Ile jest rodzajów działalności koncesjonowanej?

Możemy wymienić osiem rodzajów działalności koncesjonowanej:

1). poszukiwanie i eksploatacja kopalin, składowanie odpadów w górotworze w podziemnych wyrobiskach kopalnianych,

2). wytwarzanie i obrót materiałów wybuchowych,

3). energia i paliwa,

4). ochrona osób i mienia,

5). transport lotniczy,

6). budowa i eksploatacja płatnych autostrad,

7). zarządzanie liniami kolejowymi i wykonywanie przewozów kolejowych,

8). rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

Wyjaśnij pojęcie koncesja i wymień organy, przez które może być ona wydawana

Koncesje są udzielane przez odpowiednie organy administracji państwowej (ministerstwa i urzędy ministerialne), koncesje wydawane są na czas określony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż lat 50. Pierwszym krokiem jest wpis do rejestru przedsiębiorców, a następnie składamy wniosek o udzielenie koncesji (firma, nazwa, przedmiot działalności oraz inne ważne dokumenty określone w zarządzeniach ustawach); istotne w przypadku koncesji jest posiadanie odpowiedniego zabezpieczania majątkowego. Udzielenia koncesji zawsze można odmówić lub ograniczyć jej zakres przedmiotowy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa obronności Państwa lub innego ważnego interesu publicznego. Jeżeli jest kilku chętnych na dana działalność wybierane są w wyniku rozprawy te osoby, które mają największe zabezpieczenie. Organy wydające koncesje maja prawo do kontroli prowadzonej działalności (prawo wejścia i kontroli ksiąg). Koncesja może zostać cofnięta w przypadku nie rozpoczęcia lub zaprzestania działalności, a także gdy wydane zostanie orzeczenie zakazujące działalności (gdy kontrola wykaże nieścisłości, a my ich nie poprawimy).

Co to jest promesa koncesji?

Promesa koncesji, jest to przyrzeczenie udzielenia koncesji co oznacza, że w określonym terminie organ koncesyjny ma obowiązek udzielenia nam tej koncesji, jeżeli ą spełnione wszystkie warunki z wniosku. Gdy koncesja zostanie cofnięta można się ponownie o nią starać po upływie 3 lat od daty uprawomocnienia się decyzji cofającej koncesję. Dotychczasowe ograny koncesjonujące stały się organami zezwalającymi.

Po co wydawane są zezwolenia?

Zezwolenia, wydawane są m.in. na międzynarodowy lub krajowy transport drogowy, sprzedaż alkoholu. Przed uzyskaniem zezwolenia musimy uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców. Zezwolenia wydaje się na czas nieoznaczony, chyba, że chcemy inaczej. Zezwolenie może zostać cofnięte gdy: przedsiębiorca nie usunął w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami, gdy otrzymaliśmy zakaz prowadzenia działalności, gdy nie spełniamy warunków. Po cofnięciu zezwolenia można się ponownie o nie ubiegać po upływie 3 lat od daty uprawomocnienia się decyzji cofającej zezwolenie.

Podaj definicję przedsiębiorstwa państwowego

"Przedsiębiorstwo państwowe, jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem mającym osobowość prawną." (M. Pietraszewski, Ekonomika przedsiębiorstw, Poznań 2002). Do założycieli przedsiębiorstw państwowych należą: organy władzy państwowej, wojewodowie, banki państwowe. Mogą one podejmować decyzję o podziale przedsiębiorstwa, połączeniu go z innymi przedsiębiorstwami, oceniają jego działalność. Wszystkie środki, niezbędne do jego działania, przekazuje mu organ założycielski.

Jaka jest struktura przedsiębiorstw zagranicznych?

Przedsiębiorstwa zagraniczne, mogą tworzyć:

  • oddziały- mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko taka jak za granicą.
  • przedstawicielstwa- reklama i promocja przedsiębiorstw

Kogo nazywamy małym przedsiębiorcą?

