Na tle innych państw europejskich społeczeństwo polskie jest stosunkowo młode. Jest to bardzo korzystne, choćby z tego względu, że aż 58,6% mieszkańców naszego kraju znajduje się w wieku produkcyjnym. Ludność ta jest zatem w stanie zarobić na siebie, a państwo nie musi opłacać im jeszcze świadczeń emerytalnych. Osób w wieku poprodukcyjnym jest w Polsce 18,8% społeczeństwa, zaś w przedprodukcyjnym- 27,6%.

W strukturze zatrudnienia w Polsce dominuje sektor usług. Pracuje w nim aż 70% wszystkich zawodowo czynnych obywateli. Dodatkowo odsetek osób zatrudnionych w szeroko pojętych usługach systematycznie wzrasta, co niewątpliwie jest pozytywną tendencją. Z sektorem przemysłowym związanych jest 25% czynnych zawodowo Polaków, zaś z rolnictwem- aż 27%. Ta ostatnia liczba jest zdecydowanie za wysoka. Władze w Polsce powinny dążyć do ograniczenia odsetka osób utrzymujących się z rolnictwa, gdyż obecna sytuacja nie sprzyja jego nowoczesności, nie pozwala też na uzyskanie przez mieszkańców wsi dochodów, które umożliwiałyby im życie na odpowiednim poziomie. Sytuacja przeludnienia agrarnego szczególnie widoczna jest w Polsce Południowej, gdzie notuje się zjawisko utajonego bezrobocia w rolnictwie.

W Polsce od roku 1991 obowiązuje Europejska Klasyfikacja Działalności (a właściwie jej polska wersja czyli Polska Klasyfikacja Działalności). Klasyfikacja ta dzieli gospodarkę narodową na 17 sekcji, w obrębie których wyróżnia się podsekcje dzielące się na działy, grupy, klasy i podklasy. Poniższa tabela prezentuje wszystkie sekcje EKD.

Sekcja A

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo

Sekcja B

Rybołówstwo i rybactwo

Sekcja C

Górnictwo i kopalnictwo

Sekcja D

Działalność produkcyjna

Sekcja E

Zaopatrywanie w energię elektryczną

Sekcja F

Budownictwo

Sekcja G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego

Sekcja H

Hotele i restauracje

Sekcja I

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

Sekcja J

Pośrednictwo finansowe

Sekcja K

Obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów

Sekcja L

Administracja publiczna i obrona narodowa; opieka socjalna gwarantowana prawnie

Sekcja M

Edukacja

Sekcja N

Ochrona zdrowia i opieka socjalna

Sekcja O

pozostała działalność usługowa komunalna, socjalna i indywidualna

Sekcja P

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

Sekcja Q

Organizacje i zespoły międzynarodowe

Pod względem poziomu wykształcenia polskie społeczeństwo znajduje się daleko w tyle za krajami Europy Zachodniej. Jedynie 7% Polaków legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Wykształcenie średnie posiada 30% społeczeństwa, policealne- 2,6%, natomiast zawodowe- 26%. Niechlubną i bardzo liczną grupę stanowią osoby, które edukację zakończyły na szkole podstawowej (34%), oraz te, które posiadają wykształcenie niepełne podstawowe (6%).

Problemem polskiego społeczeństwa jest bezrobocie. Obecnie utrzymuje się na poziomie około 11%. Gwałtowny wzrost bezrobocia nastąpił w momencie transformacji ustrojowej. Obecnie notuje się systematyczny spadek liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Z jednej strony poziom bezrobocia jest następstwem polityki państwa, z drugiej natomiast wynika z postaw obywateli naszego kraju. Osoby legitymujące się niskim wykształceniem lub w ogóle jego brakiem na pewno posiadają większe trudności w znalezieniu pracy aniżeli, ci którzy zainwestowali w swoją edukację. Ponadto znalezieniu pracy nie sprzyja bierność; dużo większe szanse podjęcia pracy stoją przed tymi, którzy faktycznie jej szukają.