Rzeczpospolita Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny sąsiaduje z siedmioma państwami. Długość granic lądowych wynosi 3054 km (85%) a granica morska- 528 km. (15%).

PAŃSTWA GRANICZĄCE OD ZACHODU:

  • NIEMCY:

Długość granicy z Polską:- 467 km.

Granica naturalna z Polską: Nysa Łużycka i Odra

Stolica: Berlin

Powierzchnia kraju: 357 tyś. km².

Liczba ludności: 82,1 mln.

Rok powstania: 1990 rok

Jednostka monetarna: Euro

Ukształtowanie terenu: wyżynno- górskie Średniogórze Niemieckie, stare góry, płaskowyże hercyńskie, zapadliska tektoniczne. Góry: Harz, Góry Reńskie, Góry Łupkowe, Jura, Kotliny: Szwabska i Frankońska, Nizina Nizina obszary położone na wysokości od 0 do 300 m n.p.m. charakteryzujące się równinną, falistą lub pagórkowatą powierzchnią. Rozległe niziny noszą nazwę niżu. Najbardziej nizinnym ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Górnoreńska, Alpy, Wyżyna Bawarska.

Klimat: umiarkowany ciepły, wpływ morskich mas powietrza.

Rzeki: zlewisko 3 mórz. Ren, Men, Łaba, Wazera, Ems.

Roślinność: lasy- sosna, świerk, bukowe, mieszane.

Surowce mineralne: węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny, rudy Rudy J. Broszkiewicz Wielka, większa, największa, bohater epizodyczny; narzeczony Dydaktyki, archeolog.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
cynku i ołowiu, sól kamienna.

Ośrodki przemysłowe: zagłębie Ruhry, Saary, Saskie, Łużyckie, Nadreńskie.

Przemysł: przetwórczy, metalowy, maszynowy, chemiczny, środków transportu, hutnictwo, ceramiczny, szklarski, poligraficzny, spożywczy.

Rolnictwo: hodowla Hodowla dział gospodarki rolnej, zajmujący się otrzymywaniem bardziej przydatnych gospodarczo, nowych odmian roślin uprawnych i zwierząt, na zasadzie specjalistycznych zabiegów takich jak np. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny trzody chlewnej, drobiu, zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa.

Turystyka: Parki narodowe, sporty zimowe, duża ilość zabytków, liczne targi, koncerty, festiwale.

PAŃSTWA GRANICZĄCE OD POŁUDNIA:

  • CZECHY

Długość granicy z Polską: 790 km.

Granica naturalna z Polską: Sudety

Stolica: Praga

Ustrój: republika

Powierzchnia Kraju: 78,9 tyś. km²

Liczba ludności: 10,3 mln.

Rok powstania: 1993

System monetarny: korona Korona Symbol władzy, potęgi.
Starożytność Biblia, Nowy Testament KORONA - CIERPIENIE: Koronę cierniową założyli na skronie Chrystusa oprawcy, którzy go wyśmiewali i wyszydzali jako króla ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
czeska

Ukształtowanie terenu: kraj wyżynny, Masyw Czeski, fragment Karpat Zachodnich, nizina Naddunajska, Sudety.

Klimat: umiarkowany, ciepły.

Rzeki: zlewiska 3 mórz: Łeba, Wełtawa, Izera, Ochrza uchodzą do Morza Północnego, Odra do Bałtyku, Morawa do Morza Czarnego.

Roślinność: duża lesistość, dąb, buk, grab.

Surowce mineralne: węgiel kamienny, brunatny, rudy uranu, ołowiu, cynku, wolframu, kaolin.

Przemysł: środki transportu- Skoda, przemysł przetwórczy- branża elektromaszynowa, metalowa, hutnicza, włókiennicza i spożywcza.

Rolnictwo: zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, chmiel, len, owoce, hodowla bydła, trzody chlewnej, owiec oraz drobiu.

Turystyka: jej rozwojowi sprzyjają walory przyrodnicze, zabytkowe miasta, bogaty folklor, liczne zamki, dobrze rozwinięta baza turystyczna.

  • SŁOWACJA

Długość granicy z Polską: 539 km.

Granica naturalna z Polską: Tatry, Spisz, Bieszczady

Stolica: Bratysława

Ustrój: republika

Powierzchnia kraju: 49 tyś. km2

Liczba ludności: 5,4 mln.

Rok powstania: 1992

Jednostka monetarna: korona słowacka

Ukształtowanie terenu: fałdowanie alpejskie, większość terenów ma charakter górzysty, Karpaty, kotliny Liptowska, Spiska, Zwoleńska, liczne doliny rzek, nieliczne niziny.

Klimat: umiarkowany ciepły, z przewagą kontynentalnego.

