* pojęcie migracji

* podział migracji uwzględniając jej: kierunek, przyczynę; czas trwania

* Państwa imigracyjne i emigracyjne

* Podsumowanie zjawiska migracji

Migracją nazywamy ruch wędrowny ludności wywołany czasową zmianą miejsca pobytu: wyróżniamy kilka rodzajów migracji biorąc pod uwagę ich przyczyny.

Emigracja to czasowe bądź stałe, dobrowolne bądź pod przymusem opuszczenie ojczyzny i zamieszkanie w innym państwie.

Imigracja to przyjazd ludzi(obcokrajowców) do danego państwa spowodowane chęcią osiedlenia, założenia rodziny w różnych przedziałach czasu.

Uwzględniając kierunek przemieszczeń są migracje:

1. wewnętrzne.

Migracje wewnętrzne zachodzą w granicach administracyjnych określonego państwa , oto rodzaje migracji wewnętrznych:

 1. Wieś - miasto : początek takiego typu migracji miał miejsce już w epoce średniowiecza i dotyczył wówczas przemieszczeń biednych chłopów i osadników do miasta aby znaleźć pracę .Kolejne lata przynosiły zmianę skali tego zjawiska, i tak w czasach wielkiego bumu przemysłowego, poczynając od wieku XIX, migrowało coraz więcej osób. Bezpośrednią tego przyczyną stał się postęp cywilizacyjny, a co za tym idzie zwiększenie wydajności, gdyż wynaleziono nowe maszyny. urządzenia. Dużo łatwiej znajdowano wolne miejsca pracy w mieście( nowo powstałe fabryki) niż na wsi. Lata nam współczesne to również migracje tego typu, spotykamy je na przykład w państwach, które weszły na drogę szybkich przemian gospodarczych, warto wspomnieć chociażby Indie czy Chiny
 1. Miasto -wieś forma migracji występująca w państwach bogatych( na przykład Niemcy, Francja, USA, Japonia), gdzie mieszkańcy dużych przemysłowych miast szukają spokoju i ciszy poza miastem, a pracują w dzielnicach centrum-tutaj są ulokowane siedziby firm.
 1. Wieś- wieś ten rodzaj migracji spotykamy na małą skalę, może być związany z zawieraniem małżeństw.
 2. Miasto- miasto najczęściej związany ze zmianą miejsca pracy w obrębie określonej firmy, czy też potrzebami szkoleń, pobierania nauki.

2. zewnętrzne.

Ten typ migracji dotyczy przemieszczeń ludzi z przekroczeniem granic między państwami, oto rodzaje migracji:

 1. Emigracja czyli wyjazd osób z ojczystego kraju za granicę w celu znalezienia schronienia, pracy, często na zawsze.
 2. Imigracja inaczej przyjazd osób do określonego państwa.
 3. Reemigracja ponowny przyjazd do ojczyzny po długim pobycie za granicą.
 4. Repatriacja dotyczy tych osób, które musiały z przyczyn od nich niezależnych wyjechać za granicę, a teraz po latach maja możliwość powrotu.
 5. Deportacja czyli wydalenie osób, które przebywają nielegalnie w danym państwie do kraju ojczystego( możliwa tylko gdy państwa mają podpisane stosowne umowy deportacyjne)
Uwzględniając przyczynę przemieszczeń są migracje:
 1. ekonomicznych zwane pospolicie za chlebem, a więc w celu zapewnienia sobie lepszego życia, czy brakiem perspektyw na znalezienie pracy w kraju ojczystym. Istnieje szereg czynników, które przyciągają i wypychają ludzi do emigrowania. Do czynników, które zachęcają bądź wręcz zmuszają do można zaliczyć: brak pracy, postępującą biedę . Natomiast czynniki które mogą przyciągać imigrantów to możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy, poprawa sytuacji materialnej i lepsze perspektywy na przyszłość. W tym miejscu jako przykład należy podać : Indie, czy Polaków(lata 80-te).
 2. politycznych dotyczą najczęściej prześladowań politycznych , dosyć często spotykane w XX wieku , warto wspomnieć chociażby min. Liberię z krajów Afryki, gdzie około jeden milion osób musiało uciekać, bo trwała niezwykle krwawa wojna domowa czy Jugosławię, tutaj około 5 milionów osób uciekło; albo Irak w którym obecnie toczy się konflikt zbrojny.
 3. religijne mogą dotyczyć ucieczki osób przed prześladowaniami religijnymi(ucieczka Żydów przed eksterminacją w czasach wojny), a także w celach pielgrzymkowych do miejsc kultu religijnego, np. do Fatimy, Rzymu
 4. rodzinne zazwyczaj dotyczą łączenia rodzin, zawierania związków małżeńskich, brania rozwodów( występują często, np., po rozpadzie ZSRR).
 5. turystyczne w celu poznania ciekawych miejsc, osób, przeżycia przygody itp., zazwyczaj obejmują ludzi zamożnych.

