Rosja

W okresie rządów Aleksandra II terytorium Rosji powiększyło się o tereny zdobyte w wyniku wojen. W wyniku wojny z Turcją dołączono Besarabię, po wojnie ze Szwecją-Finlandię, a Azerbejdżan po konflikcie z Persją. Car Aleksander I wprowadził także wiele reform. Zreformował system szkolnictwa oraz wymiar sprawiedliwości. Za jego rządów otworzono nowe uniwersytety oraz zmniejszono restrykcyjny nadzór policyjny. Stopniowo władze przejmował jednak minister Arakczejew. Wśród szlachty pojawiły się idee związane z wprowadzeniem zmian, a na terenie Rosji zaczęły powstawać tajne organizacje, które chciały przeprowadzenia rewolucji. W 12.1815r. doszło do wybuchu powstania dekabrystów.

Po śmierci Aleksandra I jego następcą został Mikołaj I, który doprowadził do zakończenia powstania dekabrystów oraz rozbudował strukturę tajnej policji. Za jego rządów Rosja poniosła duże straty w wojnie krymskiej.

Aleksander II przeprowadził w 1861r. reformę agrarną, a rządzący po nim Aleksander III był całkowitym przeciwnikiem reform. W drugiej połowie XIX w. w Rosji narodził się ruch narodnicki. Powstały także organizacje: Ziemia i Wolność na czele z Plechowem oraz Wolność Ludu. Ukształtował się także ruch robotniczy (Związek Robotników Południowej Rosji, Północny Związek Robotników Rosyjskich) oraz ruch socjaldemokratyczny. W 1898r. założono w Mińsku partię socjaldemokratyczną, w której w 1912r. doszło do rozdziału i podziału na bolszewików i mienszewików. W okresie panowania ostatniego cara Rosji Mikołaja II (1894-1917) doszło do rewolucji w 1905r. i w 1917r.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii za bardzo długiego panowania królowej Wiktorii (1837-1901) doszło do ukształtowania się systemu dwupartyjnego. Powstała partia liberalna (wcześniejsi wigowie) oraz konserwatywna (torysi). W Anglii wprowadzono obowiązek uczęszczania dzieci do szkoły oraz ograniczenia w pracy dzieci i kobiet. Wprowadzono także zasady wolnego handlu. W Wielkiej Brytanii zaczął się także zarysowywać konflikt z Irlandią, z którą w 1800r. została połączona unią.