UKSZTAŁTOWANIE GRANIC PAŃSTWOWYCH.

 Powstanie w Wielkopolsce rozpoczęło się z chwilą przyjazdu do Poznania J. Paderewskiego, a mianowicie 26 grudnia 1918 roku. Najbardziej zaciekłe walki trwały w Chodzieży, Inowrocławiu i Nakle. 8 stycznia 1919 roku Naczelna Rada Ludowa przejęła władze na zajętych terenach. Wojskami powstańczymi dowodził mjr Stanisław Taczak, a od połowy stycznia 1919 roku gen. Józef Dowbór-Muśnicki. Walki przerwano dopiero 12 lutego 1919 roku. Przyczyniła się do tego ostra reakcja państw Ententy przeciwko Niemcom. Obszar wyzwolony przeszedł pod kontrolę Naczelnej Rady Ludowej, a o jego dalszych losach miała zadecydować konferencja w Wersalu. Na mocy traktatu wersalskiego Wielkopolska weszła w skład państwa polskiego, podobnie jak Pomorze Gdańskie. Gdańsk natomiast miał się stać Wolnym Miastem, nad którym zarząd miała sprawować Liga Narodów.

Konferencja w Wersalu postanowiła, że o losach Górnego Śląska zadecyduje plebiscyt. Nim do niego doszło miały tam miejsce dwa powstania. Pierwsze powstanie śląskie Polaków wybuchło 17 sierpnia 1914 roku. Wobec przewagi oddziałów niemieckich zostało szybko stłumione. Drugie powstanie wybuchło w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 roku. Jego bezpośrednią przyczyną był terror niemiecki, jaki zapanował po zdławieniu pierwszego powstania. 28 sierpnia działania zbrojne zakończyły się podpisaniem umowy polsko-niemieckiej o zaniechaniu gwałtów. Plebiscyt odbył się 20 marca 1921 roku, wzięło w nim udział 1 191 tys. uprawnionych do głosowania. Za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski opowiedziało się 479 tysięcy osób, a za przyłączeniem do Niemiec 708 tysięcy. Duży wpływ na wyniki głosowania miał udział emigrantów niemieckich, których specjalnie sprowadzono na czas wyborów z Niemiec. Kiedy okazało się, że Polsce ma przypaść niewielki kawałek obszaru, wybuchło trzecie powstanie śląskie, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. 21 maja Niemcy przystąpili do ostrej ofensywy zdobywając Górę św. Anny. Zawieszenie broni podpisano 5 lipca. 12 października 1921 roku Rada Ligii Narodów podjęła ostateczną decyzję o podziale Śląska. Polsce przypadło 29% obszaru, który podlegał plebiscytowi. Na obszarze tym znajdowała się większość przemysłu górnośląskiego, który miał duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego państwa. 15 maja 1922 roku, podpisano w Genewie polsko-niemieckie porozumienie, regulujące podział Górnego Śląska.

O losie Warmii i Mazur, zgodnie z postawieniami wersalskimi, miał zadecydować plebiscyt. Odbył się on 11 lipca 1920 roku, kiedy do granic państwa polskiego zbliżała się Armia Czerwona. Wywołało to przygnębiające wrażenie, myślano, że dni niepodległości są już policzone. Dlatego też głosowanie zakończyło się dla Polaków klęską. Polska otrzymała jednie skrawki terytoriów na Mazurach i nad Wisłą.

Planowany na Śląsku Cieszyńskim, Orawie i Spiszu plebiscyt nie doszedł do skutku. Podjęta przez Radę Najwyższą w Spa 28 lipca 1918 roku decyzja przyznawała Polsce jedynie skrawek Śląska Cieszyńskiego.  Walki Polaków o Wilno w 1919 roku (w lutym ruszyła kontrofensywa pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego, którego oddziały wkroczyły do Wilna 19 kwietnia) zakończyła się wyparciem bolszewików i rozgraniczeniem Polski i Litwy na zasadzie etnicznej. W 1920 roku generał Lucjan Żeligowski z polecenia J. Piłsudzkiego zajął Litwę Środkową wraz Wilnem, która dwa lata później, w 1922 roku, została włączona do Polski.

