Powietrze atmosferyczne stanowi dla człowieka jeden z podstawowych czynników niezbędnych do życia. Zwykle nie zastanawiamy się jaki jest jego skład lecz jesteśmy w stanie określić jakość powietrza w zależności od naszego samopoczucia. Można określić wilgotność, temperaturę, posiadany przez nas zmysł węchu ostrzega przed niektórymi związkami chemicznymi.

Powietrze atmosferyczne to przede wszystkim bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów, większość stanowi azot 78%, 21% tlen, oprócz tego występują gazy szlachetne, dwutlenek węgla (0,03%), a także para wodna oraz zanieczyszczenia pochodzenia organicznego i mineralnego.

Po przekroczeniu określonych norm mówi się o zanieczyszczeniu powietrza. Proces ten następuje w wyniku przedostania się do atmosfery substancji stałych, ciekłych czy gazowych w takich ilościach, które szkodliwie wpływają na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, wodę i glebę. Substancje, które zanieczyszczają powietrze bardzo łatwo rozprzestrzeniają się i dlatego wpływają na całe środowisko naturalne. Czas jaki przebywają w atmosferze może być różny, od kilku dni aż do wielu lat. Oto kilka przykładów:

ZANIECZYSZCZENIA

CZAS PRZEBYWANIA W ATMOSFERZE

NOX

1 dzień

SO2

3 dni

H2S

4 dni

CO

60 dni

CH4

9 lat

N2O

120 lat

C2F5Cl

380 lat

Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy:

  1. pochodzenia naturalnego - powstają w wyniku wybuchów wulkanów, rozkładu materii organicznej (np. na bagnach), pożarów lasów, huraganów, burz piaskowych.
  2. antropogeniczne - powstałe w wyniku działalności człowieka (gazy i pyły).

Jednym z poważniejszych zanieczyszczeń powietrza jest dwutlenek siarki (SO2), przedostaje się on do atmosfery w konsekwencji spalania paliw, które zawierają siarkę. Największymi źródłami tych zanieczyszczeń są elektrociepłownie. Wydzielają ponad 50% całkowitej emisji dwutlenku siarki. Kolejne źródło stanowią miejskie kotłownie i piece.

Zanieczyszczenie powietrza niekorzystnie wpływają na całe środowisko naturalne. Nie trudno zauważyć zahamowanie wzrostu drzew, wymieranie gatunków roślin bardziej wrażliwych na zanieczyszczenia, zaburzenia w przebiegu procesu fotosyntezy, postępujące skażenie wód i gleb, zmiany klimatyczne i krajobrazowe. Zanieczyszczenia atmosfery są również bardzo niebezpieczne dla człowieka, ponieważ przedostają się do organizmu podczas oddychania. Mogą być przyczyną powstawania wielu schorzeń w obrębie układu oddechowego, jak i alergii. W środowisku naturalnym zanieczyszczenia te prowadzą do korozji metali oraz materiałów budowlanych. Obliczono, iż człowiek wdycha około 16 kg powietrza dziennie, to przewyższa ilość wypijanej wody i zjadanego pokarmu. W wyniku tego zanieczyszczenia aktywne chemicznie mogą wywoływać bardzo negatywne skutki w organizmie nawet w małych stężeniach. Ma to duże znaczenie, gdyż zanieczyszczenia podczas oddychania poprzez płuca wchłaniane są bezpośrednio do naczyń krwionośnych, a wraz z krwią do wszystkich narządów ciała. Największe problemy zdrowotne mają ludzie mieszkający w rejonach przemysłowych.

W przeciągu ostatnich lat stopień zanieczyszczenia powietrza w Polsce uległ znacznemu zmniejszeniu. Np. emisja dwutlenku siarki oraz pyłu zmniejszyła się prawie dwukrotnie. Mimo to, w porównaniu do innych krajów europejskich, wciąż produkujemy ogromną ilość zanieczyszczeń atmosferycznych, w szczególności dwutlenku siarki. Jednym z najbardziej zanieczyszczonych obszarów Polski jest Górnośląski Okręg Przemysłowy, a także rejony większych miast. Z kolei niektóre rejony Karpat oraz północno-wschodnia część kraju charakteryzuje się najmniejszym zanieczyszczeniem powietrza.

Dobrym biologicznym wskaźnikiem czystości powietrza są prymitywne organizmy - porosty. Są one bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia środowiska, w szczególności na obecność dwutlenku siarki. Nawet minimalne stężenia tych substancji mogą spowodować ich wymieranie. Ponieważ porosty nie posiadają tkanki okrywającej, muszą pobierać wodę z powietrza, albo w sposób bezpośredni z opadów, tj. deszczu, rosy i mgły (woda nie przefiltrowana przez warstwy gleby). Z tego powodu zanieczyszczenia powietrza łatwo przedostają się do wnętrza. Tak więc można powiedzieć, że miejsca, w których występują porosty nie są skażone.

Nie wszystkie gatunki porostów są jednakowo wrażliwe na zanieczyszczenia, np. obecność porostów nadrzewnych uzależniona jest od stężenia dwutlenku siarki. Zjawisko to wykorzystano do utworzenia tzw. "skali porostowej", dzięki której określa się z dużym prawdopodobieństwem jaki jest stopień zanieczyszczenia atmosfery na danym obszarze. Do tego celu utworzone zostały przewodniki (klucze), dzięki którym samodzielnie można sprawdzić stan czystości powietrza.

Są takie tereny, najczęściej w pobliżu dużych miast, ośrodków przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie jest tak duże, że porosty nie występują. To tzw. "pustynie porostowe". Ludzie stale mieszkający na takich obszarach często zapadają na choroby układu oddechowego. Warto sprawdzić czy w naszym otoczeniu nie rozciąga się pustynia.