1. Nowy, skomplikowany ład po I wojnie światowej:

 • traktat wersalski (28.VI.1919r)- Niemcy mają zapłacić ogromne odszkodowanie oraz zwrócić Alzację i Lotaryngię

2. Traktaty pokojowe z Niemcami:

 • Rapallo (16. IV. 1922r.)- zawarty pomiędzy Niemcami i Rosją Radziecką
 • Locarno(5-16.X.1925r.)-konferencja międzynarodowa, pozostawienie nierozstrzygniętej kwestii granic wschodnich

3. Stosunek państw-zwycięzców do Niemiec:

 • reparacje wojenne- na podstawie planu Dawesa i Younga
 • polityka ustępstw w stosunku do agresywnej postawy III Rzesz po dojściu Hitlera do władzy
  • remilitaryzacja Nadrenii (7. III. 1936r)
  • anschlus (niem. przyłączenie) Austrii (25 VII 1938r.)
  • wkroczenie do Sudetów (konferencja Monachium 29-30. IX. 1938r.-oddanie Sudetów Niemcom)

4. Łamanie postanowień traktatu wersalskiego:

 • wprowadzenie w Niemczech powszechnej służby wojskowej
 • agresywna polityka względem satelitów i sąsiadów Niemiec (Saara, Austria, Czechosłowacja, Kłajpeda)
 • intensywne zbrojenia
 • żądania wysuwane w stosunku do Polski

5. Reorganizacja systemu politycznego w Niemczech:

 • dojście do władzy Adolfa Hitlera (autora zbrodniczej ideologii zawartej po części w książce jego autorstwa pt: "Mein Kampf")
 • ukształtowanie III Rzeszy na wzór państwa totalitarnego

6. Pakt Ribbentrop- Mołotow:

 • podział wpływów w podbitej Europie pomiędzy Rosję Radziecką i Niemcy