Anarchia feudalna - powstałe na skutek przejęcia przez panów feudalnych osłabienie władzy centralnej

Drabina feudalna - określenie hierarchii jaka występuje w systemie feudalnym

Dziesięcina - podatek płacony kościołowi, który wynosił równowartość 1/10 dochodów lub uzyskanych w danym roku plonów; po raz pierwszy wprowadzony w V-VI w. w państwie Franków; w czasie panowania Karola Wielkiego opłata ta była obligatoryjna i obowiązywała wszystkich; zniesiono ją dopiero na przełomie XVIII i XIX w.

Feudalizm - określenie wprowadzone w XII w. dotyczące ustroju państwowego, budowy społeczeństwa oraz sposobu organizacji gospodarki. Feudalizm powstał w Japonii i na kontynencie europejskim w okresie średniowiecza. Cechuje go wykształcenie się hierarchii w społeczeństwie, znaczne osłabienie władzy centralnej, płacenie renty feudalnej. Władza w feudalizmie należy głównie do wielkich właścicieli ziemskich. Ostateczny kształt definicji tego pojęcia jest jednak nadal przedmiotem sporu uczonych.

Hołd lenny - uroczysta ceremonia, w trakcie której następuje uroczyste nadanie lenna przy pomocy wręczeniu symbolicznej rzeczy (np. włóczni) w akcie inwestytury. W trakcie trwania tej uroczystości oddany zostaje także hołd wasalny.

Hołd wasalny - uroczysta ceremonia, w trakcie której wasal oddaje się pod opiekę. Zazwyczaj polega ona na złożeniu dłoni i włożeniu je w dłonie opiekuna oraz wypowiedzeniu przysięgi, której złożenie pieczętowane jest uściskiem lub pocałunkiem. W wyniku złożenia hołdu wasalnego osoba składająca hołd staje się dożywotnim wasalem, który z utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa zobowiązuje się do wierności

Immunitetprzywilej, którego nadanie sprawia, że dany obszar zostaje wyłączony spod sądowego albo skarbowego zwierzchnictwa władcy. Coraz większa popularność immunitetów doprowadziła do tworzenia się niezależnych obszarów, a w końcu także do rozpadu państw

Lenno - w systemie feudalnym określenie na dochody lub ziemię, które wasal otrzymywał od swojego seniora by zapewnić sobie utrzymanie. Jednak senior nadal zachowywał do lenna zwierzchnie prawo. Wyróżniano różne rodzaje lenna:

  • lenno rycerskie - nadawane za odbycie służby wojskowej w określonym czasie i odpowiednim ekwipunku; najczęstsze
  • renta feudalna - zapłata, którą należało przekazać feudałowi w zamian za użytkowanie należącej do niego ziemi, oddawana w formie pieniężnej, naturalnej w postaci płodów rolnych lub w formie wykonania pańszczyzny, którą wyznaczał feudał.

Rozdrobnienie feudalne - powstanie na terenie państwa wielu niezależnych od siebie posiadłości, które są własnością feudałów

Senior - postać, której składany jest hołd wasalny, jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony wasalowi, a także jego utrzymanie

Suzeren - osoba, która nie jest niczyim wasalem, stoi na szczycie hierarchii feudalnej, najwyższy senior

Wasal - osoba, składająca hołd wasalny, która składa przysięgę, że dochowa wierności swojemu opiekunowi i zawsze mu pomoże. Wasal musiał uczestniczyć w organizowanych przez seniora wyprawach zbrojnych, a także w organizowanych przez niego naradach i sądach. Tylko jeżeli opiekun nie wypełniał swoich obowiązków, wasal mógł zerwać łączące ich zależności