Ze względu na stopień zamieszkania, wydzielono następujące strefy:

 • ekumenę - obszary trwale zamieszkałe, na których człowiek prowadzi trwałą działalność gospodarczą;
 • subekumenę - obszary mało zaludnione (1-10 os/km²), zamieszkałe okresowo lub o charakterze wyłącznie gospodarczym;
 • anekumenę - ze względu na skrajnie niekorzystne warunki, obszary niezamieszkałe i niewykorzystywane gospodarczo.

Postęp cywilizacyjny i wzrastająca liczba ludności powoduje systematyczne powiększanie powierzchni ekumeny. Subekumena zmienia się w ekumenę, a anekumena w subekumenę. Jako przykład może posłużyć Amazonia - do niedawna subekumena, obecnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych istnieje gęsta sieć osadnicza.

Najgęściej zaludnione obszary Ziemi:

 • Europa Środkowa i Zachodnia;
 • Azja: południowo-wschodnie Chiny, Indie, Japonia, Jawa, część Indonezji;
 • Australia - rejon Sydney;
 • Afryka - dolinadelta Nilu;
 • Ameryka Północna - północny-wschód Stanów Zjednoczonych (Nowy Jork i rejon Wielkich Jezior), aglomeracja Meksyku;
 • Ameryka Południowa - rejon Rio de Janeiro, São Paulo i Buenos Aires.

Subekumeny to np.: tajga, tundra, stepy, półpustynie, średnie góry.

Anekumeny to obszary okołobiegunowe, gdzie osadnictwo ogranicza temperatura, pustynie - duże dobowe amplitudy temperatur i deficyt wody oraz obszary wysokogórskie - mała ilość tlenu w powietrzu, zła dostępność.

Gęstość zaludnienia zależy od:

 • warunków naturalnych - dostęp do wody, klimat, żyzność gleb, ukształtowanie terenu;
 • warunków ekonomicznych - istnienie przemysłu, sieci komunikacyjnej, rynki pracy;
 • warunków polityczno-historycznych.

Gęstość zaludnienia dla całej kuli ziemskiej wynosi 43 os/km², dla poszczególnych kontynentów przedstawia się następująco:

 • Europa (bez Rosji) - 97 os/km²;
 • Azja - 74 os/km²;
 • Afryka - 22 os/km²;
 • Ameryka Południowa - 17 os/km²;
 • Ameryka Północna - 16 os/km²;
 • Australia - 3 os/km².

Najwięcej ludzi mieszka w Azji - 60%, najmniej w Australii z Oceania - 0,5%.

Najludniejsze państwa świata to Chiny i Indie, gdzie mieszka co trzeci mieszkaniec Ziemi.