1. ROLA SERCA, ŻYŁY, TĘTNIC I NACZYŃ WŁOSOWATYCH.

SERCE- tłoczy krew Krew Symbol ofiary, oczyszczenia, męczeństwa, wtajemniczenia, rodu, pokrewieństwa.
Starożytność Biblia, Stary Testament KREW PRZELANA: Kain, zabijając brata, przelał jego krew, był ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
do tętnic

ŻYŁY-doprowadzają krew do serca

TĘTNICE- wyprowadzają krew od serca do całego ciała

NACZYNIA WŁOSOWATE- przez cienkie ścianki odbywa się wymiana gazów i składników odżywczych oraz produktów przemiany materii między krwią a komórkami ciała

2. RÓŻNICE W BUDOWIE I ROLI OBIEGU PŁUCNEGO I OBWODOWEGO

- MAŁY OBIEG KRWI (PŁUCNY) – zaczyna się w prawej komorze i krew kierowana jest tę tętnicą płucną do płuc gdzie ulega nasyceniu tlenem. Następnie krew bogata w tlen dociera żyłami płucnym do lewego przedsionka

- DUŻY OBIEG KRWI – rozpoczyna się w lewej komorze, skąd aorta Aorta tętnica główna - największe naczynie tętnicze wyprowadzające krew z lewej komory serca. Jej ściany są bardzo grube i elastyczne ponieważ krew tłoczona jest pod dużym ciśnieniem ... Czytaj dalej Słownik biologiczny dzielącą się na liczne odgałęzienia (tętnice) doprowadza krew natlenowaną do narządów obwodowych. Tu wymiana krwi natlenowanej z odtlenowaną i naczyniami żylnymi wraca do prawego przedsionka.

3.KREW UTLENIONA.

a) Tętnice – mają grube elastyczne ścianki, dzięki grubej warstwie tkanki mięśniowej. W tętnicach płynie krew UTLENIONA (wyjątek to tętnice płucne- krew ODTLENIONA), t tętnicach płynie krew z serca do narządów pod dużym ciśnieniem.

b) Żyły – Ściany są cieńsze, mniej elastyczne krew w żyłach płynie do serca i jest ODTLENIONA ( wyjątek to żyły płucne, gdzie płynie krew UTLENIONA).

4. PRZYCZYNY MIAŻDŻYCY.

-Palenie papierosów

- nadwaga

- niewłaściwe odżywianie

- nadużywanie alkoholu.

5. WYJAŚNIJ POJĘCIA

ZAWAŁ SERCA- obumieranie części serca do której zwężone naczynia wieńcowe nie dostarczają krwi

BY-PASS- sztucznie wykonane zespolenie naczyniowe, omijające chorobowo zmieniony odcinek naczynia krwionośnego. Najczęściej przeprowadza się połączenia aortalno-wieńcowe, łącząc tętnicę piersiową wewnętrzną z odcinkiem tętnicy wieńcowej, poza miażdżycowym zwężeniem.

6. FUNKCJE KRWINEK

- KRWINKI CZERWONE ERYTROCYTY: transportują tlen i częściowo dwutlenek węgla

-KRWINKI BIAŁE LEUKOCYTY: pełnią funkcję obronną zwalczają wirusy Wirusy twory istniejące na pograniczu materii ożywionej i nieożywionej, zbudowane z kwasu nukleinowego i białkowej otoczki (kapsydu). Jedynym przejawem życia wirusów jest ich zdolność do ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i bakterie