Rzeki: Dunajec Dunajec rzeka, prawy dopływ Wisły o długości 247 km. Powstaje z połączenia Białego i Czarnego Dunajca w okolicy Nowego Targu.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
i Poprad- zlewisko Bałtyku, Dunaj Dunaj rzeka przepływająca przez Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Jugosławię i Rumunię. Jej długość wynosi 2850 km (drugie miejsce w Europie). Powierzchnia dorzecza wynosi 817 tys. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny wraz z dopływami- zlewisko Morza Czarnego.

Roślinność: znaczny udział lasów.

Surowce mineralne: węgiel brunatny, rudy manganu, żelaza, miedzi i cynku, rtęć, magnezyt, gaz ziemny.

Przemysł: hutnictwo, przemysł rafineryjny, petrochemiczny, drzewny, papierniczy, obuwniczy, odzieżowy, liczne zakłady chemiczne.

Rolnictwo: uprawa zbóż, buraki cukrowe, ziemniaki, chmiel, tytoń, winnice, sady, warzywa, hodowla trzody chlewnej, owiec, drobiu, bydła.

Turystyka: jej rozwojowi sprzyja dobrze rozbudowana baza turystyczna, piękne krajobrazy, liczne parki narodowe, walory przyrodnicze np. jaskinie, szczyty górskie.

PAŃSTWA GRANICZĄCE OD WSCHODU:

  • UKRAINA

Długość granicy z Polską: 529 km.

Granica naturalna z Polską: Prypeć, Bug.

Stolica: kijów

Ustrój: republika

Powierzchnia kraju: 603,7 tyś. km2

Liczba ludności: 50,7 mln.

Rok powstania: 1991

Jednostka monetarna: hrywna

Ukształtowanie terenu: kraj nizinny, Nizina Wschodnioeuropejska, nieliczne wyżyny i wzniesienia- Wyżyna Wołyńsko- Podolska, pasma górskie- Gółogóry, Góry Krzemienieckie, Wyżyna Naddnieprzańska, Wyżyna Azowska, tereny bagniste, Nizina Czarnomorska, szerokie doliny rzek, Karpaty Karpaty łańcuch górski powstały w czasie orogenezy alpejskiej, znajdujący się w środkowej Europie. Zbudowane są głównie ze skał osadowych, lecz występują tu także skały magmowe i ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Wschodnie, Góry Krymskie.

Klimat: umiarkowany ciepły, kontynentalny, a także klimat Klimat przebieg pogody na pewnym obszarze, ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego (południowy Krym)

Rzeki: zlewiska Morza Czarnego, Azowskiego i Bałtyckiego. Dniepr, Prypeć, Desna, Suła, Doniec, Boh, Dniestr, Dunaj, Cisa.

Roślinność: las, lasostep, stepy, sosna, dąb, grab.

Surowce mineralne: węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy: żelaza, manganu, sól potasowa i kamienna, cynk, ołów, rtęć.

Przemysł: elektrownie, przemysł metalurgiczny, elektromaszynowy, chemiczny, włókienniczy, odzieżowy, obuwniczy, spożywczy. Zakłady zlokalizowane są w różnych regionach kraju, najwięcej w okręgu Donieckim.

Rolnictwo: pszenica, kukurydza, buraki cukrowe, tytoń, jęczmień, konopie, żyto, len, chmiel, ziemniaki. Hodowla drobiu, trzody chlewnej, owiec, pszczół i zwierząt futerkowych.

Turystyka: na rozwój turystyki składa się duża ilość uzdrowisk, piękne plaże, walory kulturowe i przyrodnicze. Stare miasta z zachowanymi zabytkami- Lwów, Poczajów, Kijów.

  • BIAŁORUŚ

Długość granicy z Polską: 416 km.

Granica naturalna z Polską: Bug

Stolica: Mińsk

Ustrój: republika

Powierzchnia kraju: 207,6 tyś. km2

Liczba ludności: 10,2 mln.

Rok powstania: niepodległość 1991

Jednostka monetarna: rubel białoruski

Klimat: umiarkowany przejściowy, pomiędzy kontynentalnym a morskim.

Ukształtowanie terenu: kraj nizinny, Nizina Wschodnioeuropejska, rzeźba polodowcowa, tereny bagienne, pasma wzgórz morenowych, Wyżyna Białoruska

Rzeki: zlewisko Morza Bałtyckiego- Dźwina, Niemen, zlewisko Morza Czarnego- Dniepr Dniepr rzeka przepływająca przez Rosję, Białoruś i Ukrainę. Jej długość wynosi 2285 km (3 miejsce w Europie). Powierzchnia dorzecza wynosi 504 tys. km2. Powierzchnia dorzecza to 72,1 tys. km2. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny z Prypecią, Berezyna, Soż.

Roślinność: lasy mieszane, lasy iglaste świerkowe i sosnowe, grab, brzoza, olcha, liczne torfowiska

Surowce mineralne: sole potasowe, fosforyty, niewielkie ilości ropy naftowej, wapienie.

