Na świecie żyje blisko 50 mln. Polaków- 38,7 mln. mieszka w kraju, a ponad 10 mln. poza jego granicami. Pod względem liczby ludności Polska zajmuje 29 miejsce w świecie i 8 w Europie. Podstawowym źródłem informacji o stanie zaludnienia kraju jest Narodowy Spis Powszechny. Ludność na terytorium naszego kraju jest rozmieszczona równomiernie. Trzy województwa: katowickie, warszawskie, i krakowskie, zajmujące łącznie tylko 4% pow. Polski, i zajmuje aż 20% ludności. Duże dysproporcje w rozmieszczeniu ludności warunkuje wiele czynników natury przyrodniczej, w historycznej i społeczno-gospodarczej. Często ich znaczenie zmienia się w perspektywie historycznej. Na przykład Sudety, przez wieki gęsto zamieszkałe, dziś ulegają wyludnieniu. Przyczyniły się do tego: wyczerpywanie się surowców mineralnych, brak miejsc pracy i niski przyrost naturalny. Z kolei zachodnie obszary przygraniczne, dotąd słabo zaludnione, w momencie otwarcia granicy stały się terenami atrakcyjnymi dla osadnictwa i rozwoju gospodarczego. W wyniku emigracji, głównie zarobkowej, poza granicami kraju żyje znaczna liczba ludności Polskiego pochodzenia. Największym skupiskiem ludności w kraju jest Warszawa. W granicach administracyjnych miasta, na powierzchni 495 km2, mieszka 1 mln 630 tys. osób, a w całej aglomeracji Warszawskiej, blisko 2,5 mln. Najgęściej zaludnione jest śródmieście Warszawy, gdzie na 1 km2 przypada 10 tys. mieszkańców, czyli tyle, ile w największych aglomeracjach świata.