- PŁYTKI KRWI TROMBOCYTY: pełnią funkcję obronną biorą udział w krzepnięciu krwi

8. JAK POWSTAJE SKRZEP

Skrzep Skrzep zewnątrznaczyniowe skrzepnięcie krwi. S. składa się z fibryny w formie sieci i umieszczonych między jej włóknami zlepionych płytek krwi, leukocytów i erytrocytów.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
zwany inaczej czopem hemostatycznym, powstaje w wyniku aglutynacji płytek krwi i spełnia funkcje korka zatykającego uszkodzone naczynie, zapobiegając tym samym stratom cennej, niezbędnej do życia krwi. jak już wspomniano początkowym etapem powstawania skrzepu jest gromadzenie w miejscu uszkodzenia płytek krwi. Uwalniają one serotoninę, powodującą obkurczanie się naczyń krwionośnych i ułatwiającą w ten sposób zahamowanie krwawienia. Niezależnie od tego następstwem aglutynacji trombocytów jest ich rozpad. Ze zniszczonych trombocytów zostaje uwolniona trombokinaza Trombokinaza tromboplastyna - enzym proteolityczny uwalniany z uszkodzonych płytek krwi. Zapoczątkowuje on proces krzepnięcia krwi, powodując przekształcanie nieaktywnej protrombiny w trombinę.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
czyli enzym katalizujący przejście nieaktywnej protrombiny w trombinę. Ta ostatnia odpowiada za przeprowadzenie rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu w galaretowaty włóknik (fibrynę) czyli skrzep.

9. NA CZYM POLEGA HEMOFILIA

Hemofilia Hemofilia choroba przejawiająca się przedłużonym czasem krzepnięcia krwi. Hemofilia zazwyczaj jest uwarunkowana obecnością alleli recesywnych umieszczonych w chromosomie X, jest więc cechą ... Czytaj dalej Słownik biologiczny to genetyczna mutacja Mutacja nagła, skokowa zmiana w materiale genetycznym zachodząca w organizmie. Wyróżnia się trzy podstawowe typy m.: genowe, chromosomowe i genomowe.
Jeżeli m. zachodzi w komórkach rozrodczych ...
Czytaj dalej Słownik biologiczny
punktowa powoduje niedobór  globuliny Globuliny Białka proste słabo rozpuszczalne w wodzie. Są składnikiem osocza krwi. Należy do nich fibrynogen i g-globuliny immunoglobuliny - przeciwciała Wszelkie białka, których cząsteczki są w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny przeciw hemofilowej skutki hemofilii to trudne do opanowania samoistne krwawienia, powtarzające się krwotoki do jam stawów co prowadzi do ich zmian zapalno-zwyrodniowych i zesztywnień.

10. BADANIE KRWI A  STAN Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny ZDROWIA

Ocena morfologii krwi pozwala określić stan zdrowia badanego pacjenta, wykryć zapalenia, infekcje, niedokrwistości i wiele innych procesów chorobowych zachodzących w organizmie. Z komputerowego wyniku badania można odczytać kilka ważnych informacji. Gdy weźmie się pod uwagę wywiad Wywiad rozmowa ze znaną osobą podana do wiadomości publicznej dzięki środkom masowego przekazu. Forma złożona z mniej lub bardziej rozbudowanych pytań i odpowiedzi, co zwykle bywa uzależnione ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich od pacjenta, badanie fizykalne i uzupełni się je badaniem laboratoryjnym krwi można w wielu przypadkach trafnie postawić rozpoznanie.

11. CO TO JEST NIESWOISTA ODPORNOŚĆ ORGANIZMU

odporność nieswoista - wiąże się z występowaniem zróżnicowanych naturalnych barier ochronnych oraz z uaktywnieniem się takich komórek krwi jak: makrofagi, granulocyty Granulocyty ziarniste białe ciałka krwi. Posiadają wielopłatowe jądra, a na terenie cytoplazmy liczne ziarnistości. Granulocyty zostały podzielone ze względu na barwliwość ziarnistości ... Czytaj dalej Słownik biologiczny obojętno- i kwasochłonne, przeprowadzających fagocytozę niespecyficzną,

13. DLACZEGO SZCZEPIONKA CHRONI PRZED CHOROBĄ?

Ponieważ szczepionka zawiera wyhodowane bakterie Bakterie organizmy jednokomórkowe niekiedy tworzące układy zbudowane z kilku luźno ze sobą związanych komórek. Zaliczane są do królestwa Monera. Wielkość bakterii wynosi od 0,2 do kilkudziesięciu ... Czytaj dalej Słownik biologiczny chorobotwórcze lub wirusy o osłabionym działaniu które mają na celu pobudzić zdrowy organizm do wytwarzania ciał odpornościowych.

16. TRANSFUZJA KRWI

przetoczenie krwi zawierającej niewłaściwe antygeny wywołuje reakcję obronną organizmu (aglutynację - sklejenie krwinek), prowadząc do poważnych powikłań, ze zgonem włącznie.

