Płazygady zazwyczaj łączy się w jedną grupę ze względu na wiele wspólnych cech. Są to zwierzęta czworonożne, zmiennocieplne. Mają niewielkie rozmiary, toteż spotyka się je znacznie rzadziej niż ptaki i ssaki. Z tego też powodu są to zwierzęta mało nam znane. Być może dlatego właśnie budzą tak wiele negatywnych odczuć i skojarzeń. Nauka zajmująca się płazami i gadami to herpetologia (z gr. herpeton - pełzające zwierzę). Niektórzy wyłączają z niej batrachologię (z gr. batrachos - nagi gad), której przedmiotem są tylko płazy. W naszym kraju płazy i gady nie wykazują znacznej różnorodności, toteż i fachowców badających te zwierzęta jest niewielu.

Gady - podstawowe informacje

Gady to grupa ewolucyjnie bardziej zaawansowana niż płazy. Pojawiły się w karbonie, a kiedy pod koniec tego okresu klimat zaczął się ochładzać i stał się bardziej suchy, gady stały się grupą dominującą w świecie zwierząt. Za przodków gadów uznaje się kotylozaury, jednak wciąż istnieją nieścisłości w dokładnym określeniu składu tej grupy. Typowym "mieszańcem" o cechach płazich i gadzich była Seymouria. W triasie rozwinęły się dinozaury i panowały na Ziemi do końca kredy, kiedy to doszło do katastrofy, która spowodowała wyginięcie znacznej części organizmów na Ziemi, w tym wielkich gadów. Było to 65 milionów lat temu i do tej pory nie ma jednoznacznego wyjaśnienia, co tak naprawdę wtedy zaszło.

Wiele cech, będących postawą systematyki gadów (i odróżniających je od płazów) odnosi się do budowy szkieletu i połączeń kostnych. Najważniejsza jest tu obecność zamkniętej klatki piersiowej, która umożliwia zasysanie powietrza i sprawne oddychanie na lądzie. Ponadto czaszka połączona jest z kręgosłupem jednym kłykciem potylicznym, co pozwala na duża ruchomość. Gady oddychają przez gąbczaste płuca. Dwa krwiobiegi nie są całkowicie rozdzielone - w komorze serca występuje jedynie częściowa przegroda. Gady wciąż też pozostają zmiennocieplne. Skóra gadów jest sucha, prawie pozbawiona gruczołów, pokryta rogowymi wytworami naskórka - łuskami bądź płytkami kostnymi. Zapobiega to wysychaniu skóry i chroni przez urazami mechanicznymi. Ważną cechą, która po raz pierwszy w ewolucji pojawia się u gadów jest obecność błon płodowych w rozwoju zarodkowym, co pozwoliło na całkowite uniezależnienie rozwoju od środowiska wodnego. Gady składają jaja na lądzie, a w nich znajdują się zapasy pokarmowe dla zarodka. Owodniaomocznia umożliwiają sprawną gospodarkę wodną w jaju otoczonym skórzastą osłonką. Gady, ptaki i ssaki, u których występuję te właśnie błony płodowe określa się mianem owodniowców.

Wszystkie gatunki gadów żyjące w Polsce podlegają ścisłej ochronie prawnej!

SYSTEMATYKA GADÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POLSCE:

Rząd: Żółwie (Chelonia, Testudines)

Podrząd: Żółwie skrytoszyjne (Cryptodira)

Rodzina: Żółwie błotne/słodkowodne (Emyidae)

Rodzaj: Emys

Gatunek: Emys orbicularia (żółw błotny)

Rząd: Łuskonośne (Squamata) - Większość żyjących współcześnie gadów należy właśnie do łuskonośnych. Ich głowa pokryta jest rogowymi tarczami, a ciało - łuskami. Naskórek podlega okresowemu linieniu, a język jest bardzo ruchliwy i rozdwojony.

Podrząd: Jaszczurki (Sauria, Lacertilia)

Rodzina: Padalcowate (Anguidae)

Rodzaj: Anguis

Gatunek: Anguis fragilis (padalec zwyczajny)

Rodzina: Jaszczurki właściwe (Lacertidae)

Rodzaj: Lacerta

Gatunek: Lacerta agilis (jaszczurka zwinka)

Gatunek: Lacerta vivipara (jaszczurka żyworodna)

Gatunek: Lacerta viridis (jaszczurka zielona)

Podrząd: Węże (Ophidia, Serpentes)

Rodzina: Węże właściwe (Colubridae)

Rodzaj: Natrix

Gatunek: Natrix natrix (zaskroniec zwyczajny)

