Oto grupa czynników , które zapewniają człowiekowi odpowiednie bytowanie, zaliczamy do nich:

* odpowiednia ilość tlenu w całym powietrzu, aby można oddychać.

* dostęp do wody, także występowanie roślin, zwierząt w takiej ilości aby móc zaspokajać potrzeby żywieniowe w określonym miejscu.

* odpowiednia temperatura , tak by człowiek mógł utrzymywać stałą temperaturę swojego ciała.

Do tego aby na stałe zamieszkiwać oraz gospodarować na danym terytorium muszą występować odpowiednie warunki klimatyczne, do tego oczywiście stały dostęp do wody pitnej, dobre warunki glebowe czyli do uprawy rolniczej, tak by prowadzić gospodarkę roślinną oraz zwierzęcą, ponadto możliwość swobodnego i o dowolnej porze przemieszczania się z miejsca na miejsce oraz możliwość wzajemnej komunikacji z innymi ludźmi. Nie muszą natomiast występować własne- rodzime surowce mineralne, to można importować z innych państw. Powierzchnia całej Ziemi wykazuje silne zróżnicowanie pod względem strefowości oraz układu pionowego. Przyczyny takich zależności to przede wszystkim kształt planety-Ziemi i ruchy, które wykonuje: obrotowy oraz obiegowy. Z kolei następstwa ruchu obrotowego to: występowanie dni oraz nocy a tym samym dobowa zmiana temperatur na kuli ziemskiej. Natomiast następstwo ruchu obiegowego to przede wszystkim zmienna wysokość Słońca przez cały rok nad tzw. horyzontem , która zmienia się z szerokością geograficzną, do tego jeszcze strefowość w dopływie energii od Słońca. I dlatego mamy na kuli ziemskiej strefowe oświetlenie, inne dla każdej ze stref oraz zmiany w czasie trwania dni oraz nocy, czy w wysokości temperatury dobowej czy rocznej także zmiany kierunku wiatrów czy wielkość opadów atmosferycznych. Wszystkie te zjawiska wpływają na strefowość ukształtowania całej szaty roślin, dalej też na świat zwierzęcy, oraz gleby, tym samym również inne warunków bytowania oraz pracy ludzi, poczynając od samego równika idąc aż do obu biegunów. I tak na przykład ze zmianą szerokości geograficznej są różne formacje roślinne, mamy więc: wilgotne lasy równikowe, stepy, dalej sawanny, półpustynie i pustynie zwrotnikowe, wreszcie roślinność śródziemnomorska, dalej lasy liściaste, lasy mieszane i lasy iglaste w strefie umiarkowanej, chłodne stepy, czy tundra czy pustynie lodowe.

Powierzchnię Ziemi kształtują różne procesy, które oddziałują wzajemnie:

* są to procesy wewnętrzne (inaczej endogeniczne) ich działanie ma związek z materią znajdującą się we wnętrzu Ziemi.

* są to procesy zewnętrzne (inaczej egzogeniczne) ich działanie ma związek z energią Słońca oraz zjawisk atmosferycznych.

To wynikiem tych egzogenicznych i endogenicznych zjawisk są rozmieszczone na całej kuli ziemskiej pasma górskie, wyżyny oraz niziny.

Wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza obserwujemy obniżenie temperatur powietrza i jest to średnio 0,6*C / 100 metrów, tym samym spada ciśnienie średnio o 11,5 hPa / 100 metrów. Im wyżej jesteśmy na wysokościach, tym jest chłodniej, powietrze staje się rzadsze oraz ma zdecydowanie mniej tlenu. Dlatego też wyżej są trudniejsze dla ludzi warunki bytowania , mniej roślinności, mamy również zaznaczony charakter piętrowości dla roślin.

Oprócz zmian szerokości geograficznej czy zmian w położeniu na różnych wysokościach n. p. m. o całym krajobrazie przestrzeni wpływają też : rzeźba terenu oraz wielkość terenów lądowych, do tego wielkość oceanów i mórz następnie prądy morskie, ale też występowanie wiatrów rozmieszczenie lodowców górskich oraz oddziaływanie wód płynących, czy nawet istnienie tzw. wiecznej zmarzliny. Obszary w różnych rejonach Ziemi, przede wszystkim w głębi lądu, mogą mieć klimat kontynentalny, który jest czasami bardzo gorący latem a mroźny zimą bez opadów. Zaś na obszarach nadmorskich, mamy klimat morski, i tutaj są łagodne i z deszczem zimy natomiast lata chłodne i też z deszczem w zależności od typu klimatu.

Krajobraz naturalny każdego terenu ma pewne cechy , są to: ukształtowanie powierzchni, rzeźba terenu, dalej sieć wodna, następnie klimat, czy rodzaj gleby, oraz szata roślinna czy świat zwierzęcy. Zaś w krajobrazie antropogenicznym czyli przekształconym przez ludzi, są pewne udoskonalenia natury, czyli np. występują sztuczny zbiornik wodny, liczne kanały, bogata sieć komunikacyjna, liczna zabudowa mieszkaniowa, a co za tym idzie też ośrodki przemysłowe, czy usługowe.

Różnorodność bogactwa wszystkich krajobrazów jakie spotykamy na kuli ziemskiej a także różnice między nimi , dotyczące klimatu, ilości zbiorników wodnych, dalej budowy geologicznej, czy występowania surowców mineralnych, też wysokości n.p.m. oraz fauny i flory, decyduje o różnym sposobie bytu i gospodarowania człowieka. Najkorzystniejsze warunki bytowania dla ludzi są w klimacie umiarkowanym i podzwrotnikowym także w zasięgu monsunów. Natomiast obszary stepów , półpustyń czy pustyń, czy tereny pokryte lodem przez lodowiec górki a nawet kontynentalny, dalej wysokie partie gór, tereny zabagnione , zdecydowanie ograniczają możliwość warunków życia człowieka. Takie tereny pozostają zazwyczaj nie zaludnione przez człowieka bądź niezwykle rzadko zaludnione.

Naturalnymi barierami dla stałego i ciągłego bytowania człowieka oraz prowadzenie działalności gospodarczej to zazwyczaj: położenie nad poziom morza, ukształtowanie terenu, warunki klimatyczne, występowanie lodowców górskich oraz lądolodów, tereny gdzie jest deficyt wody pitnej też tereny wiecznej zmarzliny. Zaś bogactwa mineralne mogą się przyczynić nawet do osiedlania w miejscach mało przyjaznych człowiekowi.

Sytuacja materialna bowiem sprawia że ludzie udają się w poszukiwanie pracy, nawet tam gdzie są złe warunki przyrodnicze( wysokości 300 do 5400 m n. p. m, tereny z deficytem wody pitnej to strefa zwrotnikowa, a tutaj suma opadów w roku to zaledwie 250 mm, albo mniej niż 200 mm. Zazwyczaj to pustynie, czy półpustynie (występują w Afryce, Azji oraz Australii). Deficyt wody mamy też tam gdzie jest zmarzlina, czyli północna Kanada, Alaska oraz Syberia, tutaj jest brak wód gruntowych.

Zatem mamy cztery bariery, które utrudniają osadnictwo człowieka, są to: bariera termiczna, bariera wodna, bariera świetlna oraz bariera grawitacyjna.