Wojna z Rosją Radziecką zaczęła się ona w momencie zajęcia Kijowa przez Polaków, przy pomocy wojsk miejscowego dowódcy Semena Petlury. Rozpoczęła się kontrofensywa bolszewicka pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego i Siemieona Budionnego. W Polsce powołano Radę Obrony Narodowej na czele z J. Piłsudzkim oraz Rząd Obrony Narodowej, na którego czele stanął Wincenty Witos. Do zdecydowanego starcia miedzy wojskami polskimi a rosyjskimi doszło w bitwie pod Warszawą („cud nad Wisłą”), która rozegrała się w dniach 12-15 sierpnia 1920 roku. Armia Czerwona została zmuszona do odwrotu. 18 marca 1921 roku podpisano w Rydze pokój między Polską a Rosyjską i Ukraińską SRR. Linia graniczna został ustanowiona na linii Dźwina-Zbrucz. Polska miała także otrzymać zwrot dóbr kulturowych wywiezionych z Polski po 1772 roku oraz 30 milionów złotych rubli rekompensaty za udział ziem polskich w gospodarce Imperium Rosyjskiego.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ II RP W LATACH 20-TYCH XX WIEKU.

Stosunki z państwami Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej.

Stosunki z ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich powołano uroczyście do życia w grudniu 1922 roku) nie układały się zbyt dobrze. W 1923 roku odbył się w Moskwie proces arcybiskupa Jana Cieplaka, który został skazany na śmierć. Odrodzone i pozostaje początkowo w dość trudnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej państwo niemieckie, nie uznawało de facto odrodzonego państwa polskiego. W oficjalnej propagandzie nazywało się w Niemczech w latach 20-tych, Polskę „państwem sezonowym”, a polskie Pomorze „korytarzem”. Najlepsze stosunki zagraniczne posiadała Polska w tym czasie z Francją. Podczas wizyty Józefa Piłsudskiego w Paryżu dnia 10 lutego 1921 roku podpisano polsko-francuską deklarację o przyjaźni i układ polityczny wraz z konwencją wojskową, która przewidywał wzajemną pomoc w przypadku napaści Niemiec na którąś ze stron układu.  Dość pomyślnie układały się też stosunki państwa polskiego z państwami Europy Zachodniej. Rumunia (członkini zawiązanej w latach 1920-1921 przez Czechosłowację, Rumunie i Królestwo SHS, czyli Serbów, Chorwatów i Słoweńców – późniejszą Jugosławię tzw. Małej Ententy, która była zainteresowana rewizjonizmem postanowień traktatu wersalskiego wobec Węgier) podpisała z Polską dnia 3 marca 1921 roku pakt o wzajemnej pomocy przeciw Rosji bolszewickiej. 

Idea międzymorza.

W I połowie lat 20-tych w Polsce rozwinęła  się i zdobyła grono wielu wyznawców tzw. idea międzymorza, a więc stworzenia porozumienia państw w tym rejonie. Koncepcja ta zyskała na sile, po ogłoszeniu niemieckiej i bolszewickiej deklaracji z Rapallo dnia 16 kwietnia 1922 roku o anulowaniu wzajemnych roszczeń, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych oraz podjęcia współpracy ekonomicznej i wojskowej. W tym celu zbliżono się także do Francji. Realizując ideę międzymorza podpisano także wyżej wymieniony pakt z Rumunia.

Protokół genewski.

