Najbardziej groźne oraz niszczycielskie zagrożenia dla człowieka to: wylewy rzek oraz awarie obiektów tzw. hydrotechnicznych, które powodują przedostawanie wody na tereny zamieszkane oraz uprzemysłowione. Jest szereg możliwości czy sposobu ograniczenia tragicznych następstw tych żywiołów czyli wody. Można tutaj zaliczyć przede wszystkim bardzo różnorodne metody zapobiegawcze i ochronne, dalej system wczesnego ostrzegania oraz alarmowania ludzi o zbliżającym się niebezpieczeństwie powodzi, dalej też niesienie pomocy osobom dotkniętym klęskami powodzi, czasami też szybka ewakuacja ludzi na obszarach zagrożonych.

* Powódź to zalewanie przez wody silnie wezbranych rzek albo też zbiorników wodnych całych dolin rzecznych albo terenów depresyjnych, co powoduje ogromne straty finansowe, dalej gospodarcze czy straty społeczne -ofiary śmiertelne. Wyróżniamy cztery rodzaje powodzi, są to: powodzie roztopowe, powodzie opadowe, dalej zatorowe czy powodzie sztormowe.

* Ochrona ludności to jedno z zadań pracowników administracji rządowej oraz organów gminy. Samą akcją przeciwpowodziową w czasie powodzi, czy innych zagrożeń , tutaj kierownictwo przypada komitetom przeciwpowodziowym , czyli w Polsce to: w zakresie Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego oraz wojewódzkich komitetów przeciwpowodziowych czy powoływane na szybko decyzje wojewody.

* W razie zbliżającego się zagrożenia powodzi to wójt ( albo burmistrz) musi zobowiązać swych mieszkańców a więc zagrożonego terenu czy też różne jednostki w gminie, aby wykonać pilne prace zabezpieczające, a do tego jeszcze udział w aktywnej ochronie przeciwpowodziowej. I tak pilne prace zabezpieczające to takie jak: umacnianie oraz zabezpieczenie wszystkich wałów przeciwpowodziowych, dalej mostów oraz innych budowli, dalej też pełnienie wart dziennych i nocnych, kiedy jest pogotowie pogotowia przeciwpowodziowego. Udział w takiej akcji -ochronie przeciwpowodziowej, to też dostarczaniu urządzeń, dalej materiałów, dalej środków transportu , wreszcie wyżywienia, czy też ratowanie życia oraz mienia ludności, dalej likwidacja przecieków wałów ochronnych, dalej budowanie tzw. doraźnych grobli.

* Ochrona przeciwpowodziowa oraz walka z powodzią jest bardzo trudna, zagrożenie powodziowe jest zależne od wysokości stanów wód, dalej warunków terenowych, czy aktualnego zabezpieczenia wszystkich wałów i nabrzeży, dalej też grubość pokrywy lodu, też wielkość opadów, dalej ogólnych warunków meteorologicznych.

*I tak użycie sił wojskowych w czasie powodzi, jako siły wsparcia władz lokalnych, leża w gestii administracji rządu czy też gmin.

*Do tego jeszcze Państwowa Straż Pożarna także bierze udział w walce przeciwpowodziowe, na przykład poprzez: działania ratownicze, też ewakuacja ludności, dalej osłona jednostek ratowniczych kiedy ograniczają zagrożenie pożarowe, dalej akcje gaśnicze na terenach powodziowych.

*Cały rejon zalewowy jest podzielony na następujące strefy: I strefa -tereny gdzie ludność musi być od razu ewakuowana, II strefa -tereny niebezpieczne, lecz ludzie mogą być ocaleni przed powodzią, zwłaszcza dalej od centrum tej strefy, dalej to III strefa -tereny bezpieczne, gdzie można ocalić ludność, jak również dobytek ruchomy.

*Ewakuacja ludności, oraz inwentarza ruchomego, tutaj zarządza sam przewodniczący powołanego komitetu przeciwpowodziowego. Więc ewakuacja jest prowadzona przez wyspecjalizowane siły, które mają odpowiedni sprzęt do transportu oraz środki pływające- łodzie, pontony.

* Ewakuacja albo tzw. samoewakuacja to bezwzględna konieczność dla osób mieszkających w strefie I oraz II czyli dużego zagrożenia powodziowego. Wszystkie te działania muszą być zaplanowane i dobrze koordynowane.