• temat: grody oraz podgrodzia w dawnej Polsce
 • czas trwania lekcji: 45 minut
 • cel ogólny: zapoznanie uczniów z zagadnieniem tworzenia się grodów oraz podgrodzi
 • cele operacyjne:
 1. uczeń potrafi opowiedzieć, jak wyglądały oraz gdzie tworzyły się grody i podgrodzia
 2. uczeń potrafi wymienić podstawowe funkcje grodów i podgrodzi
 3. uczeń potrafi opowiedzieć, czym zajmowali się mieszkańcy grodów i podgrodzi
 4. uczeń potrafi wytłumaczyć znaczenie takich pojęć, jak:
 1. uczeń potrafi wskazać na mapie polskie grody
 2. uczeń potrafi swobodnie się posługiwać nowopoznanymi pojęciami
 3. uczeń na podstawie poznanych faktów potrafi wyciągnąć odpowiednio wnioski
 4. uczeń potrafi współpracować w grupie z innym uczniami
 • metody nauczania:
  • gry dydaktyczne (drama)
  • opis
  • pogadanka
  • praca z mapą
  • praca z podręcznikiem
 • pomoce dydaktyczne:
  • mapa Polski
  • mapka grodów i osad
  • podręcznik
  • tablica poglądowa
 • przebieg zajęć:
 1. nauczyciel sprawdza obecność
 2. nauczyciel sprawdza pracę domową uczniów
 3. uczniowie powtarzają znany materiał
 4. nauczyciel podaje nowy tematu lekcji
 5. realizacja tematu lekcji
 6. podsumowanie zajęć przez nauczyciela
 7. nauczyciel zadaje pracę do domu uczniom

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO - PORZĄDKOWE, OGNIWA I ZASADY

CZAS

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI UCZNIA

POMOCE DYDAKTYCZNE

UWAGI

sprawdzenie obecności

minuta

czyta listę obecności

odpowiadają

dziennik

sprawdzenie pracy domowej

2 minuty

chodzi po klasie i sprawdza zadanie domowe w zeszycie

pokazują nauczycielowi zadanie

powtórzenie materiału z poprzednich zajęć

5 minut

odpytuje uczniów

odpowiadają

uczniowie zgłaszają się do ustnej odpowiedzi

podanie nowego tematu lekcji i realizacja

4 minuty

podsumowuje odpowiedzi uczniów i rozpoczyna nowy temat

zapisują temat lekcji do zeszytu

podsumowanie może zostać zakończone oceną wypowiadających się uczniów

analiza nowego tematu zajęć

5 minut

przedstawia uczniom cel zajęć

słuchają nauczyciela

realizacja tematu

20 minut

wprowadza następujące treści:

1. pokazuje mapę Polski polecając uczniom odszukanie na niej grodów oraz zwraca im uwagę na ich położenie

2. prowadzi pogadankę dla wyciągnięcia odpowiednich wniosków

3. przedstawia tablice ukazujące rekonstrukcję grodu, polecając uczniom wnikliwą obserwację oraz opis

4. zaczyna pogadankę na temat funkcji grodu w aspekcie jego wyglądu

5. tworzy model grodu

6. wprowadza nowe pojęcia: gród, podgrodzie, wały, fosa

1. ochotnicy podchodzą do mapy wskazując na grody wraz z ich najbliższymi okolicami

2. wyprowadzają wnioski, iż grody położone są w trudnodostępnych miejscach

3. po chwili obserwacji opisują wygląd grodu

4. wyciągają wnioski w drodze obserwacji i analizy położenia grodów

5. budują model grodu

6. odpowiadają na zadawane im pytania

mapy

tablice poglądowe

elementy źródłowe (ilustracje)

tablice historyczne

mapa grodów i osad

materiały do makiety

aktywacja słabszych uczniów

zainteresowanie uczniów czynnościami praktycznymi

podsumowanie

3 minuty

ocenia aktywność poszczególnych uczniów

zadanie pracy domowej

5 minut

zadaje uczniom pracę do domu oraz przedstawia temat kolejnej lekcji

zapisują temat pracy domowej