Europa jako kontynent jest pełen różnych sprzeczności politycznych czy etnicznych, co często doprowadza do powstawania problemów. Wszystkie te problemy dotyczą wszystkich dziedzin życia człowieka. Większość tych problemów to wynik przemian, które miały miejsce w Europie przez ostatnie lata. I tak najsilniej eksponowanym jest narastający dysonans pomiędzy wschodem a zachodem Europy, a to wynik długoletniego podziały Europy, różnice ciężko wyeliminować , do tego szereg innych problemów społecznych.

Problem nurtujący każdy kraj Europy to postępujące bezrobocie. W całej średnio -Europie bezrobocie przekracza poziom 10% i niestety rośnie. Jego przyczyny dla Europy to przede wszystkim: szybki wzrost nowoczesnych technologii w przemyśle, dalej intensywna mechanizacja w produkcji, przez co można zatrudniać mniej osób do pracy, co więcej dochodzi do zamykania zakładów, nie przynoszących zysku czy mających, słaby wskaźnik rozwoju tzw. gospodarczego.

Zatem bezrobocie to zarówno problem gospodarczy jak i społeczny, stąd państwa próbują walczyć z nim wszelkimi sposobami, ale nie jest to łatwe. Na zmniejszenie bezrobocia sama Unia Europejska przekazuje każdego roku ogromne fundusze, co więcej organizuje liczne kursy dla przekwalifikowania się ludziom bez pracy.

W Europie są również problemy ludnościowe , których nie ma na innych kontynentach. To między innymi bardzo małe tempo wskaźnika przyrostu naturalnego, co znaczy że rodzi się mało ludzi, do tego jeszcze ujemne saldo migracji. W przeciągu ostatnich pięćdziesięciu lat w Europie miały miejsce liczne konflikty zbrojne, chociażby dwie wojny światowe, które oprócz mnóstwa zabitych i strat materialnych wpłynęły na spadek urodzeń , a podwyższyły wskaźnik śmiertelności -złe warunki bytu ludzi, obozy koncentracyjne. I tak według wyliczeń wiemy, iż w latach 1963-69 to właśnie Europa miała bardzo niski wskaźnik urodzeń czyli ( 18%), a średnia na świecie wtedy to 33%. Dla porównania Afryka ma wskaźnik urodzeń większy 2,5 razy od Europy, to samo reszta kontynentów. Natomiast współczynnik śmiertelności wyniósł (10%) a na świecie średnio to 14%, podobnie było w Ameryce oraz w Australii. Dlatego przyrost naturalny dla całej Europy jest taki niski, i nadal spada . Te czynniki zadecydowały iż udział kontynentu -Europy w ogólnym zaludnieniu kuli ziemskiej ciągle spada. Zniszczenia powojenne, postępujące ruchy emigracyjne zmieniły strukturę płci i wieku ludności. Większość państw w Europie, przede wszystkim biorących udział w działaniach zbrojnych podczas wojen światowych miała znaczną przewagę liczebną kobiet nad mężczyznami, zdarzało się że na 100 mężczyzn było aż 124 kobiety. Nie dało się tego wyrównać przez kilkadziesiąt lat. Państwa nie walczące różnice w piramidzie mają niewielkie, jest przewaga kobiet. To wszystko miało związek z koniecznością odbycia służby wojskowej, zaś kobiety pozostawały w domu, więc nie było rocznika produkcyjnego. Poza tym dochodzą procesy starzenia się społeczeństwa, mimo znacznego postępu medycyny wydłużono czas trwania życia, dlatego tez mamy tak silną grupę osób w wieku poprodukcyjnym. Do czynników demograficznych dochodzi jeszcze zróżnicowany postęp gospodarczy państw, co sprawia że w pewnych regionach są miejsca pracy w innych nie, to zaś wymusza ruchy migracji ludności. Problemy demograficzne to też różna dynamik, struktura mająca zakorzenienie w przeszłości i problemach ekonomicznych.

