Konstytucja Stanów Zjednoczonych została uchwalona w 1787 r. Była pierwszą konstytucją na świecie, która została spisana. Ponadto wyróżniało ją to, że miała charakter nadrzędny wobec innych obowiązujących aktów prawnych.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych - cechy charakterystyczneKonstytucja Stanów Zjednoczonych to konstytucja federalna. Ustanawia zakres wspólnych spraw dla federacji. Są to: sprawy zagraniczne oraz siły zbrojne, lądowe, morskie, kwestie naturalizacji, emigracji i imigracji, sprawy związane z handlem zagranicznym i międzystanowym (m.in. cło, podatki, poczta, etc.), sprawy skarbowe wiążące się wykonywaniem zadań wspólnych.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych opiera się na zasadzie trójpodziału władzy.

Władzę ustawodawczą stanowił Kongres składający się z Senatu oraz Izby Reprezentantów. Senat składał się z senatorów wybieranych na 6 lat jako reprezentantów poszczególnych stanów (po 2 z każdego stanu), przy czym co 2 lata ustępowała 1/3 senatorów. Posłowie Izby Reprezentantów byli wybierani w wyborach bezpośrednich co 2 lata. Izbie Reprezentantów przewodniczył speaker.

Uchwały Kongresu były podpisywane przez prezydenta, lecz nie miał on prawa sankcji wobec nich, a jedynie prawo veta zawieszającego. W takim przypadku konieczne było ponowne głosowanie nad ustawą i większość 2/3 głosów każdej z izb.

Izba Reprezentantów miała prawo pociągania do odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta, wiceprezydenta, sędziów i wyższych urzędników. Senat z kolei wyrażał zgodę na zawieranie przez prezydenta traktatów międzynarodowych, a także nominacje m.in. ambasadorów czy konsulów.

Prezydent, jako reprezentant władzy wykonawczej, wybierany był w głosowaniu dwustopniowym co 4 lata. Elektorzy byli wybierani przez poszczególne stany, a następnie wybierano prezydenta i wiceprezydenta. Prezydent był najwyższym wodzem w państwie.

Władza sądowa, zgodnie z konstytucją Stanów Zjednoczonych, sprawowana była przez Najwyższy Sąd Federalny oraz sądy federalne.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych - prawa obywatelskie

Podstawowy tekst konstytucji Stanów Zjednoczonych nie zawierał gwarancji praw obywatelskich. W krótkim czasie do konstytucji wprowadzono 10 poprawek. Gwarantowały one: wolność sumienia, wolność słowa i prasy, ochronę własności prywatnej, a także ochronę oskarżonego w procesie karnym.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych - podsumowanie

Konstytucja Stanów Zjednoczonych przyjęta w 1787 r. obowiązuje po dziś dzień. Niezwykle trudno ją zmienić, dlatego na przestrzeni lat wprowadzono jedynie 27 poprawek.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych wywarła wpływ na kształtowanie się konstytucjonalizmu na świecie, a liczne kraje odnosiły się w swoich konstytucjach do treści związanych z gwarancja praw obywatelskich.