Konstytucja Stanów Zjednoczonych została uchwalona w czasie obrad kongresu w 1787 roku. W wyniku toczącej się kilkunastu lat wojny powstało nowe państwo a zadaniem konstytucji miało być określenie zasad jego ustroju. W trakcie obrad najważniejszą rolę w pracy nad ustawą zasadniczą odgrywali: George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin i Alexander Hamilton. Ostatecznie do uchwalenia konstytucji doszło 17 września 1787 roku. Jest to pierwsza na świecie ustawa zasadnicza, którą stworzono opierając się na ideałach oświecenia, warto podkreślić, że obowiązuje do dziś, wzbogacona o nowe ustawy. Konstytucja opierała się na ideałach umowy społecznej i prawa naturalnego oraz suwerenności społeczeństwa. Początkowo głównym celem 55 delegatów pochodzących z 12 stanów (zabrakło przedstawiciela z Rhode Island) zebranych w Filadelfii, było zrewidowanie postanowień Artykułów Konfederacji i Wieczystej Unii. W skład opracowanego przez nich projektu konstytucji wchodziły preambuła i 7 artykułów, określających skład, sposób wybierania i zakres władzy władz federalnych, czyli zgodnie z trójpodziałem władzy według Monteskiusza: wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Poza tym była tam mowa o wzajemnych relacjach między rządem a poszczególnymi stanami i system powstawania a potem włączania nowopowstałych stanów do Unii. Artykuł 5 omawiał procedurę dokonywania zmian w konstytucji, a artykuł 7 metody jej ratyfikacji. Zgodnie z literą konstytucji Stany Zjednoczone przekształciły się z konfederacji państw, czyli stanów, w jedno państwo. Ustrój nowego państwa oparto na kilku zasadach, takich jak: federalizm, oznaczający dużą autonomię w obrębie federacji, trójpodział władzy z wyraźnym zaznaczeniem ich rozdzielności, zachowując równocześnie system wzajemnej kontroli i zasady równowagi podziału władzy między poszczególne jednostki. Rząd miał funkcjonować na zasadach demokratycznych, nie osiągając równocześnie skrajnych form demokracji. Stworzono także zapis o bezwzględnym respektowaniu praw jednostki przez państwo. Proces ratyfikacyjny konstytucji trwał przez kilka dni, w trakcie, których powstało kilka ugrupowań politycznych skupiających z jednej strony zwolenników (federaliści) konstytucji, a z drugiej strony jej oponentów (antyfederaliści). Ostatecznie konstytucję ratyfikowało 11 stanów. Zaczęła oficjalnie obowiązywać od 4 marca 1789. Najpóźniej pod nową ustawą zasadniczą podpisali się reprezentanci Karoliny Północnej i Rhode Island. Zaraz na jednym z początkowych posiedzeń uchwałą kongresu przyjęto w aż 1o poprawek do konstytucji, nazywanych Bill of Rights, a więc Deklaracją Praw, której głównym przesłaniem było zapewnienie swobód obywatelskich mieszkańcom Stanów Zjednoczonych. Było to bardzo ważne uzupełnienie, ponieważ właśnie brak tychże swobód, był jednym z głównych powodów do zarzutów ze strony antyfederalistów pod adresem ustawy zasadniczej. Później jeszcze kilkadziesiąt razy uzupełniano tekst konstytucji (ostatnią, dwudziestą siódmą poprawkę dodano w 1992 roku). Poprawki funkcjonują w konstytucji na zasadach pełnoprawnych artykułów. Konstytucję modyfikowano również na zasadzie rozmaitych interpretacji i precedensów prawnych, a nawet orzecznictwa Sądu Najwyższego, w wyniku czego doszło na przykład do umocnienia władzy wykonawczej i demokratyzacji systemu politycznego w Stanach Zjednoczonych, a także rozszerzenie praw obywateli w państwie.