Polityczny (Gławnoje Politiczeskoje Uprawlenije), czyli w skrócie GPU. Wraz z reformą zmieniono także wygląd zewnętrzny jej funkcjonariuszy, którzy od tej pory zamiast czarnych skórzanych kurtek, nosili jasnoniebieskie mundury. GPU zostało wkrótce przekształcone w OGPU, czyli Zjednoczony Główny Zarząd Polityczny (Obiedinnojoe Gławnoje Politiczeskoje Uprawlenije), a potem w GUGB (Gławnoje Uprawlenije Gosudarstwiennoj Biezopastnosti), czyli Główny Urząd Bezpieczeństwa Państwowego. W 1934 roku został on włączony do NKWD.

W 1934 roku powołano do życia tzw. osobowe sowieszczanije, czyli nadzwyczajne kolegia NKWD, które zostały uprawnione do wydawania na drodze pisemnego i tajnego przewodu "sądowego" wyroków nad więźniami. W swym repertuarze miały one szeroki wachlarz kar: od specjalnych środków prewencyjnych po wysiedlenie. Wydane przez nadzwyczajne kolegia wyroki nie podlegały apelacji. W 1933 roku sam Jozef Stalin utworzył Biuro Prokuratury ZSRR, którego kierownictwo znalazło się w rękach Andrzeja Wyszyńskiego. Jego słynne zadanie: "dajcie mi człowieka, a ja mu znajdę paragraf" stało się symbolem "prawa", a w zasadzie jego bezprawia w całym ZSRR. Uważał on, także, iż przyznanie się do winy jest dowodem winy.

Kolejna Wielka Czystka rozpoczęła się w połowie 1936 roku. O absurdalności radzieckiego systemu karnego świadczy chociażby ustawa z kwietnia 1935 roku, w myśl której dzieci, od lat 12 podlegały takiej samej odpowiedzialności i karze, jak dorośli. Na każdym kroku odbywały się także procesy pokazowe z głównymi wrogami (rzeczywistymi i domniemanymi).

GUŁAG - czyli Gławonoje Uprawlenije Łagieriej (Główny Zarząd Obozów Pracy Poprawczej) była to siec obozów koncentracyjnych, rozrzuconych po całym terenie Związku Radzieckiego. W latach późniejszych zaczęto tym terminem określać cały system represji, stosowanych przez państwo radzieckie. Do obozów tych zsyłano ludzi za choćby najmniejsze przewinienia. Warto podkreślić, iż praca przymusowa więźniów, która była jedną z podstawowych struktur w potencjale gospodarczym ZSRR, miała także na celu - w myśl teoretycznych założeń - resocjalizację więźniów. Jednak warunki i terror, jakie panowały w obozach nie miały nic wspólnego z resocjalizacją. Wręcz przeciwnie metody i reżim, jakie tam panowały urągały ludzkiej godności. Do najgorszych obozów pracy przemysłowej (ITŁ - Isprawitielno-trudowyj łagier) należały: jedne z pierwszych na Wyspach Sołowieckich, a także obozy zlokalizowane na Kołymie i w Workucie. Nazwa potoczna, jaka określa się system obozów, czy Archipelag Gułag, jest tytułem wielkiego dzieła byłego więźnia obozów sowieckich Aleksandra Sołżenicyna, które w kilku tomach została wydana na Zachodzie w latach 70-tych. Niemal od razu stało się prawdziwym fenomenem, podobnie jak jego powieść "Jeden dzień z życia Iwana Denisowicza", która opisuje jeden dzień skazańca w obozie pracy przymusowej. Brud, głód, brak odpowiedniej opieki zdrowotnej, skandaliczne warunki bytowe i aprowizacyjne, niemal niewolnicza praca - oto codzienność Gułagu. Należy także dodać do tego - groźny w wielu regionach kraju klimat oraz obozowy reżim.

IV. STALINIZM.

Stalinizm cechował się: przemocą, kultem jednostki, gospodarka centralnie planowaną oraz swoistą polityka narodowościową. Rozbudowany aparat policyjny i masowy terror towarzyszył całemu okresowi rządów J. Stalina. NKWD, czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych i wyodrębniona z jego szeregów policja polityczna miały niczym nie ograniczoną i nie kontrolowaną władzę. Całości towarzyszył szereg tzw. "procesów pokazowych" i czystki w łonie samych zwolenników i najbliższych współpracowników wodza. Sam on "generalissimus" przedstawiany był jako ojciec narodu. Powstawały ulice, miasta, czy zakłady, które w swym nazewnictwie nawiązywały do niego. Całość państwa pokryła się pomnikami z jego podobizna. Ten kult jednostki został potępiony przez jego następcą na stanowisku sekretarza generalnego KPZR - Nikity Chruszczowa w 1956 roku. Mimo tego, iż jego referat o kulcie jednostki przeszedł do historii, nie można zapominać, iż potępił on tylko "wizerunek" Stalina, ale nie sam stalinizm.