Znaczenie przyrodniczego środowiska dla człowieka jest bardzo duże. To właśnie ono jest decydujące w kwestii rozwoju gospodarczego, a także sposobu życia ludności. Jedną z definicji związanych z tym zagadnieniem jest geopolityka. Wyrosła ona z determinizmu pod koniec dziewiętnastego i na początku dwudziestego wieku. Propagowany przez twórców geopolityki imperializm oraz hasła mówiące o tym, iż konieczne jest zdobywanie coraz większej życiowej przestrzeni, także mówiące o tak zwanym narodzie panów, rozwinął się przede wszystkim w USA, Anglii oraz Niemczech. Była to jedna z przyczyn zjawiska kolonializmu. Spowodowała ona splądrowanie połaci dziewiczych terenów, po to tylko aby w niektórych z tych miejsc wznieść osadę. Następnie przyszła kolej na rozwój i popularyzację nihilizmu geograficznego zwanego inaczej indeterminizmem. Pogląd ten mówił o niezależności człowieka od naturalnego środowiska. Następstwami tego poglądu było zaoranie znacznej części powierzchni Wielkiej Rowniny w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład zaoranie sporych obszarów stepów Ukraińskich. Po nihilizmie nadszedł posybilizm. Mówił on o współzależności ludzi od naturalnego środowiska. Posybiliści uważali, iż ludzie mogą w różny sposób wpływać na naturalne środowisko, Jednocześnie jednak środowisko może również oddziaływać na ludzi.

Pomimo faktu iż ośrodki miejskie zajmują zazwyczaj raczej niewielkie tereny, pozostają one stale zależne od środowiska i jego wpływu. Obszary znajdujące się na obrzeżach miasta, występujące w tych miejscach gleby oraz naturalna roślinność, surowce mineralne, a także klimat to niektóre z czynników oddziaływujących na rozwój miasta, a także stanowiących o jego zapleczu. Można wymieniać różne czynniki miastotwórcze, jednak najważniejsze z nich to wciąż ukształtowanie terenu oraz występowanie wody, zarówno słodkiej jak i morskiej. Już pierwsze miasta takie jak starożytny Egipt czy Mezopotamia były lokalizowane w okolicy rzek czy wybrzeży morskich. Niosło to ze sobą wiele korzyści. Zaopatrywało osady w słodką wodę, a także w znacznym stopniu ułatwiało komunikację pomiędzy poszczególnymi miastami. Kolejnym ważnym czynnikiem który wpływał na lokalizację miast (szczególnie w średniowieczu) były skrzyżowania lądowych szlaków handlowych. Innym ważnym czynnikiem jest fakt iż miasta miały za zadanie spełniać funkcje obronne. Co za tym idzie lokowano je w ciężko dostępnych miejscach, a także takich, które były łatwe do obrony. Doskonale nadawały się do tego na przykład skarpy rzeczne oraz zakola rzek, wyspy rzeczne oraz jeziorne, a także trudno dostępne szczyty górskie oraz wzgórza. Z czasem ważną rolę zaczął odgrywać jeszcze jeden czynnik. Mianowicie przemysł. Nastąpiło to na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Z tego względu miasta wznoszono w okolicach miejsc w których wydobywano surowce naturalne, z czasem jednak, dzięki zmniejszeniu kosztów transportu, miasta zaczęto lokować w miejscach, które były dogodne dla danego rodzaju przemysłu. Jednak bardzo wiele z tych miast po jakimś czasie upadało. Wiązało się to z wyczerpaniem złóż danego surowca. Doskonałym przykładem tego zjawiska jest tak zwana gorączka złota. Miała ona miejsce w Ameryce. W jej okresie powstała spora liczba górniczych osad. Niektóre z nich przekształciły się nawet w spore miasta. Jednak wraz z wyczerpaniem się złoża złota przekształcały się w tak zwane miasta duchów.

Jeśli w okolicy miast występują żyzne gleby, w znacznym stopniu ułatwia to rozwój rolnictwa towarowego. Rozwój rolnictwa natomiast stymuluje rozwój całego miasta jako sporego rynku zbytu.

Kolejnym ważnym czynnikiem miastotwórczym jest turystyka. Jest to przyczyna powstawania wielu uzdrowisk, kąpielisk, kurortów narciarskich, itp. Doskonałymi przykładami takich miast są Chaminix, Saint-Tropez, czy chociażby nasze rodzime Zakopane. Z reguły miasta te nie są zbyt licznie zamieszkałe (spowodowane jest to ich specyficzną rolą), jednak w okresie sezonu turystycznego liczba okresowych mieszkańców tych ośrodków wrasta nieraz nawet kilkukrotnie.

W obecnych czasach postęp techniczny oraz naukowy w znacznym stopniu wyparł rolę naturalnych czynników w procesach urbanizacyjnych. Doskonałym tego przykładem jest Amerykańskie miasto Las Vegas.

Miasta są całkowicie sztucznym krajobrazem. Jest on od podstaw stworzony przez ludzi. Po początku istnienia pierwszych miast niszczone były poszczególne części środowiska. Najwcześniej zdewastowana została część organiczna. Kolejną częścią, w której zaszły nieodwracalne zmiany były wody powierzchniowe oraz podziemne. Ostatnią częścią, w której zaszły zmiany jest atmosfera.