Efekt cieplarniany (zanik pokrywy ozonowej) - zatrzymanie ciepła przez atmosferę ziemska na skutek nadmiernej obecności w niej tzw. gazów cieplarnianych, jak metan czy dwutlenek węgla. 

Ekosystem - zamknięte zgrupowanie roślin, zwierząt i ich środowiska życia. Przykładem ekosystemu może być wilgotny las równikowy.

___________________________________________________________________

Klonowanie (powielanie, kopiowanie) - powstawanie nowego organizmu, identycznego genetycznie, jak organizm ,,rodzicielski''. Może zachodzić naturalnie, lub być przeprowadzone w laboratorium.

Komórka - jest to podstawowa jednostka budulcowa każdego organizmu. Najprostsze organzimy składają się tylko z jednej komórki.