• Które z zapisanych w Deklaracji zasad określano mianem praw człowieka?

Mianem praw człowieka zapisanych w Deklaracji określano wolność, prawo do posiadania własności, bezpieczeństwo, opór przeciwko uciskowi. Człowiek na również prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i poglądów, a także do wyznawania własnych przekonań religijnych.

  • Które z nich to prawa obywatela?

Prawa obywatela to: 

- wolność i równość z punktu widzenia prawa

- wszyscy obywatele mają równy dostęp do wszystkich godności, stanowisk i funkcji publicznych

- żaden człowiek (obywatel) nie może być oskarżony, aresztowany i więziony, jak tylko w wypadkach określonych przez ustawę

- zwierzchnictwo nad władzami spoczywa w Narodzie; władze są wybierane przez Naród

- wszyscy obywatele mają prawo brać udział w tworzeniu ustawy (osobiście lub przez swych przedstawicieli)

  • Na czym polega różnica między nimi?

Prawa Człowieka to prawa naturalne i niezbywalne, przysługujące każdemu człowiekowi z racji urodzenia.

Prawa Obywatela to prawa ustanowione przez państwo i wymiar sprawiedliwości. Każdy obywatel może być ich pozbawiony w wyniku wyroku sądowego.

  • Jakie zmiany w ustroju Francji wprowadzała Deklaracja?

- zniosła podziały stanowe

- wprowadziła trójpodział władzy

- wprowadziła teoretyczną wolność i równość obywateli

- dała ludowi prawo do wybierania władz państwowych

- zapewniła każdemu człowiekowi niezbywalne prawa

  • Co twórcy Deklaracji Niepodległości uznali za podstawowe prawa człowieka?

Twórcy Deklaracji Niepodległości uznali za podstawowe prawa człowieka:

- prawo do życia

- prawo do wolności

- prawo do poszukiwania szczęścia

  • Jakie jest ich pochodzenie?

Prawa naturalne pochodzą od Stwórcy.

  • Jak można uzasadnić działania podjęte przez kolonistów, odwołując się do tych praw?

Koloniści powołując się na prawa naturalne postanowili zerwać więzy polityczne z Wielką Brytanią chcąc zapewnić sobie suwerenność i wolność. Chcieli stworzyć własne, niezależne gospodarczo i politycznie państwo.

  • Jakie uprawnienia nadawała koloniom Deklaracja Niepodległości?

1) Zjednoczone kolonie miały prawo być państwami wolnymi i niepodległymi, wyzwolonymi od Korony Brytyjskiej

2) mogły prowadzić wojnę, zawierać pokój i przymierza

3) mogły podejmować własne decyzje państwowe