Rodzaj: Coronella

Gatunek: Coronella austriaca (gniewosz plamisty)

Rodzaj: Elaphe

Gatunek: Elaphe longissima (wąż Eskulapa)

Rodzina: Żmijowate (Viperidae)

Rodzaj: Vipera

Gatunek: Vipera berus (żmija zygzakowata)

ŻÓŁWIE

Grupa ta posiada charakterystyczny kostny pancerz okrywający ciało. Składa się on z dwóch części - górna to karapaks, dolna to plastron. Połączone są ze sobą tak, że pomiędzy krawędziami pozostają otwory, przez które zwierzę wystawia na zewnątrz głowę i kończyny. Żółwie to zwierzęta lądowe lub wodne, jednak jaja zawsze składają na lądzie. W zależności od środowiska życia mają różnie wykształcone kończyny. Żółwie nie mają zębów, krawędzie szczęk są jednak zrogowaciałe. Żółwie mogą w różny sposób chować głowę do wnętrza pancerza i ze względu na to dzieli się je na bokoszyjne i skrytoszyjne. Te pierwsze chowają głowę poprzez zgięcie boczne szyi, natomiast druga grupa wciąga szyję do środka w płaszczyźnie pionowej.

Jedyny występujący w Polsce gatunek - żółw błotny (Emys orbicularia) jest żółwiem skrytoszyjnym. Środowiskiem jego życia jest pogranicze wody i lądu. Jego owalny pancerz osiąga 11-20 cm długości i ma ubawienie typowo ochronne - oliwkowobrązowe z licznymi żółtymi plamkami. Głowa jest duża, ogon sięga 1/3 długości pancerza, a palce kończyn są spięte błona pływną.

Jeszcze około 60 lat temu żółw błotny był w naszym kraju pospolity. Obecnie jest bardzo rzadkim gatunkiem (stwierdzono występowanie na około 340 stanowiskach w całej Polsce - jednym z nich jest rezerwat "Żółwiowe Błota" w Sobiborskim Parku Krajobrazowym w Lubelskiem) i oprócz tego, że jest objęty ścisła ochroną prawną, to w latach 90. Państwowa Rada Ochrony Środowiska wprowadziła zakaz publikacji w mediach informacji o miejscach jego występowania, by zapobiec nielegalnemu chwytaniu i sprzedawaniu zwierząt. Zagrożeniem jest też osuszanie siedlisk w wyniku prac melioracyjnych i przypadkowe niszczenie zakopanych w ziemi jaj żółwi, np. podczas prac polowych.

JASZCZURKI

Jaszczurki mają smukłą budowę ciała i wyraźnie wykształcony ogon, który mogą odrzucać w razie zagrożenia. Ta zdolność nazywana jest autotomią. Dobrze widoczna jest szyja oraz kończyny (u niektórych form zanikają!). Na głowie jaszczurek widoczne są otwory uszne, a oczy przykryte są nieprzeźroczystymi, ruchomymi powiekami. Jaszczurki są jajorodne, choć u niektórych form żyjących w chłodnych rejonach zaobserwowano żyworodność. Zdecydowana większość żyje na lądzie.

W Polsce żyją przedstawiciele dwóch rodzin jaszczurek: padalcowatych oraz jaszczurek właściwych.

Rodzina padalcowatych reprezentowana jest przez jeden gatunek - jest to padalec zwyczajny. Nie wszystkie gatunki z tej rodziny mają zredukowane kończyny - jest to cecha charakterystyczna dla rodzaju Anguinus. Padalec zwyczajny (Anguis fragilis) posiada również cechy typowe dla całej rodziny. Jest to między innymi dwuczęściowa budowa języka - przednia część jest wąska, pokryta brodawkami, natomiast tylna jest gruba i mięsista - do niej jest wciągana część przednia. Łuski padalca na stronie grzbietowej i brzusznej są do siebie podobne, co odróżnia go od węży. Innym znakiem pozwalającym na rozpoznanie tej beznogiej jaszczurki są ruchome powieki, typowe dla wszystkich jaszczurek. Ogon padalca jest zazwyczaj dłuższy niż reszta ciała, ale nie wyodrębniony wyraźnie. Bardzo łatwo ulega złamaniu, po czym nie regeneruje się do pierwotnej długości. Głowa również nie odcina się od tułowia. Długość całego ciała wynosi około 35-40 cm. Mimo znacznego podobieństwa do węży, padalce nie potrafią tak samo jak one pełzać. Poruszają się natomiast szerokimi skrętami, a strome ściany (nawet niskie) są dla nich przeszkodą nie do pokonania. Padalce są ubarwione brązowo, a na grzbiecie często widoczne są dwie ciemne, podłużne linie biegnące pośrodku. Nie ma wyraźnych różnic w wyglądzie samców i samic, nie zaznacza się tez specyficzne ubarwienie godowe. Brązowa barwa pełni funkcję maskującą w różnych typach lasów, w których spotkać można ten gatunek. Lubi on miejsca wilgotne i zacienione, ale często występuje też na nasłonecznionych zboczach i polankach. Padalec żeruje o zmierzchu i w nocy, ale w dzień tez można go spotkać w cienistych miejscach. Pożywieniem są głównie ślimaki i pierścienice - powolne bezkręgowce, na których schwytanie może sobie pozwolić ta powolna jaszczurka. Jak wszystkie zmiennocieplne gady, okres zimowy padalec spędza w ukryciu. Na wiosnę odbywają się gody - przebiegają w ukryciu, a samce bardzo zacięcie walczą między sobą. Jaja rozwijają się przez około 3 miesiące w ciele samicy (jajożyworodność!), po czym rodzą się młode.