Uwzględniając czas trwania migracji

 1. stałe związane z brakiem możliwości powrotu do ojczyzny
 2. okresowe zazwyczaj na jakiś określony czas

Oto następujące tereny migracyjne:

 1. Obszar emigracyjny to tereny z których ludzie wyjeżdżają, zwykle kraje biedne, o słabym poziomie rozwoju gospodarczego, miejsca gdzie toczą się konflikty zbrojne , np. Irak, Kosowo, Palestyna.
 2. Obszar imigracyjny to tereny do których ludzie przyjeżdżają, zazwyczaj to kraje bogate dobrze rozwinięte gospodarczo, taki jak: Wielka Brytania ,Stany Zjednoczone, Australia, Niemcy, Japonia, Francja .

Ocena skutków migracji:

a) państwa emigracyjne

-odpływ ludzi młodych

-niekorzystna struktura piramidy wieku i płci

-liczne rozwody i patologie społeczne

b) państwa imigracyjne

-występowanie taniej siły roboczej

-masowy napływ ludności

-zwiększona liczba osób mających wyższe wykształcenie

-powstanie mieszanki kulturowej ludności

-szybkie przystosowanie się ludzi do otaczających sfer kulturowych

-inna kultura i tradycje

W wyniku migracji dochodzi do wielu przemian wewnątrz państw imigracyjnych( gdzie rośnie liczba ludności i taniej siły roboczej, co z kolei napędza gospodarkę, a drugiej strony wpływa na pogłębienie krajowego bezrobocia, często rośnie konkurencja, także niekorzystne nastawienie do obcokrajowców i nastroje rasistowskie, co miało miejsce we Francji czy Niemczech) Ruchy migracyjne ludność. Występowały od najdawniejszych czasów, tyle że były one wywołane innymi przyczynami. I tak w pierwszych stuleciach naszej ery dotyczyły przede wszystkim zasiedlania nowych ziem , np. wędrówki Celtów, ludów germańskich i Mongołów . Tym wędrówkom towarzyszyły grabieże i mordy miejscowych osadników. W epoce średniowiecza zjawisko migracji dotyczyło niektórych tylko społeczeństw, wędrowali kupcy z towarami, chłopi aby polepszyć swoją sytuację materialną czy rycerstwo w czasie podbojów. W czasach ostatnich stuleci migracje odbywały się min. z przyczyn politycznych, i tak np. Francja tutaj trwała Wielka Rewolucja, Polska rozbiory i zrywy wyzwoleńcze XIX wieku. Wielką falę migracji wywołała II wojna światowa, wówczas miały miejsce deportacje osób na przymusowe roboty czy na Syberię do łagrów.

Zakończenie

Ruchy migracyjne wykazują dużą prawidłowość, mianowicie emigracja dotyczy krajów biednych, to właśnie ich mieszkańcy w poszukiwaniu lepszego życia udają się do krajów bogatych. Ale to nie jedyna przyczyna, spotykamy też migracje o podłożu politycznym, czy religijnym.

Jak każde zjawisko społeczne, również migracje przynoszą określone skutki. Dla państwa z którego osoby emigrują, maleje gęstość zaludnienia i bezrobocie, z drugiej jednak strony wyjeżdżają ludzie młodzi i wykształceni( mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw. brain drain), co zakłóca strukturę piramidy płci i wieku. Z kolei dla kraju przyjmującego obcokrajowców narasta problem asymilacji w nowym otoczeniu, patologie społeczne, problemy mieszkaniowe i trudność w zapewnieniu pracy i dostępu do świadczeń socjalnych dla imigrantów. Stopniowo narasta niezadowolenie społeczne i w rezultacie rządy państw wprowadzają bardziej zaostrzona politykę imigracyjną. Taka sytuacja już wystąpiła w Niemczech, Francji czy USA.