Określ jaki wpływ na stan środowiska może wywierać lawinowy przyrost ludności w Bydgoszczy.

 
 

Lawinowy przyrost liczby ludności, który może wystąpić w Bydgoszczy, może spowodować szereg negatywnych skutków nie tylko na terenie naszego miasta. Skutki te będą odczuwane również w innych regionach Polski czy nawet świata.

Zachwianie struktury wiekowej ludności - zbyt duża liczba dzieci w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym, znacznie pogłębi biedę, a w przyszłości może być przyczyną wtórnej eksplozji demograficznej.

Lęk przed przeludnieniem spowoduje stosowanie drastycznych metod kontroli urodzeń, co w przyszłości może prowadzić do konfliktów społecznych i politycznych.

Bydgoszcz zacznie gwałtownie się powiększać. Powiększanie upraw kosztem obszarów leśnych będzie przyczyną zwiększonej erozji gleb, jałowienia pól, przyspieszy pustynnienie. Nasili również efekt cieplarniany (z powodu z byt dużej emisji CO2 do atmosfery).

Utrwalanie nieracjonalnej struktury gospodarki (dominacja rolnictwa) spowodowane koniecznością zwiększenia produkcji żywności.

Brak możliwości zaspokojenia zwiększonych potrzeb doprowadzi w zakresie oświaty i ochrony zdrowia do wzrostu analfabetyzmu, niedoboru wykwalifikowanych kadr, szerzenia się chorób. Może również wzrosnąć patologia społeczna.

Migracja Bydgoszczan do innych krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo, może spowodować liczne konflikty narodowościowe i religijne.

Lawinowy przyrost ludności na terenie naszego miasta może również doprowadzić do różnego rodzaju konfliktów etnicznych spowodowanych sporami o ziemię lub nawet wodę.

 
 

Źródła:

Podręcznik od geografii

http://lajt.onet.pl/sciaga/21284,sciaga.html

http://ludnosc.w.interia.pl/index.html