Przewrót majowy zapoczątkował nowy okres w historii państwa polskiego, tzw. rządów autorytarnych. Możemy o nich mówić gdy władzę przejmuje jednostka ciesząca się autorytetem społecznym, w celu naprawy stosunków panujących w państwie. Do przyczyn, które poprzedziły zaprowadzenie rządów autorytarnych w Polsce należy zaliczyć:

- słabość systemu demokracji parlamentarnej, charakteryzującej się dominującą rolą sejmu, rywalizacją partii politycznych, częstą zmianą rządów, skandalami, aferami korupcyjnymi, brakiem rozwiązania palących problemów poszczególnych warstw społecznych, przede wszystkim chłopów, niedostrzeganie złej sytuacji mniejszości narodowych. Na podstawie konstytucji marcowej władza znalazła się w rękach sejmu, który ustalał prawa, budżet i podatki, kontrolował rząd, miał prawo inicjatywy ustawodawczej, ratyfikował traktaty.

-klęskę polskiej polityki zagranicznej i spadek znaczenia na arenie międzynarodowej po traktacie w Locarno, gdy Niemcy zagwarantowały nienaruszalność granic Belgii i Francji, podkreślając jednocześnie konieczność rewizji granicz Polską ustanowionych w 1918 roku.

-kryzys polityczny i gospodarczy, na które złożyły się: wojna celna z Niemcami, wzrastające bezrobocie, inflacja, upadek rządu Władysława Grabskiego i powstanie rządu Chjeno - Piasta, skandale polityczne, nie rozwiązana kwestia chłopska. Wielki kryzys spowodował upadek handlu i przemysłu, ujemny bilans handlowy. Próbą poprawy sytuacji było tworzenie rządów pozaparlamentarnych, które miały zaufanie parlamentu i były niezależne od składu sejmu. Sytuację pogarszał zły stan oświaty, brak wykształconej kadry nauczycielskiej i wysoki odsetek analfabetów.

-trudna sytuacja na Kresach, a w szczególności akcje terrorystyczne wobec polskich urzędników.

Taki stan rzeczy doprowadził do ukształtowania się opozycji pozaparlamentarnej, na czele której stanął sam Piłsudski, który uzyskał poparcie byłych legionistów i części armii.

12 V 1926 roku grupa wojskowych związana z Józefem Piłsudskim dokonała zamachu stanu przejmując władzę. Wydarzenie to rozpoczęło okres rządów autorytarnych. Na czele II RP stanął prezydent i premier, ale faktycznie wszystkie decyzje podejmował Piłsudski, który nie przyjął stanowiska głowy państwa. Do cech charakterystycznych dla systemu autorytarnego w Polsce zaliczyć można:

-ograniczenie swobód obywatelskich

-wzrost roli Kościoła w życiu państwa

-stosowanie represji wobec opozycji, co potwierdza np. proces brzeski

-ingerencja cenzury

-ograniczenie roli parlamentu na rzecz władzy wykonawczej

-fałszowanie wyborów

-ograniczenie pluralizmu politycznego, poprzez zmiany w konstytucji, tworzenie obozu prorządowego skupionego wokół BBWR, OZN

-dokonanie zmian w konstytucji, sankcjonujących przejęcie władzy przez sanację.

-tworzenie ugrupowań młodzieżowych związanych z partiami politycznymi.

Okres rządów sanacyjnych przypadających na lata 1926-1939, których głównym zadaniem było uzdrowieni sytuacji panującej w kraju, to czas kiedy:

-już 2 sierpnia 1926 roku wzmocniono rolę prezydenta poprzez uchwalenie tzw. noweli sierpniowej dającej głowie państwa prawo wydawania dekretów z mocą ustawy i rozwiązania parlamentu.

-powstał Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (1928) na czele z Walerym Sławkiem, skupiający zwolenników Piłsudskiego, tłumiących działania opozycji, ograniczających swobody obywatelskie. Władza przeszła w ręce tzw. piłsudczyków, czego wyrazem był np. tzw. rząd pułkowników.

-w polityce zagranicznej Polska próbował realizować politykę równowagi między Moskwą a Berlinem. Podpisano pakt Brianda Kelloga o wyrzeczeniu się wojny w 1928 roku, a w 1929 protokół Litwinowa o niestosowaniu przemocy w dochodzeniu roszczeń terytorialnych.

-próbą wyjścia z kryzysu gospodarczego było podjęcie prac na rzecz zniwelowania różnic między najbardziej uprzemysłowionymi terenami Polski a tymi zacofanymi czyli tzw. Polską A i B, rozpoczęto budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego. Rozpoczęto rozbudowę przemysłu zbrojeniowego i likwidację bezrobocia. Rozbudowano sieć kolejową, gazociągi drogi, korzystając m.in. z korzystnej koniunktury. Zmiany gospodarcze zaowocowały napływem do Polski obcego kapitału, pożyczkami stabilizacyjnymi ze Stanów Zjednoczonych i Anglii. Zakończenie wszystkich inwestycji podjętych w ramach COP -u przerwał jednak wybuch II wojny światowej.

-próbę przeciwstawienia się rządom sanacyjnym podjęła opozycja, tworząc w 1929 roku Centrolew, Obóz Wielkiej Polski czy Front Morges na emigracji. Działania opozycji przyniosły zaostrzenie polityki sanacji. W 1930 roku np. rozwiązano parlament, przywódców partii opozycyjnych aresztowano, a następnie skazano na kary więzienia w tzw. procesie brzeskim w 1931 roku. Dla więźniów politycznych utworzono również w Berezie Kartuskiej obóz odosobnienia.

-uchwalenie konstytucji kwietniowej w 1935 roku, która ograniczała znacznie rolę sejmu oraz prawa obywatelskie. Największą władzę przyznała prezydentowi, zwierzchnika rządu, parlamentu, władzy sądowniczej, wojska. Miał on prawo veta, reprezentował kraj na zewnątrz, wyznaczał swego następcę na czas wojny, zawierał układy międzynarodowe.

Po śmierci Piłsudskiego w 1935 roku sanacja uległa podziałowi na następujące grupy:

-grupa zamkowa, z Ignacym Mościckim i Eugeniuszem Kwiatkowskim reprezentowała stanowisko ugodowe, wobec opozycji

-grupa wojskowa z Edwardem Rydzem - Śmigłym, bezkompromisowa, dążąca do wprowadzenia dyktatury.

Na arenie międzynarodowej polityka zagraniczna sanacji poniosła klęskę, ze względu na złe położenie geopolityczne między III Rzeszą a ZSRR oraz łamaniem postanowień traktatu wersalskiego przez Niemcy.