Migracja jest to ruch wędrówkowy ludności, powiązany ze zmianą miejsca pobytu. Dotyczy emigrantów, a więc osób, które wyjeżdżają z danego miejsca zamieszkania do miejsc docelowych oraz imigrantów, osób, które przyjeżdżają do miejsc docelowych.

Możemy dokonać podziału migracji uwzględniając następujące kryterium:

* czas trwania wyjazdów:

1. migracje stałe ( osoba wyjeżdża na zawsze ze swojej ojczyzny)

2. migracje czasowe ( osoba zmienia miejsce pobytu na pewien określony czas)

3. migracje wahadłowe (dotyczą tych osób, które każdego dnia dojeżdżają do miejsca pracy bądź do szkoły, w przypadku dzieci)

* pokonywaną odległość:

1. wewnętrzne ( odbywają się tylko wewnątrz określonego państwa , wewnątrz regionu, czy też między regionami)

2. zewnętrzne ( dotyczą wyjazdów z przekroczeniem granic państwowych, np. migracje kontynentalne-wewnątrz określonego kontynentu czy migracje międzykontynentalne-ze zmianą kontynentów).

* sposób organizacji wyjazdów:

1.nieplanowane( można użyć również stwierdzenia żywiołowe)

2. planowe ( osoba wcześniej określa miejsce docelowe)

3. legalne( zgodne z prawem)

4. nielegalne (przeciwieństwo)

5. dobrowolne ( osoba sama chce wyjechać)

6. przymusowe (związane z działaniami osób trzecich, możemy wyróżnić tutaj: przymusowe wysiedlenia czy deportacje ludności).

* uwzględniając przyczynę migracji:

1. ekonomiczne w celu zapewnienia sobie i rodzinie lepszego i dostatniego bytu (np. migracje Polaków do Stanów Zjednoczonych czy migracje Arabów do państw UE)

2. polityczne zazwyczaj dotyczą ucieczki przed prześladowaniami politycznymi (np. takich nacji jak Kurdowie czy Żydzi, Bośniacy)

3. religijne związane z chęcią uniknięcia represji na tle religijnym , bądź też migracją czasową do miejsc świętych

4. rodzinne najczęściej dotyczą łączenia rodzin( małżeństwa)

5. turystyczne związane z chęcią odwiedzenia miejsc atrakcyjnych, takich jak zabytki, parki rozrywki itp.

Formy migracji to:

emigracja czyli wyjazdy ludności z ojczyzny za granicę oraz zamieszkania czasowo bądź na stałe w innym kraju imigracja to przyjazdy ludności do określonego kraju

reemigracja to inaczej powrót do pierwotnego miejsca pobytu osób ,które kiedyś wyemigrowały

repatriacja to powroty emigrantów, którzy przymusowo wyjechali z kraju, przebywali na wygnaniu przez kilkanaście/ kilkadziesiąt lat, a teraz wracają do ojczyzny jak jej pełnoprawni obywatele

Do obszarów emigracyjnych należą państwa, które są słabo rozwinięte gospodarczo (np. państwa afrykańskie),państwa w których trwają konflikty zbrojne i prześladowania ludności cywilnej(np. Bośnia, Kuba-reżim Fidela Kastro)

Państwo emigracyjne to obszar, a którego ludzie wyjeżdżają, z kolei państwo imigracyjne to obszar, do którego

ludzie przyjeżdżają z innych państw, np. kraje wysoko rozwinięte gospodarczo takie jak: USA, Kanada, Irlandia, Japonia, Niemcy, Australia, Francja ,Wielka Brytania.

Ważnym zagadnieniem w uwzględnieniu migracji jest mobilność ludzi, czyli skłonność do zmiany miejsca pobytu, i tak dla Polski ta mobilność jest niska, zaś dla krajów zachodu wysoka, co też w znacznym stopniu wpływa na obniżenie bezrobocia.

Analizując ruchy migracyjne należy uwzględnić grupy takich czynników jak:

1. czynniki , które wypychają ludność, a więc skłaniają do opuszczenia kraju

2. czynniki, które przyciągają ludność więc wpływają na chęć przyjazdu do danego kraju.

Przed osobami, które decydują się migrować czekają różne przeszkody, taki jak:

przeszkody polityczne to główna przyczyna małej mobilności ludzi

przeszkody językowe a więc bariera w swobodnym porozumiewaniu się

przeszkody kulturowe-brak akceptacji odmiennych kultur i obyczajów

przeszkody infrastrukturalne a więc kłopoty ze znalezieniem pracy czy mieszkania w obcym kraju .

Skutki migracji :

Najczęściej występują zarówno pozytywne jak i negatywne jednocześnie. I tak ,państwa z których ludzie wyjeżdżają tracą zazwyczaj ludzi młodych, dobrze wykształconych, co z jednej strony wpływa na spadek bezrobocia a z drugiej na zachwianie piramidy wieku i płci. Z kolei państwa, gdzie ludność imigruje mogą mieć spore problemy dotyczące przeludnienia, gdyż nowo przybyli imigranci zabierają prawowitym obywatelom danego kraju miejsca pracy. Jednym z pozytywnych skutków tego zjawiska jest wzrastająca liczba osób młodych i dobrze wykształconych, co może zadecydować o wzroście liczby urodzeń, taka sytuację zaobserwowano np. w Niemczech.