Polska brała udział w podpisaniu 2 października 1924 roku, na posiedzeniu Ligii Narodów tzw. protokołu genewskiego, który potępiał wojnę napastniczą, przewidywała ograniczenie zbrojeń oraz wprowadzał zasadę obowiązkowego arbitrażu w kwestiach spornych. Orędownikami wyżej wymienionych zasad były: Polska, Francja, Belgia i Czechosłowacja. Duży sukces na tym polu odniósł kierujący polską dyplomacja od końca 1924 roku Aleksander Skrzyński.

Umowy graniczne.

W kwietniu 1925 roku podpisano polsko-czechosłowacki traktat arbitrażowy, umowę handlową oraz układ regulujący sytuacje mniejszości narodowych po obu stronach granicy. W połowie stycznia 1925 roku Niemcy doprowadziły do wybuchu wojny celnej z Polska. W sierpniu i we wrześniu tegoż roku zawarto także polsko-radziecką umowę o rozstrzyganiu zatargów granicznych. W tym celu w Warszawie zjawił się radziecki komisarz spraw zagranicznych Grigorij Cziczerin.

Układy w Locarno.

Dnia 5 października 1925 roku w szwajcarskiej miejscowości Locarno rozpoczęła się międzynarodowa konferencja w sprawie bezpieczeństwa w Europie z udziałem: Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Belgii i Niemiec. Doprowadziła ona między innymi do podpisania tzw. paktu reńskiego 16 października 1925 roku,  który gwarantował zachodnie granice Niemiec oraz traktaty arbitrażowe między Niemcami a Polską i Czechosłowacją, których gwarantem została Francja. Obecnie granicy francuskiej zobowiązały się bronić przed Niemcami  - Wielka Brytania, Belgia, Włochy, Polska i Czechosłowacja, natomiast granicy polskiej miała strzec tylko Francja.

Niemcy w Lidze Narodów.

Kolejny cios dla polskiej dyplomacji przyniósł rok 1926, kiedy to w kwietniu w Berlinie zawarto niemiecko-radziecki układ o przyjaźni i neutralności. W tym samym roku Niemcy przystąpiły także do Ligi Narodów. Od razu przyznano im statut członka stałego, podczas gdy Polsce przyznano miejsce „półstałe”, tzn. na okres 3 lat z prawem reelekcji na następna kadencję. 

Polska a Litwa. Sprawa Pomorza.

W 1927 roku miał miejsce poważny konflikt między Polską a Litwa. Dnia 9 grudnia 1927 roku odbyło się spotkanie Józefa Piłsudskiego z litewskim premierem Augustinasem Voldemarasem, podczas którego marszałek zapytał wprost, czy Litwa chce pokoju, czy wojny. A. Voldemaras nie mógł odpowiedzieć inaczej, jak pokoju. Konflikt został zażegnany.

W styczniu tego samego roku niemiecki minister spraw zagranicznych -  Gustaw Stresemann oświadczył, iż Pomorze jest niemieckie oraz że traktat wersalskie nie wyklucza zmian wschodniej granicy Niemiec.

Pakt Brianda-Kelloga.

Położenie międzynarodowe Polski zmieniło się wraz z zawarciem szeregów układów w celu nieagresji. Już w kwietniu 1927 roku Francja złożyła Stanom Zjednoczonym propozycję dwustronnego układu, który potępiałaby wojnę jako środek polityki międzynarodowej. Rząd amerykański podjął inicjatywę, ale w formie układów wielostronnych. Gdy projekt ten został przyjęty jako rezolucja Ligi Narodów, amerykański sekretarz stanu Frank B. Kellog zaproponował podobny pakt 6 głównym mocarstwom. Dnia 27 sierpnia 1928 roku w Paryżu odbyło się uroczyste podpisanie układu zwanego paktem Brianda-Kelloga, w którym strony wyrzekły się wojny jako metody prowadzenia polityki. Pakt ten podpisały wszystkie państwa członkowskie Ligi Narodów, prócz ZSRR i Turcji, a w imieniu Polski podpis złożył minister spraw zagranicznych August Zaleski. Pakt ten miął wejść w życie po ratyfikacji go przez wszystkich sygnatariuszy. Pakt Brianda-Kelloga wszedł w życie ostatecznie  dnia 24 lipca 1929 roku.

