Zróżnicowanie kulturowe ludności, zamieszkujących różne regiony świata zależne jest od wielu czynników, takich jak: warunki naturalne, społeczne czy też ekonomiczne. Związane jest to także za jakością oraz poziomem życia.

Podstawową różnicą wśród ludności świata jest ich rasa. Dotyczy to zarówno określonych cech morfologicznych, jak i wyglądu zewnętrznego (jak kolor włosów, skóry, owłosienia, kształt czaszki, elementów twarzy, a także grup krwi).

Najbardziej popularną teorią, tłumaczącą postanie takich różnic jest taka, która wyjaśnia je jako skutek trwającej setki lat izolacji pomiędzy poszczególnymi rasami oraz krzyżowaniu się wewnątrz poszczególnych populacji.

Spowodowało to powstanie trzech głównych ras na świecie.

Pierwsza z nich to odmiana biała, która pochodzi z terenów Europy, a także północnej Afryki oraz południowo- zachodniej Azji. Dominująca w jej zakresie jest odmiana północna, której przedstawiciele posiadają jasny koloryt skóry, karnację, włosy oraz oczy, z kolei odmiana południowa jest jej odwrotnością- ciemne włosy oraz oprawa oczu oraz ciemna karnacja to jej podstawowe cechy.

Wyróżnia się także spośród ras świata odmianę mongoidalną- a wewnątrz niej gałąź azjatycką (która przeważa w północno- wschodniej części Azji oraz północną część Ameryki) oraz gałąź amerykańską- pozostałe części obu kontynentów amerykańskich.

Rasa czarna dzieli się na gałęzie- negroidalną (subsaharyjska Afryka) oraz negrycką (Melanezja i Australia).

Migracje człowieka spowodowały na przestrzeni wieków, że rasy podlegały ciągłemu mieszaniu. Wskutek takiego procesu powstały przykładowo: rasa mulatów (mieszanka rasy białej oraz czarnej), metysów (mieszanka rasy żółtej i białej), a także zambo ( rasa czarna z rasą żółtą).

Różnice rasowe nie powodują utraty zdolności przez poszczególnych ich przedstawicieli, zarówno w zakresie fizycznym jak i intelektualnym, jako że należą oni do jednego gatunku Homo sapiens.

Inną różnicą, poza ta o znaczeniu wyłącznie rasowym, jest różnica językowa pomiędzy ludami świata. Na całej kuli ziemskie używa się obecnie ponad 2500 języków, a około połowę z nich, bo 1200 stanowią języki afrykańskie. Rozkład posługiwania się poszczególnymi językami na świecie jest różny i zależy od wielu czynników. Tak przykładowo językiem chińskim posługuje się ponad 1 miliard ludzi na świecie, natomiast sam ten język podzielony jest na wiele dialektów. Różnice między nimi są ogromne, a dotyczą takich elementów, jak gramatyka, fonetyka, czy zasób słownictwa.

Na świecie występuje około 20 języków, z których każdym posługuje się ponad 50 milionów osób, natomiast łącznie mówi nimi około 2/3 ludności świata.

Są to głównie: angielski (około 400 milionów), hiszpański (około 300 milionów), bengalski, hindi, arabski (około 180 milionów), rosyjski i portugalski (około 250 milionów), francuski i niemiecki (około 100 milionów).

Językiem polskim posługuje się dla porównania obecnie około 40 milionów osób.

Największe znaczenie ma obecnie język angielski, jeżeli chodzi o posługiwanie się w kontaktach międzynarodowych. Stanowi on język urzędowy wielu organizacji międzynarodowych, spotkań i kongresów, a także międzynarodowego handlu.

Pewnie języki nie są obecnie używane, a zaliczane są do martwych natomiast są ważne w pewnych obszarach geograficznych ze względów kulturowych. Należy do nich na przykład język łaciński, który w średniowieczu pełnił taką samą rolę jak obecnie angielski.

Ludność świata podzielona jest także ze względów religijnych. Istnieje kilka głównych religii, które przedstawiają odmienny światopogląd i zapatrywanie się na życie pozaziemskie. Jedne nakazują umiarkowany tryb życia, inne znowu nakazują korzystanie z niego w pełni możliwości.

Religie prezentują także zróżnicowany stosunek do pewnych elementów życia codziennego, jak na przykład pracy.

Wpływ religii jest szeroki także jeżeli chodzi o kształtowanie stosunków handlowych oraz gospodarczych.

Na przykład hinduizm, będący religią ponad 80% mieszkańców półwyspu indyjskiego, szczególna ochroną obejmuje krowy, będące według niego zwierzętami świętymi. Zabicie krowy stanowi jedno z największych przestępstw, dlatego też zakazane jest spożywanie krowiego mięsa, a także wykonywanie wyrobów z krowiej skóry.

Inne wielkie religie, takie jak islam czy judaizm, nie zezwalają na spożywanie z kolei mięsa wieprzowego, uważając je za skażone. Takie zakazy powodują, że w miejscach ich występowania nie ma miejsca hodowla tych gatunków zwierząt.

