Wielkie odkrycia geograficzne dały początek procesowi globalizacji. Wielkie odkrycia wiązały się bezpośrednio z rewolucją w komunikowaniu się ludzi, to z kolei wiązano z wynalezienie czcionki. Ogromną rolę w tym procesie odegrała też prasa drukarska, która pojawiła się nieco później. Te wynalazki doprowadziły do ujednolicania się kultur narodowych.

Globalizacja zaczęła się rozwijać najbardziej dynamicznie w XX wieku. Proces ten objął tak świat, jak i Polskę.

o globalizacji mówimy, mając na myśli coraz bardziej intensywną dynamikę, z jaką przepływają różne elementy życia społecznego, tak materialne jak i duchowe. W ten sposób mówimy też o procesie przepływania wiedzy przez granice. W ten sposób płyną też informacje, idee, technika, ludzie, dobausługi. Ten przepływ pociąga za sobą głębokie przemiany, dotyczące wszelkich wymiarów życia we współczesnym świecie.

Jak wszystko, tak i proces globalizacji ma swoje dobre i złe strony, świat dzięki niej może wiele skorzystać, ale może też sam się zniszczyć. Globalizacja niesie ze sobą pozytywne skutki, takie jak rozwój technologii, większe możliwości komunikowania się, łatwość podróżowania, zmniejszenie odległości. Mocna przyczyniło się do tego wynalezienie telefonów komórkowych i łatwy dostęp do Internetu. Strach pomyśleć, jak daleko zajdzie postęp techniczny przez kolejne dziesiątki lat.

Zjawisko globalizacji jest odpowiedzialne za ujednolicenie państw, za zmieniające się kultury narodowe i zacieranie się kontrastów. Wyjazd z Polski na zachód nie jest już dla nas szokiem, nie budzi takich, jak kiedyś emocji. Również to, co możemy tam zobaczyć nie jest już tak diametralnie różne jak to było kiedyś. Polska wtopiła się już w krajobraz europejski, nosimy te same co mieszkańcy innych państw ubrania, słuchamy tej samej muzyki, jemy w takich samych McDonald's - ach itd. Mówimy nawet tymi samymi językami. Antyglobaliści zwracają w tym miejscu uwagę na groźbę zatarcia się typowych dla poszczególnych narodów tradycji, obyczajów, nawet kultury. Jednocześnie jednak takie ujednolicenie może powodować, że człowiek będzie czuł się bezpieczniej, ponieważ wszędzie na świecie będzie czuł się jak w domu. To właśnie ta cecha globalizmu, dzięki której powstało pojęcie "globalnej wioski". Dzięki zdobyczom techniki, szczególnie dzięki Internetowi, możemy mieć przyjaciół na całym świecie.

Wydaje mi się, że globalizacja może się paradoksalnie przyczynić do tego, że narody będą się bardziej starały zachować swoją odrębność, będą dbać o zachowanie obyczajów, historii i kultury.

Globalizacja i związana z nią łatwość przemieszczania się może pociągnąć za sobą ryzyko różnych epidemii, zakażeń. Zjawiskiem globalnym stały się już choroby odzwierzęce. Co i raz słyszymy o chorobie szalonych krów, ptasiej grypie, czy pryszczycy atakującej świnie.

Analizując wszelkie "za" i "przeciw" dochodzę do wniosku, że globalizacja niesie za sobą dużo więcej korzyści niż zagrożeń. Zresztą, moim zdaniem, globalizacja jest procesem nieodwracalnym. Wierzę też, że będzie w stanie ocalić Ziemię od zagłady.