Protokół Litwinowa.

. Po podpisaniu paktu Brianda-Kelloga, ZSRR podjął wówczas starania, by postanowienia paktu (ZSRR ostatecznie przystąpił do niego w 1928 roku) mogły wejść w życie szybciej, bez czekania na ratyfikację przez wszystkich sygnatariuszy. Dlatego też już w grudniu 1928 roku ówczesny radziecki komisarz spraw zagranicznych Maksym Litwinow zaproponował stronie polskiej podpisanie dwustronnego protokołu, według którego pakt Branda –Kelloga nabrałby dla ZSRR i Polski mocy natychmiast po jego ratyfikacji przez oba państwa. Dyplomacja polska do tego paktu przyciągnęła także Estonie, Łotwę i Rumunię. Dnia 9 lutego 1929 roku w Moskwie podpisano przez ZSRR, Polskę, Estonię, Łotwę i Rumunię wielostronny układ zwany protokołem moskiewskim lub protokołem Litwinowa. Sygnatariusze wyrzekli się w nim stosowania siły w dochodzeniu swych pretensji terytorialnych. Postanowienia te dotyczyły też radzieckich roszczeń wobec rumuńskiej Besarabii i Kresów Wschodnich Polski.  Protokół ten podpisały następnie Litwa, Turcja i Persja (Iran).

Niemcy a Polska w II połowie lat 20-tych.

W październiku 1929 roku została podpisana polsko-niemiecka umowa, która anulowała zobowiązania niemieckie, wynikające z udziału zaboru pruskiego w gospodarce Niemiec oraz zobowiązania polskie związane z przejęciem przez rząd RP fabryki nawozów w Chorzowie. W marcu 1930 roku zawarto także polsko-niemiecką umowę handlową, który gdyby została ratyfikowana mogła już wtedy przynieść zakończenie wojny celnej między tymi krajami, trwającej od 1925 roku.

NAJWAŻNEJSZE WYDARZENIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ II RP W LATACH 30-TYCH XX WIEKU.

Niemcy a Polska u progu nowego dziesięciolecia

Gorsza sytuacja na arenie międzynarodowej nastąpiła już na początku lat 30-tych. W latach 1930-1933 ruszył dość ostra kampania polityczna Niemiec, która była prowadzona pod hasłami rewizji granic z Polską. Niemcy zawiesiły spłaty odszkodowań, jakie przewidywał dla nich plan Owena Younga, a w połowie 1932 roku nastąpiło ich umorzenie. Józef Piłsudski próbował wówczas wykorzystać skłócenie Niemiec i ZSRR w celu zrównoważenia wzajemnych relacji między obydwoma krajami. Wykonawcą tej polityki została Józef Bem, od listopada 1932 roku piastujący stanowisko ministra spraw zagranicznych, po ustąpieniu Augusta Zaleskiego.  Polityka ta zaczęła wkrótce przynosić pewne korzyści.

Polsko-radziecki pakt o nieagresji.

Dnia 25 lipca 1932 roku w Moskwie August Zaleski oraz Maksym Litwinow (radziecki komisarz spraw zagranicznych) podpisali ostatecznie tekst polsko-radzieckiego paktu o nieagresji. Pakt ten nawiązywał do traktatu ryskiego, Paktu Brianda-Kelloga oraz protokołu Litwinowa. Przewidywała on w swej treści: wyrzeczenia się wojny oraz wstrzymanie się od uczestnictwa w układach skierowanych przeciw drugiej stronie. Pakt ten został zawarty na okres 3 lat. W tym samym niemal czasie zaczęły się pogarszać stosunki polsko-niemieckie. 30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec. Stwierdził wtedy, iż sytuacja w „polskim korytarzu” jest nie do zniesienia i że musi być on jak najszybciej zwrócony Niemcom. 