Następny jakże istotny problem to konflikty zbrojne. Obywatele Europy posiadają różne cechy, kultury i tradycje, mają odmienną przynależność państwową, to samo tyczy przynależności do grup narodowościowych grup etnicznych, innego języka czy religii. W większości państw Europy mniejszości narodowe zarówno te większe jak i te małe potrafią znaleźć wspólny język i funkcjonować w warunkach tolerancji wzajemnej, niestety są wyjątki. Oto przykłady trwających od dawna sporów zbrojnych na naszym kontynencie:.

* Konflikt trwający na terenie Irlandii Północnej o początkach jeszcze dawno wstecz, rozpoczął okres nienawiści Anglików do Irlandczyków. To w roku 1998 ustalono traktat pokojowy, a jego inicjatorzy dostali ważną nagrodę była to Pokojowa Nagroda Nobla. Niestety zwolennicy tzw. Irlandzka Armii Republikańskiej nadal nie respektuje postanowień traktatu, walcząc jak terroryści a przy tym ginął niewinni ludzie.

* Kraj Basków w Hiszpanii aż do połowy wieku XIX posiadał dużą autonomię, ale w roku 1959 założono tutaj tajny pakt- organizację wojskową oraz polityczną o nazwie ETA , która walczy o pełną niepodległość państwa poprzez zamachy na władze państwowe w Hiszpanii. Po dwudziestu latach od tamtego wydarzenia Państwo Basków dostało autonomie. Ale bojówki ETA nadal prowadzą walkę, za pomocą metod terrorystycznych, mimo że nawet Baskowie się sprzeciwiają.

* Po zakończeniu działań pierwszej wojny światowej na zachodzie Półwyspu Bałkańskiego utworzono tzw. Królestwo Serbów, i Chorwatów oraz Słoweńców. Największa grupa to byli Serbowie, i to oni zaraz przejęli władzę w tym Królestwie. To spowodowało powstanie licznych sporów , które jeszcze bardziej pogłębiły się podczas kolejnej wojny światowej. Kiedy Niemcy przegrały wojnę została powołana tzw. Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii, i właśnie tu zamieszkały pokłócone narody. Do tego jeszcze różnice religijne, a konflikt wisiał na włosku. Kiedy umarł komunistyczny przywódca państwa każdy naród chciał utworzyć odrębne państwo - republikę, tylko Serbia chciała nadal utrzymać Jugosławię w tym samym układzie . Dawne terytoria tamtego kraju to obecnie:

* Federacyjna Republika Jugosławii.

* Republika Słowenii.

* Republika Chorwacji.

* Republika Bośni i Hercegowiny.

* Republika Macedonii.

W nowo powstałych państwach zaczęły się masowe wysiedlenia innych nacji, dochodziło do krwawych zamieszek. Najdłuższe walki trwały w Chorwacji, także w Bośni i Hercegowinie. Zwrócenie pokoju było możliwe tylko dzięki przybyciu sił zbrojnych organizacji ONZ i wojsk paktu-NATO. Następnie w roku 1998 doszło do walk zbrojnych na południu Serbii w prowincji Kosowo. Dalej w roku 2001 walki toczyły się też na północy Macedonii. Jeszcze dużo czasu upłynie zanim będzie trwały pokój w tych republikach.

* W regionie Kaukazu aż do likwidacji ZSRR tworzyły kraje: Armenia oraz Azerbejdżan oraz Gruzja, pewna część górska była jeszcze na terenie tzw. Socjalistyczna Federacyjna Republika Rosyjska. Kiedy rozpadł się ZSRR często miały miejsce konflikty zbrojne z Rosją czy innymi republikami kaukaskimi. Najkrwawszy był konflikt między Czeczenią a Rosją. To wojska rosyjskie zajęły tereny republiki w wieku XIX., zaś pod koniec drugiej wojny światowej jako pretekst używając zarzut kolaboracji z Niemcami , wtedy przesiedlano Czeczenów na inne tereny, mało sprzyjające życiu, szacuje się że 25% ludzi poniosło śmierć. Dopiero w roku 1991 Czeczenia proklamowała niepodległe państwa oraz oderwała się na dobre od zaborczej Rosji, to spowodowało na nowo walki zbrojne. Kraj był niszczony , palono miasta, mordowano ludność, część Czeczenów nadal mieszka w obozach w koszmarnych warunkach. Ofiar tego konfliktu ciągle przybywa, a końca nie widać.