SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Mariola Olszewska

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o procentach.

Standardy umiejętności matematycznych ucznia w zakresie

 • Opisywania sytuacji matematycznej

Uczeń potrafi:

- zapisywać ułamki zwykłe i dziesiętne w postaci procentu;

- zapisywać dany procent w postaci ułamka zwykłego i dziesiętnego;

- podać przepis (wzór) na obliczenie procentu danej liczby i liczby z danego jej procentu;

- podać zapis wyrażający stosunek dwóch liczb za pomocą procentu /obliczyć ile procent 

  jednej liczby stanowi druga liczba/.

 • Rozumowania

Uczeń rozumie:

- pojęcie procentu jako ułamka o mianowniku 100;

- sposób obliczania odsetek od kwoty złożonej dzbanku lub od pożyczonej z banku;

- potrzebę prezentowania wielkości za pomocą diagramów (wykresów).

 • Korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce

Uczeń umie:

- wykonywać proste obliczenia bankowe;

- prezentować wielkości za pomocą różnych rodzajów wykresów /kołowego, 

kwadratowego, prostokątnego, kolumnowego i słupkowego/, w tym wykresów

procentowych.

Cel wychowawczy:

Uczeń potrafi zgodnie współdziałać w grupie, aby osiągnąć postawiony cel – doprowadzić 

do właściwego rozwiązania postawionego problemu matematycznego.

SCENARIUSZ LEKCJI

I CZĘŚC – WSTĘPNA

 1. Powitanie, sprawdzenie obecności.
 2. Przypomnienie zadania domowego – analiza sposobu wykonania diagramu kołowego.
 3. Wprowadzenie do tematu lekcji – zainteresowanie ucznia zadaniem polegającym na zamianie liczb na procenty, uporządkowaniem w kolejności rosnącej wyników i odczytaniem rozwiązania będącego tematem głównym lekcji.

POWTÓRZENIE

I

UTRWALENIE

WIADOMOŚCI

O

PROCENTACH

0,3

00032051.gif 

00032052.gif 

0,87

1,5

2

4. Zapisanie tematu do zeszytów.

  II CZĘŚĆ – GŁÓWNA

Wykonywanie różnorodnych ćwiczeń związanych z procentami

Zad. 1. Przyjrzyj się narysowanemu kwadratowi. Podaj jakim procentem powierzchni całego

  kwadratu jest część zamalowana kolorem:

 • zielonym
 • pomarańczowym
 • niebieskim

Zad. 3. Połącz strzałką procenty i odpowiadające im ułamki /liczby mieszane/.

15%

00032053.gif 

125%

0,025

2,5%

00032054.gif 

00032055.gif 

00032056.gif 

Zad. 4. Masz przed sobą prostokątny diagram procentowy danego obszaru lasu. Zapisz na podstawie diagramu, jaki procent całej powierzchni zajmują:

- sosny

- świerki

- jodły

- buki

- dęby

- brzozy

Zad. 5. Praca w grupach -  podział uczniów na 5 zespołów.

  Odczytanie zadania do wykonania:

Na zgrupowanie do Spały pojechało 25 sportowców, z czego 9 to biegacze, 5 skoczków, 4 ciężarowców, 6 tyczkarzy i miotacze. Ilu było miotaczy? Sporządź diagram procentowy składu sportowców poszczególnych dyscyplin.

Grupa I – diagram kwadratowy

Grupa II – diagram prostokątny

Grupa III– diagram słupkowy

Grupa IV – diagram kolumnowy

Grupa V – diagram punktowy

 • uczniowie w grupach wykonują zadanie, nauczyciel podchodzi do stolików, wspiera, doradza, dopinguje do jak najlepszego wykonania zadania;
 • prezentacja wykonanych diagramów – zawieszenie plansz na tablicy i omówienie wyników;
 • dokonanie oceny zaangażowania uczniów podczas wykonywania zadania.

III CZĘŚĆ - KOŃCOWA

1.  Zadanie pracy domowej – rozwiąż zadanie:

 Pan Nowak wziął na zakup nowych maszyn kredyt z banku 20 000 zł na 21% w stosunku  rocznym na 6 miesięcy. Oblicz jaką kwotę musi spłacić do banku pan Nowak.

2. Pożegnanie, zakończenie zajęć.