Wokół Paktu Czterech.

W październiku 1932 roku Benito Mussolini wygłosił swe słynne przemówienie, w którym wystąpił z propozycją zawarcia  porozumienia pomiędzy czterema mocarstwami: Włochami, Niemcami, Francją i Wielką Brytanią, które to dokonałoby rewizji traktatu wersalskiego w ramach Ligii Narodów. Jedynie Francja wysuwała jakieś wątpliwości. Dyplomacja polska złożył w tej sprawie oficjalne protesty w Londynie i Paryżu. J. Beck powiedział wtedy: „Jeżeli jakieś państwo, samo lub w towarzystwie innych, zechce pokusić się chociażby o 1 metr kwadratowy naszego terytorium, przemówią armaty”. J. Piłsudski wysłał w proteście do Francji swych emisariuszy. Koncepcja Paktu Czterech została wobec powyższego zmieniona.  Pakt ten został podpisany w Rzymie dnia 17 lipca 1933 roku między: Niemcami, Włochami, Wielką Brytania i Francją. Sygnatariusze zobowiązali się jednie do współpracy, ale wyłącznie w ramach Ligii Narodów. Pakt Czterech nie został jednak ratyfikowany przez mocarstwa Zachodu i nie wszedł w życie. Przestał być także aktualny po wystąpieniu Niemiec z Ligii Narodów, co miało miejsce w październiku 1933 roku.

Konwencja wojskowa o określeniu napastnika.

Stosunki polsko-radzieckie roku 1933 można nazwać rokiem odwilży. 3 lipca 1933 roku w Londynie podpisano tzw. konwencję londyńską między ZSRR, Polską, Estonią, Łotwą, Rumunią, Turcją i Afganistanem. Była to konwencja wojskowa o określeniu napastnika. Odrzucała ona jakiekolwiek usprawiedliwienie agresji.

Polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy.

 Przełom zaś stosunkach polsko-niemieckich nastąpił w 1934 roku. Dzięki zabiegom polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, dnia 26 stycznia 1934 roku w Berlinie niemiecki minister spraw zagranicznych Konstantin von Neurtah i  tamtejszy ambasador polski Józef Lipski, podpisali tekst wspólnej deklaracji o niestosowaniu przemocy we wzajemnych stosunkach. Układ ten został podpisany na 10 lat.  Pewnym uzupełnieniem tegoż układu było podpisanie w Warszawie w marcu 1934 roku protokołu, który kończył ostatecznie stan wojny celnej między Polską a Niemcami. J. Piłsudski po podsianiu tych deklaracji ze stroną niemiecką, a wcześniej ze stroną radziecką powiedział: „Polska siedzi teraz na 2 stołkach. To nie może trać długo. Musimy wiedzieć z którego naprzód spadniemy i kiedy”.

Przedłużenie polsko-radzieckiego paktu o nieagresji.

 Dnia 5 maja 1934 roku podpisano także ostatecznie w Moskwie protokół przedłużający polsko-radziecki pakt o nieagresji na dalsze 10 lat (miał obowiązywać do dnia 31 grudnia 1945 roku). Podpisali go Józef Beck i  Maksym Litwinow.

Idea Paktu Wschodniego.

Francuski minister spraw zagranicznych Jean Louis Barthou dążył do zaciśnięcia stosunków z ZSRR. Rozmowy przeprowadzane miedzy nim a radzieckim ambasadorem w Paryżu Dowgalewskim, doprowadziły do powstania takiego planu, by wypracować na wschodzie taką sytuacje geopolityczną, która nie groziłaby żadnymi niepokojami. L. Brathou wybrał się nawet do Polski, by na ten temat rozmawiać z J. Beckiem i J. Piłsudskim. W maju 1934 roku został wystosowany przez niego projekt, który po omówieniu z M. Litwinowem nazwano Pacte Oriental. W lipcu i sierpniu 1934 roku zaczęto wcielać go w życie. W grę wchodziły następujące państwa: Czechosłowacja, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska,  Związek Radziecki. Pakt ten miał być projektem wzajemnej pomocy i miął być gwarantowany przez Francję. Pakt ten był jednak z góry skazany na klęskę, wobec dużego sprzeciwu Polski i Niemiec. Mimo tych zabiegów Paktu Wschodniego nie udało się zrealizować. Idea ta doprowadziła w dużym stopniu do wstąpienie ZSRR do Ligi Narodów, co miało miejsce we wrześniu 1934 roku.