Mały przedsiębiorca -to ten, który w poprzednim roku obrotowym zatrudniał do 50 osób (średni mniej niż 250) i osiągnął przychód netto nie przekraczający 7mln euro (40 mln euro). Inni przedsiębiorcy tj. średni i duzi nie mogą mieć w nim ponad 25% udziałów lub ponad 25%zysków, lub ponad 25% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Jakie znasz rodzaje własności?

Możemy wymienić następujące rodzaje własności:

  • Własność państwową
  • Własność komunalną
  • Własność prywatną, która należy do osób fizycznych
  • Własność prywatną, która należy do osób prawnych
  • Własność zagraniczną

Własność państwową, stanowią wszystkie przedsiębiorstwa oraz zasoby należące do Skarbu Państwa. Samorządy terytorialne są w posiadaniu własności komunalnej, a cała własność należącą do rzemieślników oraz wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, nazywa się własnością prywatną. Do niej zalicza się też własność prywatną osób fizycznych. Własność prywatna osób prawnych, to wszystko to, co należy do spółdzielni, spółek, o osobowości prawnej i organizacji społecznych. Osoby fizyczne i prawne, które przebywają za granicą są w posiadaniu własności zagranicznej.

Wszystkie wymienione powyżej podmioty gospodarcze, można podzielić według określonych form własności na dwa sektory:

  • Sektor publiczny, w skład, którego wchodzą wszystkie przedsiębiorstwa należące do Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych
  • Sektor publiczny, w skład, którego wchodzą wszystkie przedsiębiorstwa należące do osób fizycznych i prawnych oraz zagraniczne.

Jeżeli część własności przedsiębiorstwa, należy do państwa, część zaś do sektora prywatnego, wówczas jego charakter określa się zgodnie z przeważającym udziałem w kapitale

Krajowy Rejestr Sądowy- jest prowadzony przez Sądny Gospodarcze, obejmujące z reguły obszar województwa. W jego skład wchodzi :

1. Rejestr Przedsiębiorców

2. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

3. Rejestr Fundacji i Stowarzyszeń

Co to jest spółdzielnia. Omów zasady jej funkcjonowania

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, która prowadzi w interesie swoich członków działalność gospodarczą. Oprócz działalności gospodarczej, może prowadzić również działalność społeczną lub kulturalno - oświatową, również w interesie swoich członków. Skład osobowy i fundusz udziałowy są zmienne. Może prowadzić swoją działalność na podstawie ustawy (Prawo spółdzielcze) lub statutu, który powinien określać: nazwę z dodatkiem wskazującym na spółdzielnię, siedzibę, przedmiot działalności, czas trwania, tryb przyjmowania i odwoływania członków, prawa i obowiązki członków, wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek jest zobowiązany zadeklarować.

Osoby zamierzające założyć spółdzielnię uchwalają statut i wybierają organy spółdzielni. Aby spółdzielnia mogła powstać musi być co najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne. Członkowie zarządu mają obowiązek zgłoszenia wniosku o wpis do Rejestru Przedsiębiorstw.

Spółdzielnia zyskuje osobowość prawną, z chwilą wpisu do rejestru. Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, a podjęcie tej decyzji wymaga większości 2/3 głosów.

Założyciele spółdzielni zostają członkami z chwilą rejestracji, a pozostali, którzy chcą zostać członkami muszą złożyć pisemną deklarację, wpłacić wpisowe i zadeklarować udziały. Członkowie spółdzielni (os. fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub os. prawne) mogą z niej wystąpić za wypowiedzeniem (wypowiedzenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności), mogą zostać wykluczeni (wykluczenie w przypadku, gdy z winy członka dalsze jego pozostanie jest sprzeczne z udziałami statutu lub zasadami współżycia społecznego lub zasadami działania) przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorcza).

Wymień podstawowe organy spółdzielni:

Do głównych organów spółdzielni zalicza się:

Walne Zgromadzenie lub Zebranie Przedstawicieli

-Radę Nadzorczą

-Zarząd

-Zebranie Grup Członkowskich

Czym jest walne zgromadzenie?

