1. Autorskie prawa majątkowe

Art.7 Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłącznie prawo do korzystania z utworu i rozporządzenia nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Art.50 Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określaną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt.2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

Jeżeli mamy rzecz materialną, to możemy ją sprzedać (np. krzesło).

Twórca może zawrzeć umowę, że ktoś będzie wprowadzał do obrotu egzemplarz. Kiedy zawrze taką umowę to nie może wprowadzać egzemplarzu do obrotu, nie może ich drukować (np. kolejnych egzemplarzy książek).

Osobnym sposobem korzystania jest zezwolenie na tworzenie utworu zależnego (tłumaczenie).