** OCHRONA KRAJOBRAZU czyli działalność która zapewnia dalece idącą ochronę przyrody, czy też utrzymanie albo restytucję przyrodniczych oraz kulturowych walorów dla danego środowiska geograficznego. Pojęcie ochrona krajobrazu dotyczy zarówno ochrony tej przyrody, ale także ochrony zabytków kultury oraz zabytków sztuki, czy archeologii oraz folkloru. Jej postulaty podchodzą pod dziedzinę architektury krajobrazy czy planowania przestrzennego. Sama idea ochrony naturalnego krajobrazu ma odbicie w tzw. filozofii estetycznej. Wiele prac wybitnych uczonych poruszają tę problematykę- ochrony krajobrazu, co ma związek głównie z przesłankami nauk przyrodniczych czy też społeczno-krajoznawczymi, tym samym w znacznej mierze spowodowało zakładanie licznych parków narodowych. Ostatnie dziesięciolecia, ze względu na silne procesy urbanizacyjne, tu idee chronienia naturalnego krajobrazu miały ewolucję, mianowicie w kierunku tzw. planowego ukształtowania naturalnego krajobrazu, czasami też restytucji obszarów zdegradowanych przez rabunkową gospodarkę. Aby chronić krajobraz naturalny organizuje się też regionalne- lokalne parki krajobrazowe, czasami rezerwaty przyrody, czy rezerwaty archeologiczna a także strefy krajobrazu chronionego, albo liczne pomniki przyrody. Wszystkie metody planowania tego krajobrazu dotyczą potrzeb gospodarczych oraz społecznych czy też warunków środowiska przyrodniczego poprzez określenie sensu czy wkomponowania wszystkich elementów zagospodarowania terenu, a to wiąże się z licznymi ustaleniami prawnymi. To ludzie mogą sobie zapewnić dobre i zdrowe warunki życia, tym samym zmieniają krajobraz, chcąc go dostosować do własnych potrzeb. To właśnie sam człowiek w nadmiarze wykorzystuje: glebę, czy wodę, czy zwierzęta, czy rośliny i powietrze. On wyjaławia glebę, tez zanieczyszcza wodę, też powietrze, często niepotrzebnie zabija zwierzęta. Sam doprowadza do niszczenia naturalnych wartości krajobrazu. Żeby tego uniknąć trzeba wprowadzić ochronę przyrody. A to z kolei znaczy że trzeba rozważnie korzystać z bogactw naturalnych i bronić ich za wszelką cenę. Ochrona przyrody to problem wielu krajów. Stąd nauka o nazwie ekologia. Podstawowym winowajcą degradacji przyrody jest człowiek. Każdy chce mieć piękne krajobrazy, podziwiać przyrodę w nienaruszonym stanie. Współczesne działania by chronić środowisko mogą przybierać najróżniejsze formy. I tak nasze dzieci zbierają makulaturę albo sprzątają okolicę. Dalej w wielu fabrykach montowane jest filtry, buduje się oczyszczalnie ścieków. Liczni producenci samochodów stopniowo zmniejszają ilość spalin silnikowych. Popularny jest też ruch ekologów- "Zieloni". A ich spektakularne osiągnięcia to:

* ograniczanie połowów cennych i ginących wielorybów

* akcje przeciw dryfującym na morzom siecią

* kampanie dzięki którym zmniejszono emitowanie zanieczyszczeń przez zakłady przemysłowe .

Ekolodzy protestują na ulicach, rozklejają plakaty, noszą transparenty, piszą listy apelacyjne do polityków, b. często robią strajki . A wszystko po to by zachować niezwykle cenne gatunki roślin oraz zwierząt, a tworzyć nowe parki narodowe czy rezerwaty. I tak pierwszy park -narodowy, został utworzony w USA a chodzi tutaj o Yellowstone. Obecnie jest dużo organizacji. Te największe to np.:

* Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody oraz jej Zasobów czyli tzw. IUCN ona to przede wszystkim ochrona środowiska, również prawne czy administracyjne zagadnienia ochrony przyrody czy edukacja środowiskowa wśród młodzieży na całym świecie.

* Światowa Organizacja Zdrowia czyli WHO to ona zajmuje się na przykład zdrowotnością mieszkańców całej Ziemi uwzględniając warunki środowiska przyrodniczego .

* Organizacja działająca przy ONZ -zajmująca się sprawami Wyżywienia i Rolnictwa a więc FAO

* Światowy Fundusz działający na rzecz ochrony i ratowania Dzikich Zwierząt czyli WWF.

Można bronić środowisk o naturalne przez, oto kilka działań:

* oszczędzać wodę

* produkować mniejszą ilość śmieci

* segregować śmieci

* używać tylko dezodorantów bez tzw. aerozolu

* szanować zieleń

Ziemię jest jedną, dlatego trzeba ją szanować dla przyszłych pokoleń. A nasze zdrowie czy życie jest uzależnione od środowiska przyrodniczego.

* Ochrona krajobrazu a więc całokształt czynności podejmowanych przez ludzi po to by utrzymać pierwotne wartości, czy zapewnić ich ciągłość czy też odnowić naturalne albo kulturowe cechy tychże walorów środowiskowych, razem z gospodarczą działalnością człowieka

* Sposoby ochrony naturalnego krajobrazu:

- tworzenie parków narodowych oraz parków krajobrazowych, czy rezerwatów przyrody.

- akty prawne dotyczące ochrony krajobrazu

- zbieranie makulatury .

- budowanie nowych oczyszczalni ścieków .

- zakładanie organizacji które będą dbać o krajobraz dla przykładu- Zieloni, dalej Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody oraz jej Zasobów czyli w skrócie IUCN,

- rozwieszanie ulotek, czy plakatów, czy też kierowanie listów, różnych petycji do ludzi rządzących.