18. JAKĄ ROLĘ W FUNKCJONOWANIU ORGANIZMU CZŁOWIEKA PEŁNIĄ NERKI

Nerki usuwają uboczne produkty przemiany materii i utrzymują bilans wodny organizmu oraz prawidłowe stężenie elektrolitów , odpowiednie ciśnienie osmotyczne płynów ustrojowych, odpowiadają również za równowagę kwasowo-zasadową.

28. ŁUK ODRUCHOWY

Łuk odruchowy inaczej droga odruchowa jest to zespół struktur anatomicznych biorących udział w realizacji odruchu. Składa się z narządu odbiorczego - receptora, drogi doprowadzającej impulsy nerwowe do ośrodka nerwowego, ośrodka nerwowego, drogi odprowadzającej impulsy z ośrodka oraz narządu wykonawczego - efektora. Najprostszy łuk odruchowy to tzw. łuk odruchowy monosynaptyczny składający się z dwóch neuronów: czuciowego i wykonawczego. W ośrodku odruchu występuje tylko jedna synapsa. Przeważnie w skład łuku odruchowego wchodzi wiele neuronów to wtedy jest tzw. łuk odruchowy polisynaptyczny gdyż między obu neuronami występują neurony pośredniczące (interneurony). Składa się z receptora, neuronu aferentnego (dośrodkowego), jednej lub wielu synaps w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, neuronu aferentnego (odśrodkowego) oraz efektora. Połączenie między neuronem aferentnym a eferentnym znajduje się na terenie mózgowia i rdzenia kręgowego. Wypustki neuronów aferentych przebiegają w obrębie nerwów czaszkowych.

30. SOMATYCZNY I  AUTONOMICZNY Autonomiczny korzystający z autonomii, odnoszący się do niej, anat. a. układ nerwowy - część układu nerwowego unerwiająca narządy wewnętrzne i regulująca ich czynności niezależne od woli, ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych UKŁAD NERWOWY

Układ somatyczny kieruje dowolnymi czynnościami organizmu, takimi jak poruszanie się, czucie i percepcja, uczenie się. Działa na zasadzie łuku jest zorganizowany na odruchowego.

Układ autonomiczny, wegetatywny układ nerwowy. Unerwia mięśnie gładkie, mięsień sercowy i komórki gruczołowe zlokalizowane w różnych narządach. Jego działanie nie podlega naszej woli. Pozostaje pod kontrolą wyższych ośrodków mózgu.

31.RECEPTORY RODZAJE I MECHANIZM DZIAŁANIA

Receptory - wyspecjalizowane komórki zmysłowe odbierające informacje z otoczenia.

  *  chemoreceptory Chemoreceptory fizjol. - receptory reagujące na bodźce chemiczne, np. receptory węchowe, smakowe i in.
Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych
- receptory rozróżniające substancje chemiczne (białka: białka receptorowe smaku i węchu; komórki: neurony smakowe, neurony węchowe; narządy: kubki smakowe, śluzówka węchowa);

  * termoreceptory - receptory reagujące na temperaturę bądź jej zmianę;

  * nocyceptory - receptory wrażeń bólowych;

  * mechanoreceptory - receptory wrażeń mechanicznych, takich jak dotyk (ciałko blaszkowate Vatera-  Paciniego) lub dźwięk (narząd ślimakowy ucha wewnętrznego wykorzystuje mechanoreceptory do  przetworzenia dźwięku w sygnały nerwowe);

  *  fotoreceptory Fotoreceptory receptory odbierające bodźce świetlne. Fotoreceptorami są czopki i pręciki występujące w siatkówce oka. Czopki i pręciki zawierają barwniki wrażliwe na światło. Fala świetlna wyzwala w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny - receptory światła (białka: opsyny, rodopsyna; komórki: czopki, pręciki; narządy: oko);

  * magnetoreceptory - receptory natężenia i kierunku pola magnetycznego;

  * elektroreceptory - receptory natężenia i kierunku pola elektrycznego;

  * osmoreceptory - receptory ciśnienia osmotycznego;

  * proprioreceptory - receptory ruchu, pozycji i równowagi;

  * baroreceptory - receptory ciśnienia.

