Zakończenie II wojny światowej w 1945 r. przyniosło wielkie zmiany nie tylko w Europie, ale także na całym świecie. Wiele państw, które do tej pory były koloniami uzyskały autonomię jak np. Algieria, która była zależna od Anglii. Po wojnie na arenie międzynarodowej dwa państwa, które wyszły zwycięsko kształtowały się na dwa mocarstwa światowe. Były to Stany Zjednoczone i ZSRR, doszło między nimi do podziału wpływów w Europie. Sowieci opanowali wschodnią część, w której znalazły się takie państwa jak: Polska, wschodnie Niemcy, część Austrii, Węgry, Rumunia, Czechosłowacja oraz Jugosławia. We wrześniu 1945 r. odbył się proces w Norymbergii, na którym oddano pod sąd hitlerowców, którzy dokonali zbrodni. Przewodniczył nim Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, w którym znajdowali się przedstawiciele rządu Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji oraz ZSRR. W październiku 1946 r. wydano wyrok skazujący 12 zbrodniarzy na śmierć, 3 uniewinniono, natomiast reszta została zamknięta w więzieniach. Tam też uznano za zbrodnicze takie organizacje faszystowskie jak NSDAP i Gestapo. Na konferencji w Jałcie, w której brali udział Churchill, Roosevelt i Stalin głowy państw zwycięskich w II wojnie światowej ustanowili, że zamiast Ligi Narodów powstanie Organizacja Narodów Zjednoczonych. W dniu 25 kwietnia 1945 roku w San Francisco rozpoczęła się konferencja, która miała powołać ONZ, ostatecznie zakończyła się 26 czerwca tego samego roku podpisaniem Karty Narodów Zjednoczonych. Instytucja ta rozpoczęła funkcjonować 24 października 1945 r., w jej skład weszło wówczas pięć państw. Na pierwszą kadencję w ONZ wybrano Trygre Lie, który sprawował funkcję sekretarza od 1946 do 1952 r.

Stalin złamał przyrzeczenie w myśl, której jego wpływy dotyczą tych państwach wyzwolonych przez Armię Czerwoną. ZSRR pod strefę swoich wpływów próbuje wciągnąć kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W dniu 5 maja 1946 r. Churchill po raz pierwszy określa tą sytuację zimną wojną. Od tej chwili zaczyna się rywalizacja amerykańsko-sowiecka. W 1948 r. Amerykanie doprowadzili do zablokowania Berlina zachodniego, natomiast w 1961 r. powstaje mur berliński, który odgradza część zachodnią od wschodniej. Został on wzniesiony przez sowietów.

Ważnym posunięciem ze strony Amerykańskiej była doktryna Trumana, która wspierała wolne narody wsparciem militarnym przeciwko ZSRR. USA założyła w tym celu bazy wojskowe na Morzu Śródziemnym. W celu wsparcia finansowego państw po zniszczeniach II wojny światowej Stany Zjednoczone wprowadziły plan Marshala. Dzięki temu Grecja, RFN, Turcja otrzymała 400 milionów dolarów, ponadto w 1953 r. anulowano 70 % niespłaconych długów.

Zimna wojna doprowadziła do podziału Europy, która biegła od Szczecina po Triest. Na wschodzie tej granicy zwanej żelazną kurtyną kształtowały się wpływy ZSRR, a na zachodzie Amerykanów. Komuniści po wyzwoleniu Bułgarii, Rumunii, Węgier, Czechosłowacji i Polski od razu dążyli do przejęcia władzy w tych państwach. W Bułgarii udało im się to we wrześniu 1944 r. po stłumieniu powstania w Sofii, w Rumunii w listopadzie 1947 r., na Węgrzech w listopadzie 1945 r., a w Czechosłowacji w 1948 r. We wszystkich tych państwach komuniści przejmowali władzę siłą.