Wydarzenia roku 1938 i 1939.

24 października 1938 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop wysunął w rozmowie z polskim ambasadorem w Berlinie Józefem Lipskim, propozycję włączenia do Niemiec Gdańska wraz z eksterytorialna szosa i linia kolejową, przechodząca między niemieckim Pomorzem a Prusami Wschodnimi. W zamian proponowano stronie polskiej przedłużenie polsko-niemieckiego układu o nieagresji (którego zresztą III Rzesza i tak nie miała zamiaru respektować) oraz wejście Polski do Paktu Antykominternowskiego. Strona polska odmówiła, jednak wcześniejsza sytuacja Czech i ich pozycja nie wróżyły niczego dobrego. Kilka miesięcy przed owa rozmową, dokładnie dnia 15 marca 1938 roku wojska niemieckie zajęły Pragę. W konsekwencji A. Hitler zlikwidował Czechosłowację i utworzył Protektora Czech i Morwa, przy pozornie suwerennym państwie słowackim.  Z drugiej jednak strony, dnia 31 marca 1939 roku ambasador angielski w Warszawie Howard Kennard, wręczył szefowi polskiej dyplomacji brytyjskie gwarancje na wypadek niemieckiej agresji. Dwa tygodnie później analogiczne gwarancje przekazała stronie polskiej Francja. Jednak już pod koniec marca 1939 roku A. Hitler wydał rozkaz przygotowania do ataku na Polska pod kryptonimem „FALL WEISS”, czy „Biały Plan”. Polska w tym samym niemal czasie opracowała tzw. „Plan Z”, na wypadek niemieckiej agresji zbrojne. 28 kwietnia 1939 roku miała miejsce słynna mowa A. Hitlera w Reichstagu, podczas której obrońców systemu wersalskiego (nazywano ta postanowienia pokoju wersalskiego z 1918 roku, godzące  bezpośrednio w państwo niemieckie) „podżegaczami wojennymi” i wymówił polsko-niemiecki układ o nieagresji z 26 stycznia 1934 roku. Reakcja strony polskiej była niemal natychmiastowa. Dnia 5 maja 1939 roku odbyło się przemówienie sejmowe Józefa Becka (ministra spraw zagranicznych). Wtedy właśnie padły słynne słowa : „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką ceną. Jest jednak rzecz tylko w życiu ludzi, narodów i  państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.” Od tego przemówienia maiło miejsce masowe poparcie społeczne dla rządowej Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej oraz gorąca zbiórka pieniędzy na rzecz Funduszu Obrony Narodowej. 19 maja tegoż roku podpisano także polsko-francuski protokół, przewidujący w wypadku agresji niemieckiej na Polskę, działania wojenne Francji przeciwko Niemcom. Pomoc taka miała być udzielona przez lotnictwo natychmiastowo, a przez siły lądowe w 15 dniu wojny. 24 lipca 1939 roku podpisano z kolei w Moskwie trójstronny układ miedzy Wielka Brytania, Francja a ZSRR, na mocy którego zobowiązano się do wzajemnej pomocy w przypadku agresji na jedno z tych państw. Układ ten i dalsze działania ZSRR wskazywały na to, iż Józef Stalin nie zamierza respektować swych sojuszników. 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie, zawarto między Niemcami a ZSRR układ o nieagresji. Ze trony niemieckiej podpisał go minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop, ze strony radzieckiej ludowy komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow. Do owego układu dodano tajny protokół (odkryty dopiero po wojnie), który przewidywał, iż na wypadek terytorialno-politycznego przekształcenia terenów należących do państwa polskiego, sfery wpływów miedzy Niemcami z ZSRR będą rozgraniczone w przybliżeniu przez linię Narew-Wisła-San. W protokole tym ustalono także, iż Litwa wejdzie w skład sfery niemieckiej, a Finlandia, Estonia, Łotwa i rumuńska Besarabia w skład sfery radzieckiej.