33. CO TO JEST DALTONIZM Daltonizm niedowidzenie barw czerwonej i zielonej lub ślepota na te barwy. Schorzenie związane z niedoborem barwników wzrokowych, wywołane: 1. chorobami lub urazami narządów wzroku, 2. recesywnymi ... Czytaj dalej Słownik biologiczny I AKOMODACJA

Daltonizm, zaburzenia rozpoznawania barw, zaburzenia wrodzone, dziedziczne, polegające na nierozpoznawaniu barwy: czerwonej (protanopia), zielonej (deuteranopia), czerwono-zielonej (daltonizm), żółto-niebieskiej (tritanopia).

Akomodacja (nastawność oka) – zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Dostosowanie to polega na odpowiednim doborze ostrości widzenia.

35. RÓŻNICE MIĘDZY PAMIĘCIĄ KRÓTKOTRAWŁĄ A DŁUGOTRWAŁĄ

Pamięć krótkotrwała-W wyniku działających bodźców powstają szybko przemijające zmiany czynnościowe, wyrażające się w krążeniu impulsów w zamkniętych obwodach neuronów. Są nietrwałe, ale utrzymują się przez pewien czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich po zadziałaniu bodźca.

Pamięć długotrwała dokonuje się za pomocą procesów wzrostowych na poziomie synaptycznym. Prowadzi to do trwałych zmian strukturalnych.

Badania osób chorych

O odrębności fizjologicznej świadczą patologie pamięci dotyczące jedynie jednego rodzaju.

Zespół Korsakowa można traktować jako zaburzenie dotyczące przede wszystkim pamięci krótkotrwałej. Podobnie zespół obustronnego uszkodzenia hipokampa. O zaburzeniu pamięci trwałej świadczy syndrom wstecznej amnezji pourazowej, jeśli niepamięć dotyczy dłuższego okresu.

36. OBJAWY ALZHEIMERA

-zaburzenia pamięci

-zaburzenia orientacji

-zaburzenia mowy

-zaburzenia zachowań i zmiany osobowości

-zaburzenia funkcji intelektualnych

- zaburzenia nastroju

- psychoza

38. RODZAJE NARKOTYKÓW

SKUN

HASZYSZ

OLEJ HASZYSZOWY

AMFETAMINA

KOKAINA

CRACK

ECSTASY

HEROINA

BROWN Brown J. Conrad Lord Jim, bohater epizodyczny; dezerter z angielskiego statku, przywódca bandytów. Na Patusanie chciał uzupełnić zapasy żywności przed wyprawą na Madagaskar. Podstępnie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum SUGAR

KOMPOT-tzw. polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny heroina.

41. ROLA HORMONÓW

Hormony Hormony substancje biologicznie czynne, niosące specyficzną informację wytwarzane zarówno przez rośliny, jak i zwierzęta. Regulują przebieg procesów metabolicznych, wzrost, rozwój i rozmnażanie ... Czytaj dalej Słownik biologiczny są cząsteczkami organicznymi które w organizmie człowieka regulują i koordynują czynności narządów i tkanek przyczyniając się do zachowania homeostazy w całym organizmie.

42. GRUCZOŁY DOKREWNE

  * 1 Podwzgórze

  * wazopresyna (ADH, VIP) - wzmaga resorpcję zwrotną wody w nerkach, poprzez zwiększenie ilości akwaporyn wbudowanych w błonach komórek. W wyniku działania hormonu antydiuretycznego dochodzi do zmniejszenia diurezy (ilości produkowanego moczu) oraz wzrostu ciśnienia krwi.

  *  oksytocyna Oksytocyna hormon wydzielany przez jądra podwzgórza, gromadzony w tylnym płacie przysadki mózgowej. Pobudza skurcze mięśni przewodów wyprowadzających z gruczołów mlecznych, przyczyniając się ... Czytaj dalej Słownik biologiczny - pobudzanie skurczów mięśni gładkich macicy i wydzielania mleka

  * hormony sterujące czynnością przysadki - regulacja wydzielania hormonów przysadki.

