Anafora jest szczególnie lubianym przez uczniów środkiem stylistycznym. Może dlatego, że wskazanie jej nie jest żadnym wyzwaniem.

 Co to jest anafora?

W językoznawstwie anafora oznacza środek stylistyczny polegający na celowym powtórzeniu tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi - mogą to być wersy, zdania lub np. kolejne strofy. Stosuje się ją w poezji i oratorstwie.

Zastosowanie anafory

Anafora służy osiągnięciu wzmocnienia siły wypowiedzi, przypisana jest zatem funkcji ekspresywnej wypowiedzi. Szczególnie popularna była w baroku, gdzie w poezji dworskiej łączona z wyliczeniem oraz gradacją i paralelizmem składniowym służyła poetom kunsztownym dla uzyskania tak pożądanego przez nich konceptu.

Jej wielkim zwolennikiem był Jan Andrzej Morsztyn, który eksponując biel cery swej panny mówił, m.in.: Biały jest polerowny alabastr z Karrary,/Białe mleko przysłane w sitowiu z koszary,/Biały łabęć i białym okrywa się piórem,/Biała perła, nieczęstym zażywana sznurem.