1. Wprowadzenie:

Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku i trwało najdłużej z polskich powstań, do jesieni 1864(około 15 miesięcy, trudno bowiem wyznaczyć arbitralnie datę zakończenia walk).Walki w tym okresie toczyły się w Królestwie Polskim, na Litwie, Białorusi i części Ukrainy.

Do powstania prowadziła droga od wzrostu nastrojów niepodległościowych w Królestwie Polskim, w czasie gdy Rosja osłabiona była po wojnie krymskiej. Działacze narodowi podzielili się na dwa obozy, które spierały się w kwestii konieczności powstania i sposobu uwłaszczenia:

  • mniej radykalny obóz nazywano "białymi". Na jego czele stał pionier pracy organicznej hr. A. Zamoyski, choć faktycznie dominował L. Kronenberg - warszawski bankier. Chcieli odłożenia walk zbrojnej do czasu gospodarczej potęgi ziem Królestwa. Liczyli na rozwiązanie sprawy niepodległości na drodze interwencji zachodnich państw. W sprawie uwłaszczenia domagali się odszkodowań dla ziemian.
  • Czerwoni - mieli poglądy bardziej rewolucyjne, współpracowali z socjalistami w Rosji. Chcieli natychmiastowej walki zbrojnej o niepodległość, przygotowywali spiski. Do czerwonych zaliczali się m.in. Stefan Bobrowski, Jarosław Dąbrowski, Zygmunt Padlewski, Władysław Sierakowski. Jako radykałowie domagali się uwłaszczenia chłopów na zamieszkiwanych przez nich gruntach.

Na początku 1863 roku sytuacja w Królestwie Polskim podobna była do wrzenia. Nastroje były bardzo podniosłe, co więcej, ludzi cechowała niezmierna wiara w słuszność sprawy i zwycięstwo. Nastroje podnosiły również nadzieje na konflikt mocarstw zaborczych, z których Rosji bliżej było do Prus, Austria zaś miała lepsze kontakty z Anglią.

Historycy do dziś zarzucają wiele władzom powstania wywodzącym się z ziemiaństwa. Prowadzili oni często krótkowzroczną politykę, jak choćby ta w sprawie chłopów.

  1. Wybuch i przebieg powstania:

Od 1862 roku na czele cywilnego rządu stał w KP hrabia Wielopolski. Był on zwolennikiem rozwoju tych ziem, ale tylko i wyłącznie pod zwierzchnictwem Rosji. Prowadził politykę reform, np. W oświacie i uważał, że jest to dla Polaków bardziej korzystne niż niepodległość. Mimo to rosły nastroje powstańcze, hrabia był znienawidzony jako sługa Rosji. Aby rozbić organizację czerwonych ogłosił przymusowy pobór do wojska rosyjskiego. Stowrzono listę 12 tysięcy osób, które miały zostać podzielone po różnych garnizonach w Rosji. W ten sposób spisek zostałby zażegnany. Większość osób, które znalazły się na liście zbojkotowała rozkaz poboru i by uniknąć kary ukryła się w lasach. Sytuacja była trudna, nie można było ukrywać się w zimie, więc 22 stycznia Komitet Centralny Narodowy ogłosił wybuch powstania. Wezwał do wypowiedzenia posłuszeństwa carowi i walki o niepodległość Polski, Białorusi i Litwy.

Powstańcy dysponowali 6 tysiącami ludzi i z tą siłą uderzona na 33 garnizony rosyjskie w nocy na 23 stycznia. Część udało się rozbroić, jednak Rosjanie mieli ogromną przewagę, stąd nie udało się zdobyć większych miejscowości. Nie udała się wyprawa na Płock. Rząd powstańczy nie miał gdzie wprowadzać swoich postanowień .

Przyjęto taktykę walki na tyłach wroga, nękania szybkimi atakami. W czasie 15 miesięcy powstania odbyło się około 1200 starć z Rosjanami. Mieli oni tak ogromną przewagę liczebną (w szczytowym okresie zgromadził i170 tysięcy żołnierzy), że nawet pojedyncze polskie zwycięstwa , choć ważne z punktu widzenia morale, nie miały znaczenia strategicznego. Polacy byli na większości terenów gromieni przez armię rosyjską.

