Wielka Trójka obradowała na trzech konferencjach: teherańskiej, jałtańskiej, poczdamskiej. W jej skład wchodzili przedstawiciele trzech państw aliantów (oprócz Francji) tj. Stanów Zjednoczonych, Anglii i Związku Radzieckiego. Na każdej konferencji zapadały decyzje dotyczące Europy i Świata, a także Polski, które zostaną przedstawione tutaj.

  Na pierwszej konferencji, odbywającej się w Teheranie, w okresie 28 listopada- 1 grudnia 1943, w sprawie Polski podjęto decyzje o ustaleniu nowych granic. W przypadku granicy zachodniej wysunięto koncepcje przesiedlenia Niemców za linię Odra- Nysa. Jeśli chodzi o granicę wschodnią- została zapowiedziana, przez Churchilla, linia Curzona.
Podczas konferencji jałtańskiej (4- 11 lutego 1945r.) omawiano kwestie polskiego rządu oraz granic Polski. W. Churchill chciał, aby Polska znalazła się w orbicie wpływów zachodnich i odcięła Niemcy od ZSRR. Potwierdzono ustalenia z Teheranu co do granic na wchodzie i na zachodzie. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja J. Stalina i utworzenia Rządu Tymczasowego Jedności Narodowej.
Na konferencji poczdamskiej, ostatnim spotkaniu Wielkiej Trójki, która odbyła się w dniach 17 lipca- 2 sierpnia 1945r, w sprawie Polskie podjęto następujące decyzje:
 - mocarstwa udzielają poparcia Tymczasowemu Rządowi Jedności Narodowej,
 - mocarstwa dają propozycje prowadzenia w Polsce wolnych wyborów z udziałem wszystkich demokratycznych i antyhitlerowskich stronnictw,
 - Ład jałtańsko- poczdamski, który zawierał treść postanowień w sprawie granic i przemieszczenia ludności niemieckiej.
Postanowienia zawarte na konferencjach Wielkiej Trójki w sprawie Polski podejmowane były bez udziału Polski, dlatego nie zawsze były one dla nas korzystne. Decyzje dotyczyły głównie granic, układu politycznego, polityczno- gospodarczego oraz ludności naszego kraju.