W prowadzeniu działalności mającej na celu ochronę środowiska wykorzystuję się trzy strategie, są to:

* zachowanie środowiska przyrodniczego w nienaruszonym stanie.

* usuwać ze środowiska przyrodniczego wszelkie substancje toksyczne i odpady.

* planować działalności gospodarczą aby ograniczyć jej wpływ na środowisko . Zazwyczaj stosujemy te strategie wszystkie razem.

Ostatnie dziesięciolecia, ze względu na silne procesy urbanizacyjne, tu idee chronienia naturalnego krajobrazu miały ewolucję, mianowicie w kierunku tzw. planowego ukształtowania naturalnego krajobrazu, czasami też restytucji obszarów zdegradowanych przez rabunkową gospodarkę. Aby chronić krajobraz naturalny organizuje się też regionalne- lokalne parki krajobrazowe, czasami rezerwaty przyrody, czy rezerwaty archeologiczna a także strefy krajobrazu chronionego, albo liczne pomniki przyrody. Wszystkie metody planowania tego krajobrazu dotyczą potrzeb gospodarczych oraz społecznych czy też warunków środowiska przyrodniczego poprzez określenie sensu czy wkomponowania wszystkich elementów zagospodarowania terenu, a to wiąże się z licznymi ustaleniami prawnymi.

Ochrona przyrody to problem wielu krajów. Stąd nauka o nazwie ekologia. Podstawowym winowajcą degradacji przyrody jest człowiek. Każdy chce mieć piękne krajobrazy, podziwiać przyrodę w nienaruszonym stanie. Współczesne działania by chronić środowisko mogą przybierać najróżniejsze formy. I tak nasze dzieci zbierają makulaturę albo sprzątają okolicę. Dalej w wielu fabrykach montowane jest filtry, buduje się oczyszczalnie ścieków. Liczni producenci samochodów stopniowo zmniejszają ilość spalin silnikowych.

Ekolodzy protestują na ulicach, rozklejają plakaty, noszą transparenty, piszą listy apelacyjne do polityków, często robią strajki . A wszystko po to by zachować niezwykle cenne gatunki roślin oraz zwierząt , a tworzyć nowe parki narodowe czy rezerwaty. I tak pierwszy park -narodowy , został utworzony w USA a chodzi tutaj o Yellowstone. W Polsce również mamy już kilkadziesiąt parków narodowych, czy innych form ochrony przyrody.

Ochrona krajobrazu a więc całokształt czynności podejmowanych przez ludzi po to by utrzymać pierwotne wartości, czy zapewnić ich ciągłość czy też odnowić naturalne albo kulturowe cechy tychże walorów środowiskowych, razem z gospodarczą działalnością człowieka. To samo tyczy się ochrony gleb jako miejsc uprawy roślin, warunkując rolnictwo na danym terenie.

To ekologia jako forma ochrona przyrody ma na celu zachowanie wszystkich ginących czy zagrożonych siedlisk fauny i flory, walczyć z dewastacją przyrody czy licznymi zanieczyszczeniami.