Jedną z pierwszych większych bitew stoczył pod Miechowem A. Kurowski 17 lutego. Oddział został kompletnie rozbity, nie udało się uzyskać przyczółka w Krakowskiem. W maju np. Gen. Jasiński, dysponując jedynie 740 żołnierzami zwyciężył pod Kobylanką. W marcu sukcesy w Małopolsce odnosił M. Langiewicz. Wszystkie wysiłki jednak niweczyła przewaga rosyjska oraz dobre wyposażenie w broń. Gen. Jasiński musiał opuścić obóz mimo zwycięstwa pod Kobylanką, w czasie pancernego szturmu. Langiewicz rozproszył swoje oddziały.

Największym sukcesem militarnym było zwycięstwo gen. M Kruka-Heidenreicha pod Żyrzynem. Przygotował on akcję skierowaną przeciw konwojowi poczty, udało mu się przejąć 200 000 rubli. Jednak i on wkrótce musiał rozwiązać swój trzytysięczny oddział.

Przez pola bitew przewinęło się 200 tysięcy ludzi. Szkoda, że tak ogromny zryw nie zawsze miał dobrych dowódców

3. Dowódcy powstania i władze powstańcze

Początkowo powstanie nie posiadało naczelnego wodza. Czerwoni wybrali na to stanowisko L. Mierosławskiego i czekali aż przybędzie z Paryża. W tym czasie faktycznie dowodził S. Bobrowski, naczelnik Warszaw. On podjął się wprowadzania uwłaszczenia, dbał o zaopatrzenie wojsk.

Mierosławski, acz niechętnie, przybył do Królestwa, jednak szybko zrezygnował (poniósł dwie porażki na Kujawach)

Po nim, w marcu dyktatorem został M. Langiewicz. Po tygodniu jednak rozpuścił swój oddział i zbiegł do Galicji. Tam został aresztowany.

Od maja władzę sprawował Rząd Narodowy białych, który nie dążył do podtrzymania powstania i szkodził mu krótkowzroczną polityką. Rozwijał w zamian bardzo dobrze działająca administrację państwa podziemnego: drukarnie, prasę, pocztę.

W czasie fatalnej sytuacji na jesień 1863 władzę dyktatorską objął prawdziwy patriota R. Traugutt. On nie zniechęcił się tak szybko, co więcej, mimo podupadających sił powstańczych przetrwał z powstańcami do wiosny, w międzyczasie reformując armię. Za udział w powstaniu zapłacił najwyższą cenę: został aresztowany 11 kwietnia i w sierpniu powieszony na stokach warszawskiej Cytadeli.

Dowódcy są do dzisiaj piętnowani; Mierosławski po powrocie do Paryża zaczął antypowstańczą propagandę, by zachować twarz. Szeregowi uczestnicy, tworzący ogromną masę ochotników sprawdzili się w 100 procentach, często pozbawieni kierownictwa.

Błędem było zaniedbanie na początku wprowadzania w życie dekretów uwłaszczeniowych. Dopiero Traugutt doceniał to połączenie walki o niepodległość z walką ludu o swoje prawa i chciał utworzenia armii ludowej. W okresie zmasowanego terroru rosyjskiego było już jednak za późno.

4. Skutki powstania:

Po stronie polskiej zginęło około 30 tysięcy walczących. Około 40 tysięcy wywieziono na Syberię, konfiskując ich majątki. Królestwo Polskie utraciło szczątki autonomii, ograniczono Polakom ponownie dostęp do szkół, rozpoczęto rusyfikację i traktowanie jako nieuprzywilejowanej prowincji Rosji.

W okresie powstania padły jednak pewne ziarna, które zaczęły kiełkować: obudzono świadomość narodową chłopów, społeczeństwo zaczęło w miarę rozwoju tych ziem ewoluować w stronę nowoczesnego kapitalistycznego ustroju.