Atak niemiecki na Polskę dnia 1 września 1939 roku.

Niemcy były gotowe do uderzenia na Polską już 26 sierpnia 1939 roku. Powstrzymywała je tylko niegotowość ich sojusznika – Włoch (strona niemiecka w porównaniu do polskiej posiadał 5 razy więcej czołgów oraz 6 razy więcej samolotów). 25 sierpnia tegoż roku Wielka Brytania podpisała z Polską w Londynie układ o wzajemnej pomocy. Podpisał je Edward Halifax i ambasador polski w Londynie Edward Raczyński.  29 sierpnia rząd polski podjął decyzje o mobilizacji. 31 sierpnia 1939 roku wydał rozkaz uderzenia na Polską nazajutrz 1 września rano. Wizyta tego samego dnia w niemieckim Ministrowie Spraw Zagranicznych III Rzeszy Jozefa Lipskiego nie przyniosła żadnych rezultatów.

1 września 1939 roku o godzinie 4.45 rano ku Westerplatte wystrzelono pociski w pancernika „Schleswig-Holstein”. Wcześniej grupa hitlerowskich działaczy upozorowała rzekomy atak powstańców śląskich na niemiecka radiostacje w Gliwicach (tzw. „prowokacja gliwicka”). Wojska polskie dzieliły się na kilka armii.  Armia „Pomorze” – dowództwo gen. Władysław Bortnowski; Armia „Poznań” – dowództwo gen. Tadeusz Kutrzeba; Armia „Modlin” – dowództwo gen. Emil Przedrzymirski-Krukowicz; Armia „Łódź” – dowództwo gen. Juliusz Rómmel; Armia „Kraków” – gen. Antoni Szyling;  Armia odwodowa Prusy – dowództwo gen. Stefan Dąb-Biernacki; Armia „Karpaty” – dowództwo gen. Kazimierz Fabrycy; Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew” – dowództwo gen. Czesław Młot-Fijałkowki.

Atak radziecki na Polskę dnia 17 września 1939 roku.

Dnia 17 września 1939 roku nastąpiło na Polskę drugie, niespodziewane uderzenie. Jak stwierdzono oficjalnie przez ZSRR „Wobec bankructwa państwa polskiego rząd ZSRR nie może pozostać neutralny i nakazał Armii Czerwonej przekroczenie granicy z Polską, by wziąć w opiekę ludność białoruską i ukraińską”. ZSRR atakując ziemie polskie pogwałcił 4 wiążące go umowy międzynawowe:

1). Traktat ryski z 18 marca 1921 roku o granicy polsko-radzieckie.

2). Protokół Litwinowa z 9 lutego 1929 roku o wyrzeczeniu się wojny jako środka rozwiązywania sporów.

3). Pakt o nieagresji z Polską (podpisany 25 lipca 1932 roku na 3 lata i przedłużony 5 maja 1934 roku na 10 lat) – miał obowiązywać do dnia 31 grudnia 1934 roku).

4). Konwencja wojskowa o określeniu napastnika z 3 lipca 1933 roku.

Londyński „The Times” określił najazd Armii Czerwonej na ziemie polskie jako „pchnięcie Polski nożem w plecy”. 17 września Armia Czerwona przekraczając granice na całej długość z Polską, od Połocka do Kamieńca Podolskiego.