Terytorium - wydzielona na podstawie określonych kryteriów powierzchnia lądowa i/lub wodna wraz z przestrzenią nad i pod tym obszarem.

Morskie wody wewnętrzne - wody nadbrzeżne położone między terytorium lądowym danego państwa a jego morzem terytorialnym; należą do nich zatoki, wody portów i wody historyczne. Jeżeli odległość pomiędzy brzegami zatoki jest większa niż 24 mile morskie, to w takim wypadku zatoka nie należy w całości do danego państwa.

Morze terytorialne - pas wód przybrzeżnych, nad którymi państwo ma pełną władzę, zazwyczaj o szerokości 12 mil morskich.

Morze - część oceanu, oddzielona od niego naturalną barierą w postaci np. łańcuchów wysp, półwyspów.

Morze śródlądowe - morze z każdej strony otoczone powierzchnią lądową, połączone z oceanem jedynie wąskimi cieśninami.

Rzeka - ciek wodny płynący po powierzchni lądowej, zazwyczaj posiadający swoją nazwę.

Źródło - wypływ wody podziemnej na powierzchnię.

Rodzaje źródeł:

- warstwowe,

- szczelinowe,

- uskokowe,

- krasowe,

- zaporowe,

- przelewowe.

Dorzecze - obszar z którego wody powierzchniowe spływają do tej samej rzeki.

Zlewisko - obszar z którego wody powierzchniowe spływają do tego samego morza lub oceanu.

Bagno - warstwa gruntu, na której występuje nadmierne nawilgocenie.

Rodzaje bagien (podział ze względu na rzeźbę terenu i sposób dostarczania wody):

- bagna działów wodnych,

- bagna kotlin,

- bagna dolin rzecznych,

- bagna zalewiskowe.

Rodzaje bagien (podział ze względu na ukształtowanie terenu i typy występujących roślin):

- torfowisko niskie,

- torfowisko wysokie,

- torfowisko przejściowe.

Wody mineralne - woda zasobna w sole mineralne i gazy.

Rodzaje wód mineralnych:

- szczawy,

- żelaziste,

- arsenowe,

- bromkowe,

- borowe,

- jodkowe,

- siarczkowe,

- fluorkowe,

- krzemowe,

- radowe,

- cieplice.

Jezioro - zbiornik wodny położony wewnątrz lądu w obniżeniu terenu.

Rodzaje jezior:

- tektoniczne,

- kraterowe,

- kalderowe,

- zaporowe,

- rynnowe,

- morenowe,

- cyrkowe,

- sandrowe,

- oczka polodowcowe,

- starorzecza,

- deltowe,

- krasowe,

- przybrzeżne,

- bagienne,

- reliktowe,

- meteorytowe,

- sztuczne.

Funkcje sztucznych zbiorników wodnych:

- energetyczna,

- rekreacyjna,

- zaopatrzenie w wodę,

- retencyjna,

- przeciwpowodziowa,

- żeglugowa.

Pogoda - chwilowy stan atmosfery na danym obszarze.

Klimat - charakterystyczny i typowy przebieg zjawisk atmosferycznych na określonym obszarze ustalany na podstawie długotrwałych obserwacji meteorologicznych.

Procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wody, cyrkulacja atmosferyczna.