  * 2 Przysadka mózgowa

# hormon wzrostu (GH) odpowiedzialny za rozrost organizmu, transport Transport element działu gospodarki narodowej zwanego komunikacją. Przemieszczanie ładunku i osób. W wielu rejonach świata do dziś zwierzęta są podstawowym środkiem transportu. Dotyczy to zwłaszcza ... Czytaj dalej Słownik geograficzny aminokwasów i syntezę białek, wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny poziomu glukozy we krwi, rozkład tłuszczów zapasowych oraz zatrzymanie jonów wapniowych i fosforanowych potrzebnych do rozrostu kości;

# prolaktynę (PRL) – u kobiet zapoczątkowuje i podtrzymuje wydzielanie Wydzielanie egzocytoza - uwalnianie na zewnątrz komórki substancji, które mają oddziaływać z zewnątrz na nią samą, na inne komórki lub na inne organizmy, spełniać rolę w środowisku zewnętrznym ... Czytaj dalej Słownik biologiczny mleka (laktacja), a u kobiet karmiących hamuje wydzielanie estrogenu blokując menstruację i owulację;

# hormon adrenokortykotropowy ACTH Acth hormon adrenokortykotropowy / adrenokortykotropina. Jest wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej jako hormon tropowy, czyli oddziałujący na inny gruczoł dokrewny ... Czytaj dalej Słownik biologiczny wzmaga wydzielanie hormonów przez korę nadnerczy;

# hormon tyreotropowy TSH;

# hormon folikulotropowy FSH – u kobiet pobudza wzrost i dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego oraz wydzielanie estrogenu, u mężczyzn pobudza spermatogenezę;

# hormon luteinizujący LH – u kobiet podtrzymuje jajeczkowanie Jajeczkowanie owulacja - uwalnianie z jajnika do jajowodu gamety żeńskiej, następuje po pęknięciu pęcherzyka Graafa. Owulacja u człowieka jest procesem cyklicznym, regulowanym przez hormony przysadki ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i produkcję progesteronu, a u mężczyzn pobudza produkcję testosteronu;

  * 3 Szyszynka

-melatonina- hormon snu 

  * 4 Tarczyca

tyroksyna, która przyśpiesza przemianę materii.

  * 5 Przytarczyce

parathormon. Jest on odpowiedzialny za zwiększanie poziomu wapnia we krwi obniżając tym samym zawartość w kościach. Poza tym obniża ilość jonów fosforanowych we krwi.

  * 6 Grasica

- tyrozyna i tymulina- wzrost poziomu odporności

  * 7 Trzustka

- glukagon- podwyższa poziom cukru we krwi

- insulina Insulina hormon obniżający poziom glukozy we krwi. Wytwarzany przez komórki ß wysepek Langerhansa trzustki. Insulina jest polipeptydem wydzielanym w chwili podniesienia poziomu glukozy (po ... Czytaj dalej Słownik biologiczny - obniża poziom cukru we krwi

  * 8 Nadnercza

- glikokortykoidy- reguluje metabolizm Metabolizm przemiana materii. Jest to całokształt przemian biochemicznych zachodzących w organizmie. Metabolizm zachodzi we wszystkich organizmach żywych i charakteryzuje się wysokim ... Czytaj dalej Słownik biologiczny związków organicznych

-mineralokortykoidy - reguluje gospodarkę Na+ oraz gospodarkę wodną

- adrenalina Adrenalina hormon stresu, walki, inaczej epinefryna. Hormon produkowany przez rdzeń nadnerczy. Pod względem budowy chemicznej jest pochodną aminokwasu (tyrozyny) i nie wnika do komórki docelowej, lecz ... Czytaj dalej Słownik biologiczny - podwyższa ciśnienie krwi, tępo, stężenie cukru we krwi

  * 9 Jądra

- testosteron  - rozwój narządów, popęd płciowy, regulacja czynności komórek najądrza, regulacja czynności dojrzewania i ruchliwości plemników

  * 10 Jajniki

- androgeny Androgeny biol. - męskie hormony płciowe, warunkujące rozwój i czynności narządów rozrodczych oraz powstawanie wtórnych cech płciowych.
Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych
przekształcone w estradiol- regulują cykl owulacyjny, popęd płciowy, dojrzewanie oocytu