Korzyści i straty wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W dniu 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do grona rozwijających się państw Unii. Z danych statystycznych wynika, że za przystąpieniem państwa polskiego do Unii Europejskiej opowiedzieli się nie tylko politycy, ale także spora część społeczeństwa, które w referendum unijnym wykazało się niemal 54,80% frekwencją i w ponad 74% poparło plan wstąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej. Dziś, niemal po czterech latach członkostwa możemy ocenić korzyści oraz straty jakie spotkały nasz kraj w wyniku przystąpienia do Unii Europejskiej.

Korzyści z powodu wstąpienia Polski do UE.

Po pierwsze, korzyści z członkostwa możemy zauważyć w szybkim rozwoju eksportu polskich surowców. Obserwuje się znaczny popyt na wytwarzane w Polsce towary oraz artykuły, a co za tym idzie, możemy mieć pewność, że nasza wytwórczość nie odstępuje od europejskich standardów, a także, że jest niezwykle konkurencyjna na rynkach zagranicznych. Pociąga to za sobą rozwój aktywności gospodarczej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w 2004 rok wzrost PKB wyniósł 5,3%, osiągając tym samym najwyższy poziom od roku 1997, natomiast w 2005 roku PKB wyniósł 3,2%. Mówiąc o pozytywnych skutkach przystąpienia Polski do Wspólnoty nie należy zapominać o zwiększającym się napływie inwestycji zagranicznych na terenach naszego kraju, co wiąże się ze zmniejszeniem liczby osób poszukujących pracę. Szacuje się, że w roku 2005, poziom bezrobocia w kraju sięgnął rzędu 17,6%, podczas gdy dwa lata wcześniej, w roku 2003, wynosił on około 20%.

Kolejnym argumentem ukazującym korzyści wynikające z przystąpienia Polski do Wspólnoty jest, z całą pewnością, postępujący rozwój rolnictwa. W 2004 roku do rolniczego budżetu wpłynęło z Europy blisko 7,5 miliarda złotych. Wszystkie świadczenia oraz dotację, jakie Unia przekazuje polski rolnikom jest ogromna i obejmuje: dopłaty bezpośrednie, fundusze na rozwój poszczególnych obszarów wiejskich i fundusze strukturalne na modernizowanie rolnictwa. Dzięki temu rozwija się zarówno przemysł spożywczy, jak i przemysł produkujący maszyny rolnicze.

Należy pamiętać, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się również nowe możliwości dla osób uczących się. Dzięki członkostwu polscy uczniowie mogą bez problemu uczestniczyć w wymianach szkolnych, korzystać z programów takich jak „Sokrates- Comenius” lub „Comenius” oraz występować o dofinansowania w ramach realizacji swoich planów przyszłościowych. Studia na uczelniach państwowych są darmowe w wielu unijnych krajach, m.in. we Francji, Niemczech, Danii, Grecji. W niektórych istnieją jedynie opłaty administracyjne, np. wpisowe. Po otwarciu rynków pracy między innymi w Wielkiej Brytanii, Irlandii, czy Szwecji, wielu rodaków skorzystało z szansy budowania swej przyszłości poza Polską, w Europie. Co więcej, przystąpienie do Wspólnoty pozwala nam lepiej reklamować nasz kraj poza jego granicami, z pewnością jest to kolejny pozytywny aspekt. Szacuje się, że od roku 2004 Polskę odwiedziło aż o 35% więcej turystów niż miało to miejsce przed wejściem naszego kraju do struktur unijnych. W wyniku takich działań, Polska stała się krajem rozpoznawalnym na świecie i chętniej odwiedzanym przede wszystkim, ze względu na walory turystyczne oraz kulinarne np. polski bigos, który jest znany prawie we wszystkich krajach członkowskich.

Straty z powodu wstąpienia Polski do UE.

Ciężko jest je jednoznacznie określić, ponieważ większość z nich będzie wypływała z poglądów, jakimi kierowali się ludzie przeciwni wstąpieniu naszego kraju do Wspólnoty. Gdyby wziąć pod uwagę sondaże przeprowadzane przed referendum unijnym z czerwca 2003 roku można by przypuszczać, że obecnie jako jedną z największych strat jakie poniosła Polska byłaby częściowa „utrata” suwerenności w regionach objętych wspólną polityką. Na drugim miejscu mogłoby pojawić się obciążenie finansowe budżetu będące warunkiem korzystania ze środków i programów unijnych oraz wysoka składka do budżetu unijnego.

Za kolejną stratę prawdopodobnie uznano by szybszy wzrost kosztów życia przy wolniejszym wzroście dochodów, co równoznacznie stanowi o większym rozwarstwieniu mieszkańców kraju. Inne niekorzystne skutki związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej łączyły by się ze wzrastającą emigracją, przede wszystkim ludzi młodych wykształconych w poszukiwaniu lepszych perspektyw życiowych, co doprowadziłoby do przyspieszenia procesu starzenia się społeczeństwa polskiego.

Podsumowanie.

Wy wyniku wstąpienia do Wspólnoty Europejskiej nasz kraj zyskał bardzo dużo. Korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej mają charakter polityczny, gospodarczy i społeczny. Integracja umożliwiła swobodne podróżowanie (bez kontroli granicznych), osiedlanie się i podejmowanie pracy w różnych państwach członkowskich , ponad to poprawiła się jakość życia oraz szansa na zbliżenie Polski do standardów europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, pracy, zdrowia i edukacji. Jedyną poważniejszą konsekwencją, którą można by uznać za stratę jest zrzeczenie się częściowej suwerenności regionów objętych wspólną polityką oraz wyższość prawa unijnego nad prawem krajowym.