1572- początek pierwszego bezkrólewia

1573- początek sejmu konwokacyjnego w Warszawie

IV 1573- sejm elekcyjny w Kamieniu i wybór na króla Polski Henryka Walezego

1573- zawiązanie konfederacji warszawskiej

1574-ucieczka Henryka Walezego do Francji i jego koronacja na króla Francji

1576- kolejna elekcja wybór Stefana Batorego na króla Polski

1578-powołano Trybunał Koronny

1579-1582- okres wojny o inflanty

1579-bitwa pod Połockiem

1580-bitwa pod Wielkimi Łukami

1581-bitwa pod Pskowem

1582-zawarcie pokoju w Jamie Zapolskim

1583- Zajęcie Narwy przez Szwedów

1586- śmierć Stefana Batorego

1587-koronacja Zygmunta III Wazy na króla Polski

1596- zawarcie unii Brzeskiej

1600-inkorporacja Inflant szwedzkich przez Zygmunta III Wazę

1601- zajęcie polskich Inflant po rzekę Dźwinę przez Szwecję

1605-bitwa pod Kircholmem

1603-1619 - okres "Dymitriad"

1609-początek wojny z Rosja

1610-bitwa pod Kłuszynem - wojskami polskimi dowodzi Żółkiewski

1617-polsko-turecki traktat w Buszy

1618-pokoj w Cywilnie - Polska otrzymała Smoleńszczyznę oraz ziemię siewierską i czernichowską

1620-poczatek wojny polsko-tureckiej

1620- bitwa pod Cecorą

1621-bitwa pod Chocimiem -i zawarcie pokoju

1621-zajecie Rygi przez Szwedów

1622-rozejm w Mittawie- Szwecja zatrzymała większość Inflant z Rygą, zaś Polska otrzymała Kurlandię

1626-1629-wojna ze Szwecją o ujście Wisły

1627-bitwa pod Oliwą i Czarnem (Hamersztynem)

1629-bitwa pod Trzcianą

1629-rozejm w Altmarku- Szwecja otrzymała Inflanty ,Prusy książęce bez Gdańska i Pucka

1632-umiera Zygmunt III Waza ,królem zostaje jego brat, Władysław IV

1635-pokoj w Sztumskiej wsi- Szwedzi wycofali się z miast pruskich

1591,1594,1630,1637,1638- powstania kozackie

1648- powstanie Chmielnickiego- bitwy pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Płowcami

1649- bitwa pod Zbarażem

1651-bitwa pod Beresteczkiem

1652-bitwa pod Batohem

1652- pierwsze liberum veto - zgłasza je człowiek o nazwisku Siciński

1654-ugoda w Perejasławiu

1655-upadek pospolitego ruszenia pod Ujściem, podpisanie układu w Kiejdanach , konfederacja w Tyszowcach

1656-traktat w Radnot- układ rozbiorowy ziem polskich

1657-traktaty wielawsko-bydgoskie

1658-pokoj w Hadziaczu -utworzenie Księstwa ruskiego

1660- w oliwie pokoju w Oliwie -Polska utrzymała przedwojenny stan posiadania przed, potwierdzone zostały traktaty wielawsko-bydgoskie

1660-bitwy pod Cudnowem

1667-rozejm w Andruszowie

1672-utrata Kamieńca Podolskiego przez Polskę

1672-zawarcie pokoju w Buczaczu

XI 1679-bitwa pod Chocimiem

1683-Odsiecz wiedeńska

1686-wieczysty pokój w Moskwie

1699-pokoj w Karłowicach i zakończenie walk

1665-1666-Rokosz Lubomirskiego- bitwa pod Mątwami

1697-unia personalna Polski i Saksonii oraz koronacja Augusta II

1715-konfederacja Tarnogrodzka

1717- początek Sejmu Niemy

1733- we wrześniu królem zostaje Stanisław Leszczyński

1334-Kronocja Augusta II Sasa

1734-konfederacja w Dzikowie

1736-Sejm pacyfikacyjny w Warszawie

1738-tratak pokojowy miedzy stronami Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III

1740-zalożenie Collegium Nobilium

1764-Sejm konwokacyjny ,wybór na króla Stanisława Poniatowkiego

1768-konfederacja Barska

1773-traktaty rozbiorowe

1773 powstanie Komisji Edukacji Narodowej

1775-powołanie do życia Rady Nieustającej

1788-poczatek obrad Sejmu 4 letniego

1791-uchwalenie Konstytucji 3 maja

1792-Konfederacja targowicka

1793-Sejm rozbiorowy w Grodnie

1794-Powstanie Kościuszkowskie

1795-abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego

Poczet królów elekcyjnych:

HENRYK WALEZY (1573-1674)

STEFAN BATORY (1575-1586)

ZYGMUNT III WAZA (1587-1632)

WŁADYSŁAW IV WAZA (1632-1648)

JAN KAZIMIERZ WAZA (1648-1668)

MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI (1669-1673)

JAN III SOBIESKI (1674-1696)

AUGUST II WETTIN-MOCNY (1697-1706, 1709-1733)

STANISŁAW LESZCZYŃSKI (1704-1709)

AUGUST III WETTIN-SAS (1733-1763)

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI (1764-1795)