Jaszczurki właściwe to zwierzęta o smukłym ciele, trójkątnej głowie i długim ogonie. Łuski grzbietowe są drobne i nieregularne, natomiast brzuszne są znacznie większe. Duże tarcze rogowe występują też na głowie, a ich ułożenie i kształt ma ogromne znaczenie taksonomiczne(dokładniejsze informacje można znaleźć w szczegółowych kluczach do oznaczania zwierząt). Jaszczurki właściwe to rodzina licząca około 20 rodzajów i 200 gatunków, jednak w Polsce występuje tylko jeden rodzaj (Lacerta), reprezentowany przez trzy gatunki: jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną i jaszczurkę zieloną. Wszystkie trzy gatunki są bardzo podobne do siebie pod względem budowy ciała i trybu życia.

Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) jest najbardziej pospolitym gadem w Polsce. Ubarwienie ma odcień brązu, a wzdłuż grzbietu biegną trzy rzędy ciemnych plam, z których każda ma w środku mniejszą białawą plamkę. Po bokach ciała plamy są mniejsze i jaśniejsze. Ubarwienie boków jest jaśniejsze od grzbietu, a brzuch całkiem jasny, bez plam. Gatunek ten charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością barwy ciała. Szczególne zmiany w ubarwieniu widoczne są w okresie godowym, kiedy to boki, szyja i spód ciała samca przybierają barwę jaskrawo zieloną, natomiast brzuch samicy staje się żółty. Samce zwinki są bardzo agresywne wobec siebie w czasie zalotów. Po zapłodnieniu samica składa jaja do dołka wygrzebanego w wilgotnej ziemi. Młode wylęgają się po około 8 tygodniach. Jaszczurka zwinka jest zwierzęciem typowo lądowym, ciepłolubnym, o aktywności dziennej. Spotkać ją można na nasłonecznionych łąkach, polanach, zboczach i nasypach oraz gruzowiskach. Poluje aktywnie głównie na owady, głównie chrząszcze i prostoskrzydłe.

Jaszczurka żyworodna, żyworódka (Lacerta vivipara) to gatunek o budowie delikatniejszej niż zwinka. Ubarwienie przybiera odcienie zielonobrązowe, jednak nigdy nie jest jaskrawo zielone. Często grzbiet jest jaśniejszy od boków ciała. Żyworódka również ma na grzbiecie i bokach rzędy ciemnych plam, których kolorystyka wykazuje znaczną zmienność osobniczą. W okresie godowym na brzuchu samca pojawiają się czarne kropki oraz podłużna pomarańczowa smuga. Gatunek ten preferuje siedliska nieco chłodniejsze i bardziej wilgotne niż zwinka. Poluje w ciągu dnia. W przypadku jaszczurki żyworodnej ciekawa jest strategia rozmnażania - w cieplejszych rejonach występowania (południowa Europa) samica składa jaja do ziemi, natomiast na obszarach chłodniejszych (większość zasięgu) jaja rozwijają się w jej organizmie (jajożyworodność).