Przemysł: przetwórstwo surowców mineralnych, nawozy Nawozy substancje mineralne lub organiczne wprowadzane do gleby w procesie nawożenia. Nawozy wzbogacają glebę w składniki odżywcze i przez to podwyższają jej wydajność. Nawozy organiczne - ... Czytaj dalej Słownik geograficzny potasowe, rafinerie ropy, przemysł drzewny, spożywczy, maszynowy

Rolnictwo: chów bydła i trzody chlewnej, uprawa zbóż, konopie, len

Turystyka: na rozwój turystyki mają wpływ zabytki wielkich miast, walory przyrodnicze, bogata przeszłość historyczna. Są to walory obecnie słabo wykorzystywane, choć w przyszłości mogą stać się ważną atrakcją turystyczną kraju.

  • LITWA

Długość granicy z Polską: 103 km.

Granica naturalna z Polską: Niemen

Stolica: Wilno

Ustrój: republika

Powierzchnia kraju: 65,2 tyś. km2

Liczba ludności: 3,7 mln.

Rok powstania: 1991

Jednostka monetarna: 1 litas

Ukształtowanie terenu: kraj nizinny, liczna rzeźba polodowcowa, część Litwy znajduje się na obszarze Niziny Wschodnioeuropejskiej, Nizina Pomorska, Wysoczyzna Żmudzka, Pojezierze Pojezierze obszar o rzeźbie młodoglacjalnej (polodowcowej), ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie w plejstocenie. Jego charakterystycznymi formami są jeziora polodowcowe i wysokie moreny czołowe. W ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Wileńskie, Wyżyna Miednicka.

Klimat: umiarkowany przejściowy między kontynentalnym a morskim.

Rzeki: zlewisko Morza Bałtyckiego- Niemen, Święta, Widawa.

Roślinność: lasy mieszane, sosna, świerk, brzoza, olcha, dąb, bagna, torfowiska.

Surowce mineralne: wapień, dolomity, kreda, gips, bursztyn, torf.

Przemysł: spożywczy- Kowno, Wilno. Materiałów budowlanych, drzewno- papierniczy, maszynowy, paliwowo- energetyczny, chemiczny.

Rolnictwo: zboża- jęczmień, pszenica, żyto, ziemniaki, buraki, len, hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu, rybołówstwo.

Turystyka: atrakcjami turystycznymi są zabytkowe miasta, walory kulturowe i przyrodnicze, uzdrowiska (Druskienniki), parki narodowe.

PAŃSTWO GRANICZĄCE Z POLSKĄ OD PÓŁNOCNEGO WSCHODU:

  • ROSJA Rosja Federacja Rosyjska. Państwo położone we wschodniej Europie i północnej Azji. Powierzchnia 17 075 400 km2. Największe powierzchniowo państwo na świecie. Liczba ludności 144 664 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny (OBWÓD KALININGRADZKI)

Długość granicy: 210 km.

Granica naturalna: jezioro Jezioro śródlądowy zbiornik wody, niepodlegającej swobodnej wymianie z wodami mórz, wypełniający zagłębienie terenu zwane misą jeziorną. Klasyfikacje jezior analizuje się na podstawie cech ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Wisztynieckie

Stolica: Moskwa

Ustrój: republika

Powierzchnia kraju: 17,7 mln. km2

Liczba ludności: 147 mln. (cała Rosja)

Rok powstania: 1991

Jednostka monetarna: rubel

Ukształtowanie terenu: dużą część zajmują tereny równinne, niziny, jedynie część wschodnią zajmują góry i wyżyny. Nizina Wschodnioeuropejska, Ural, Nizina Zachodniosyberyjska, Wyżyna Środkowosyberyjska.

Klimat: strefa klimatu umiarkowanego i okołobiegunowego.

Rzeki: zlewisko oceanu Atlantyckiego i Spokojnego. Wołga, Jenisej, Ob, Amur.

Roślinność: tundra, lasotundra, tajga, lasy mieszane i liściaste, roślinność półpustynna

Surowce mineralne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny i brunatny, torf, łupki bitumiczne, rudy uranu, żelaza i miedzi, cynk, ołów, nikiel, Wolfram, złoża złota, srebra i platyny, sól potasowa, apatyty, fosforyty, siarka, sól kamienna.

Przemysł: metalurgiczny, chemiczny, elektromaszynowy, samochodowy, materiałów budowlanych, drzewno- papierniczy, spożywczy.

Rolnictwo: zboża- pszenica, żyto. Ryż, kukurydza, proso, gryka, burak Burak H. Sienkiewicz Szkice węglem, bohater epizodyczny; wójt we wsi Barania Głowa, jest człowiekiem ciemnym, ale sprytnym. Nie potrafi pisać, jest więc całkowicie zależny od ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum cukrowy, ziemniaki, słonecznik, len, sadownictwo, winorośl. Hodowla bydła, trzody chlewnej, owce, kozy, rybołówstwo.

Turystyka: rozwojowi turystyki sprzyja różnorodność krajobrazów, liczne zabytki architektury, folklor, liczna rezerwaty przyrody (gejzery, wulkany).