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni Jego członkowie mogą brać udział w WZ tylko osobiście, chyba że statut stanowi inaczej, każdy z członków ma tylko 1 głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Do WZ należy: uchwalanie kierunku rozwoju działalności, rozpatrywanie sprawozdań RN, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, rozpatrywanie wniosków wynikających z podziałów polustracyjnych, podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia straty, podejmowanie uchwał w sprawie: zbycia nieruchomości, przystąpienia do innej organizacji gospodarczej, oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć. WZ zwoływane są przez Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 m-cy od zakończenia roku obrachunkowego. WZ może być zwoływane przez członków (przynajmniej w ilości 1/10 wszystkich członków, ale nie mniej niż 3, chyba że statut stanowi inaczej) lub Radę Nadzorczą. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Członkowie spółdzielni mogą zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z prawem lub statutem.

Kto powołuje radę nadzorczą?

Rada Nadzorcza jest powoływana przez WZ, ZP lub ZGC w celu sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością spółdzielni. Musi się składać przynajmniej z 3 członków (wybranych wyłącznie z członków spółdzielni, chyba że będzie to osoba prawna, która daje swego przedstawiciela), a ich kadencja nie jest określona przez statut. Członek RN może być odwołany większością 2/3 głosów przez organ, który go pozwał. Kompetencje RN: nadzór i kontrola działalności (badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych), podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości oraz przystąpienia do innych organizacji, rozpatrywanie skarg na dział. spółdzielni, zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni.

Jakie funkcje pełni zarząd?

Zarząd - prowadzi sprawy spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

Statut określa skład i liczbę członków zarządu, może ewentualnie być jedno lub wieloosobowy (w zależności od postanowień statutu). Zarząd w zależności od postanowień statutu może być powoływany przez RN lub WZ, przy czym te same organy, które powołują członków zarządu mają prawo do ich odwołania. Członek zarządu wybrany przez WZ może być zawieszony w czynnościach przez RN, wówczas gdy jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub statutem.

Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu w jednej spółdzielni. Członków Rady i Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. W przypadku naruszenia tego zakazu Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w wykonywaniu jego funkcji.

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem (majątek jest własnością jej członków. Każda spółdzielnia jest zobowiązana raz na trzy lata poddać się lustracji pod względem legalności, rentowności i gospodarności działania. Lustrację przeprowadzają związki rewizyjne. Lustracja jest nieodpłatna, gdy spółdzielnia jest członkiem związku rewizyjnego ).

Likwidacja spółdzielni: z upływem czasu na jaki została utworzona, gdy zmniejszy się liczba członków poniżej ilości określonej w statucie lub ustawie i w ciągu roku liczba ta nie zostanie uzupełniona, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia (2 razy większością 2/3 głosów) Może się zdarzyć, że związek rewizyjny, w którym jest spółdzielnia zrzeszona, zadecyduje o likwidacji gdy: co najmniej od roku zaprzestała działalności, została zarejestrowana nie zgodnie z prawem, gdy dopuszcza się rażącego naruszenia prawa. Likwidację przeprowadza sama spółdzielnia.

Ogłoszenie upadłości następuje na skutek jej niewypłacalności. W ciągu 2 tygodni od daty zaprzestania płacenia długów spółdzielnia ma obowiązek ogłoszenia upadłości.

Jeżeli aktywa nie wystarczają na pokrycie zobowiązań walne zgromadzenie musi podjąć uchwałę co do dalszych losów. Mimo niewypłacalności może zostać podjęta uchwała o dalszej działalności, ale trzeba wskazać środki niezbędne do tej działalności. Mimo takiej uchwały, na wniosek wierzycieli sąd może zakazać prowadzenia działalności.

Jakie znasz rodzaje spółdzielni?

Rodzaje spółdzielni: - spółdzielnie Kółek Rolniczych,

-Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne,

-Spółdzielnie Pracy,

-Spółdzielnie Mieszkaniowe