Jaszczurka zielona (Lacerta viridis) to gatunek występujący głównie na południu Europy. W Polsce widywano ją rzadko, na nielicznych stanowiskach, głównie w południowo-zachodniej części kraju. Rozmiary jaszczurki zielonej mogą dochodzić nawet do 40 cm długości. Ciało samców jest ubarwione w różnych odcieniach zieleni, pokryte gęstą siecią czarnych i żółtych plam. W czasie godów podgardle wybarwia się na kolor błękitny. Samice są brązowe, z widocznymi ciemnymi plamami na środku grzbietu. Gatunek ten lubi miejsca suche i nasłonecznione, poluje w ciągu dnia. Bardzo szybko biega, potrafi też wspinać się na drzewa i przeskakiwać z gałęzi na gałąź. W czasie majowych godów samce walczą zaciekle o partnerki, co może nawet prowadzić do śmierci jednego z rywali. Po zapłodnieniu samica składa do dołka z ziemi kilka do kilkunastu jaj i zagrzebuje je, tworząc kopczyk.

WĘŻE

Węże to bardzo charakterystyczna grupa gadów, u których całkowicie zaniknęły kończyny. Ogon i tułów są trudne do odgraniczenia. Redukcji uległy też niektóre części szkieletu - pas barkowy i miednicowy oraz mostek. Węże nie mają też lewego płuca. Żuchwa połączona jest z czaszką za pomocą ruchomej kości kwadratowej, co pozwala na bardzo szerokie otwieranie pyska i połykanie ofiar większych od siebie. Charakterystyczny dla węży jest też układ łusek - brzuszne są wydłużone poprzecznie, znacznie większe od grzbietowych. Ponadto - w odróżnieniu od jaszczurek - oczy węży są przykryte przezroczystymi, zrośniętymi powiekami, tworzącymi tzw. okulary. Błony bębenkowe nie są widoczne.

W Polsce występują przedstawiciele dwóch rodzin węży: węży właściwych oraz żmijowatych. Do tych drugich należy żmija zygzakowata (Vipera berus). Charakterystyczne dla tej rodziny jest pokrycie głowy drobnymi łuskami, pionowe źrenice oraz ruchome żeby jadowe. Żmija zygzakowata jest gatunkiem powszechnym w całej Polsce. Osiąga długość do 70 cm, ogon jest krótki Głowa jest płaska, sercowata, a odcinek szyjny dobrze widoczny. Występują trzy formy melanistyczne żmii - najczęściej spotykane są tzw. miedzianki, czyli osobniki ubarwione brązowo. Rzadziej występują żmije szare oraz całkowicie czarne. Na tle podstawowego ubarwienia ciała widoczny jest charakterystyczny zygzak na grzbiecie, któremu towarzyszy nieregularna plama w kształcie "X" na głowie węża. Brzuch żmii jest ciemny. Jest to gatunek ciepłolubny i chętnie wygrzewa się w nasłonecznionych miejscach, zarówno na terenach suchych, jak i nad wodą. O zmierzchu wychodzi na polowanie. Chwyta głównie drobne ssaki, posługując się węchem. Raz schwytanej ofierze wstrzykuje porcję jadu i czeka aż nastąpi paraliż, po czym ją pożera, zaczynając zawsze od głowy. Okres godowy żmii przypada na maj i czerwiec. Wtedy to samce staczają walki rytualne. Zapłodnienie następuje wewnętrznie, rozwój jaj również odbywa się w organizmie samicy.

Żmija jest jedynym jadowitym gatunkiem węża w Polsce. Jest dość szeroko rozpowszechniona, toteż należy pamiętać o możliwości napotkania jej podczas wędrówek po lesie czy łące. Żmija nigdy nie atakuje pierwsza! Jeśli już ma ukąsić, to w tylko odpowiedzi na nadepnięcie lub próbę schwytania. Jad żmii działa na układ krwionośny. Po krótkim czasie po ukąszeniu pojawia się bolesny obrzęk, a później zawroty głowy, wymioty, krwawienia z błon śluzowych. W takim przypadku należy niezwłocznie udać się do lekarza i poinformować, jaki gatunek węża nas ukąsił. Jest to ważne, by podać właściwą surowicę.

Zagrożeniem dla tego gatunku jest zanik jego naturalnych siedlisk oraz masowe zabijanie przez ludzi, którzy się jej boją.

Więcej przedstawicieli w naszym kraju ma rodzina węży właściwych. Mają one dużą, wydłużoną głowę, a na jej wierzchu znajduje się 9 dużych tarcz. Odcinek ogonowy jest długi, lecz słabo odgraniczony od tułowia. Węże właściwe żyjące w Polsce nie są jadowite, ale posiadają dużo zębów o funkcjach chwytnych. Trzy gatunki krajowych węży właściwych to zaskroniec, gniewosz plamisty i wąż Eskulapa.

Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) to najbardziej pospolity wąż w całej Europie. Ciało od strony grzbietowej pokrywają łuski o symetrycznym, romboidalnym kształcie. Kolor ciała zaskrońca jest oliwkowozielony, na grzbiecie mogą występować różnego kształtu czarne plamki i wzorki. W przedniej części brzucha tarczki są kremowe, a dalej czarne z kremowymi plamami po bokach. Końcówka ogona na spodzie jest jednolicie czarna. Charakterystyczne dla zaskrońca są jasnożółte plamy występujące po obu bokach głowy. Jest to cecha, po której łatwo można odróżnić ten gatunek od żmii.

Zaskrońce zamieszkują środowiska wilgotne, w pobliżu stawów i rzek, gdzie w ciągu dnia polują głównie na płazy - zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Ofiary połykają bez uprzedniego zabicia. Nie są to węże jadowite, toteż w sytuacji zagrożenia najczęściej uciekają lub wystrzykują z kloaki białawą substancję o nieprzyjemnym zapachu w celu odstraszenia przeciwnika. Od października do wiosny zaskrońce zimują gromadnie, w kwietniu budzą się i przystępują do rozrodu. Gody również odbywają się w grupach. Samce są znacznie mniejsze od samic i właściwie jest to jedyna cecha różniąca obie płcie. Długość ciała samców osiąga 60-70cm, podczas gdy samice mierzą 80-100 cm. Samice zaskrońców po kopulacji przetrzymują nasienie i do zapłodnienia dochodzi później. W czasie lata jaja składane są do wilgotnej ziemi, stert nawozu lub kompostu, butwiejących liści itp. Często kilka samic składa jaja w tym samym miejscu. Po kilku tygodniach wylęgają się młode węże o długości 15-20 cm. 

Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) to gatunek raczej rzadki w Polsce, lecz najciekawiej ubarwiony. Łuski są błyszczące, o kształcie sześciobocznym. Ciało jest brązowe z czerwonawym odcieniem u samców, a szarym u samic, przy czym środek grzbietu zazwyczaj jest jaśniejszy niż boki. Na tylnej części głowy występuje ciemna trójkątna plama, a za nią zaczynają się 2 lub 4 rzędy plam biegnące wzdłuż całego grzbietu. Często tworzą one układ bardzo podobny do zygzaka żmii. Ponadto na bokach głowy widoczne są ciemne i jasne paski, a na ciemnym brzuchu występują różowe lub żółte plamy. Długość ciała waha się od 45 do 80 cm. Charakterystyczne dla gniewosza jest złociste ubarwienie tęczówki oka i okrągła źrenica. Podobnie jak zaskrońce, gniewosze przystępują do godów wkrótce po przebudzeniu się ze snu zimowego w kwietniu. Samce są w tym okresie bardzo agresywne. W końcu sierpnia samice składają jaja i zaraz po tym wylęgają się młode. Gniewosz plamisty lubi miejsca nasłonecznione, porośnięte rzadkimi zaroślami. Unika wody, choć potrafi pływać. Jego ofiarą padają zazwyczaj jaszczurki i małe węże, rzadziej gryzonie, pisklęta ptaków czy płazy. Ofiary przez pożarciem są duszone. W razie zagrożenia nie ucieka, ufając swojemu maskującemu ubarwieniu. Schwytany kąsa i wyrzuca cuchnącą wydzielinę. Jest to gatunek u nas nieliczny i często bywa mylony ze żmiją.

Wąż Eskulapa (Elaphe longissima) to jeden z największych węży europejskich. Osiąga długość maksymalnie do 2 metrów, jednak przeważnie spotyka się osobniki nieco dłuższe niż metr. Samce są większe od samic. Głowa jest wąska i wydłużona, łuski na ciele kształtu sześciobocznego. Ubarwienie ciała jest brązowe, brzuch żółtawy. Przednia część ciała jest zazwyczaj jaśniejsza od tylnej, nie występują plamy. Szczególnie u młodych osobników widoczne jest żółtawe zabarwienie boków głowy, jednak nie są to tak wyraźne plamy jak u zaskrońca. Gatunek ten poluje w ciągu dnia, dusząc ofiary silnymi splotami ciała. Najczęściej chwyta jaszczurki, gryzonie, ptaki i pisklęta oraz inne, mniejsze węże. Lubi tereny silnie nasłonecznione, potrafi też sprawnie wspinać się na drzewa i mury oraz pływać. Pora godowa dla węży Eskulapa przypada na ciepłe miesiące maja lub czerwca, jaja składane są w czerwcu lub w lipcu po kilka sztuk do pulchnej ziemi, butwiejących liści lub różnego rodzaju szczelin. W Polsce gatunek ten występuje bardzo rzadko - jedynie Bieszczadach, Beskidzie Sądeckim i na Zamojszczyźnie.