1. Geneza "Nie-Boskiej komedii":

- ówczesna sytuacja polityczno-społeczna Europy (przewroty w krajach zachodnioeuropejskich - Francja: lipiec 1830, czerwiec 1832, Anglia, USA)

  • wybuch powstania listopadowego w Polsce
  • chęć powrotu do kraju i uczestniczenia w walce powstańczej, zniweczona surowym zakazem ojca
  • pragnienie wyrażenia swych poglądów na temat powstania
  • zainteresowanie Krasińskiego historią walk rewolucyjnych
  • lektury i podróże
  1. Wizja rewolucji w "Nie-Boskiej komedii".

W drugiej części utworu, który stanowi dramat o rewolucji, zostaje opisana historia walki klasowej między obozem arystokratów a obozem prostego ludu. Autor w toku akcji przedstawia swoje stanowisko wobec historii, zwane prowidencjalizmem. Jest to koncepcja filozoficzna, która uznaje historię za rezultat Boskiej interwencji, nie zaś - ludzkich działań. Tylko poprzez zawierzenie opatrzności i łaskawości Stwórcy możliwy jest rozwój. Stąd o wyniku rebelianckiego poruszenia między Pankracym- wodzem plebsu i Hrabią Henrykiem- przywódcą arystokratów decyduje Bóg, który obu skazuje na porażkę.

Rewolucyjne wyczyny polegające na próbach zwalczania zła złem prowadzą do klęski. Bo "kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie". Zakłamane, choć z założenia szczytne i wartościowe idee walki o wolność, równość, braterstwo, wspólną własność nie prowadzą do zmiany sytuacji społecznej. Świat nie ulega pozytywnej transformacji, bowiem efektem przewrotu jest tylko powierzchowna zamiana miejsc w hierarchii klasowej. "Umarł król, niech żyje król".

3. Postulaty zawarte w "Nie- Boskiej Komedii":

KATASTROFIZM - orientacja filozoficzna, która głosi przekonanie o fatalnej, nieodzownej katastrofie niosącej niebezpieczeństwo zagłady świata. Z ową koncepcją wiąże się apokaliptyczna wizja sądu ostatecznego. Wynikiem Bożego wymiaru sprawiedliwości może okazać się potępienie i zagłada lub odrodzenie i zbawienie.

MILLENARYZM - pogląd religijny, który obwieszcza niedalekie nadejście tysiącletniego rządu Królestwa Bożego na ziemi, aż do zwycięstwa nad szatanem.

PROWIDENCJALIZM - koncepcja historiozoficzna, która uznaje Bożą Opatrzność za siłę, rządzącą i czuwającą nad dziejami ludzkości.

FRENETYZM ROMANTYCZNY - mieszanka totalnego, wszechogarniającego szaleństwa, gwałtu i innych makabrycznych, przerażających zachowań

KONCEPCJA DIALEKTYCZNA - to stanowisko, które głosi, że historia ludzkości polega na nieuchronnym ścieraniu się ze sobą sprzecznych, skrajnych interesów klas społecznych.

TRIADA HEGLOWSKA - Według Hegla " z przeciwieństw wytwarza się synteza, która z kolei staje się tezą, a wtedy do niej przyłącza się antyteza - i tak trójrytmem rozwija się świat". Przeciwieństwa, będące czymś naturalnym, przyciągają się, a w wyniku ich połączenia następował postęp.

4.Poglądy na temat powstania listopadowego w "Nie-boskiej komedii"

Krasiński nie przedstawia bezpośrednio swojego zdania na temat działań powstańczych w Polsce. Definiuje je przez pryzmat swojego pochodzenia arystokratycznego jako rewolucje przeciw klasie, którą reprezentuje.

5. Opinia Krasińskiego na temat rewolucji.

Poeta uważa, że cele rewolucji, jakimi są postępowe przemiany społeczne są słuszne, natomiast środki realizacji: przemoc, krwawa rzeź, rozboje, kradzieże są złe. Póki istnieją drastyczne, skrajne niesprawiedliwe warunki życia klas społecznych, póty będą podnosić się głosy sprzeciwu i rozwiązań siłowych.