Największe światowe religie to:

  • Hinduizm- powstał w latach 1500- 1200 przed naszą erą, ma charakter politeistyczny, a najwięcej wyznawców zamieszkuje obecnie w Indiach. Do jej głównych kanonów należy utrzymywanie przedmiotów czci i kultu, które według wierzeń zapewnić mają zbawienie człowieka. Podstawowe zasady hinduizmu spisane zostały w księgach, nazywanych Mahabharata oraz Rajmana. Mają one charakter zarówno metafizyczny, jak i społeczny oraz etyczny.
  • Judaizm- powstał około 1200 lat przed naszą erą, ma charakter monoteistyczny, a jej wyznawcami są Żydzi, obecnie rozproszeni po całym świecie. Największe ich skupiska znajdują się w Izraelu oraz w Stanach Zjednoczonych. Jej korzenie stanowią wyznania izraelskich plemion koczowniczych, które wyznawały wiarę w siły przyrody. Podstawową jest wiara w jedynego Boga, który jest niepodzielny, jest bytem charakterze niematerialnym, wiecznym oraz bezcielesnym. Nie ma początku ani końca i musi być przedmiotem najwyższej czci. Człowiek jako dzieło Boga zaopatrzony jest w wolną wolę, natomiast za jego dobre lub złe uczynki czeka go nagroda albo też kara. Będzie ona miała miejsce po śmierci.
  • Buddyzm- powstał około 560-525 przed naszą erą, należy do najbardziej rozpowszechnionych religii świata. Przez niektórych jest uznawana wyłącznie za ruch o charakterze religijnym. Za twórcę uważa się Gauthamę Buddę pochodzącego z rodu Siaków, który żył na terenie Indii. Budda oznaczało w języku jego wyznawców "przebudzony". Rozpowszechnienie tej religii możliwe było dzięki prostym ludziom, którzy żyjąc w niesprzyjających warunkach społecznych oraz przyrodniczych wyznawali negację kastowości, równość wszystkich społeczeństw, a także otwartość na inne kultury i cywilizacje, uważali także, że najważniejsze jest głoszenie wyłącznie prostych prawd na temat istnienia człowieka.
  • Konfucjanizm- powstał w latach 551- 479 przed naszą erą w Chinach, gdzie do dzisiaj zamieszkuje największa ilość jego wyznawców. Za twórcę uważa się Konfucjusza, żyjącego w latach 551- 479 przed naszą erą. Jego podstawową zasadą jest istnienie pewnych hierarchicznych zależności, na przykład syna od ojca, podwładnego od osoby nad niej panującej, czy też w końcu młodszego brata od starszego.
  • Chrześcijaństwo- powstało około 30 roku naszej ery i stanowi najmłodszą religię świata, o charakterze monoteistycznym. Obecnie też należy do niej największa ilość wyznawców, a światopogląd przez nią głoszony interpretowany jest z zapisów Biblii. Zawiera ona nauki, głoszone przez Chrystusa oraz apostołów. Chrześcijaństwo wywarło wielki wpływ na rozwój dzisiejszych społeczeństw, głównie europejskich. Cieszy się obecnie coraz większym powodzeniem. W ciągu wieków jego istnienia wskutek powstawania odmiennych poglądów, dotyczących wielu kwestii, powstało kilka różnych odłamów chrześcijaństwa:

- katolicyzm- najbardziej liczna grupa wyznawców, charakteryzuje się występowaniem dogmatów wiary, rozbudowaną hierarchią kościelną oraz szczególną liturgią i sformalizowanym ustawodawstwem,

-protestantyzm- obecnie to wszystkie kościoły ewangelickie oraz wyznania chrześcijańskie takie jak: kalwinizm, luteranizm, anglikanizm i inne, które powstały w okresie reformacji europejskiej w XVII oraz XVII wieku oraz w wyniku różnych protestów przeciwko zakazom kościoła chrześcijańskiego o charakterze oficjalnym oraz jego podstawowym doktrynalnym założeniom.

. - prawosławie- należy do wschodniego obrządku bizantyjskiego, gdzie funkcjonują niezależne hierarchicznie oraz administracyjnie wspólnoty o charakterze chrześcijańskim, mającymi co do zasady taki sam zasięg, jak granice poszczególnych państw. Wyznawcy zamieszkują w szczególności w: Ukrainie, Białorusi, Rosjim Bułgarii, Rumunii czy innych państwach wschodnich.

  • Islam- religia ta powstała około 622 roku naszej ery i posiada jedną z najbardziej licznych na świecie rzeszę wyznawców. Do podstawowych założeń należą: wiara w jedność Boga, równość wszystkich wiernych, a spisane zostały one w Koranie oraz tradycjach zawartych w Sunnie.

Religia często określa jak wygląda życie konkretnego człowieka, wymaga, aby określił on swoje podstawowe cele życiowe oraz system wartości. Najczęściej są to skromny tryb życia, asceza oraz wyższość życia po śmierci ponad życiem ziemskim, które ma charakter przemijający.