Organ państwowy - to część aparatu państwowego osoba lub grupa osób posiadająca odrębną organizację, strukturę oraz kompetencje; celem tej instytucji jest wykonywanie przydzielonych jej zadań, których działanie przewidziane prawem i zgodnie z tymże prawem określane jest jako działanie państwa.

Organy państwowe można podzielić ze względu: na liczbę osób, która je tworzy: wyróżnia się na tej podstawie jednoosobowe (np. urząd prezydenta RP) i wieloosobowe. Innym kryterium podziału jest obszar kompetencji: mogą być one ogólne lub szczegółowe. Instytucje tego rodzaju można również podzielić na centralne, sprawujące władzę na terenie całego kraju i terenowe, które obejmują tylko określone terytorium (instytucje powiatu, gminy, województwa). Na podstawie sposobu powoływania, można wyodrębnić kolejne typy:

Wybierane - kooptowane: (wtedy osoby tworzące organ uzupełniają skład) nominowane, losowane, dziedziczone. Organy państwowe różnią się co do charakteru działalności: jedne z nich zajmują się tworzeniem prawa (przedstawicielskie), inne maja charakter wykonawczy, istnieją również organy sądowe i kontrolne. Instytucje państwowe mogą działać bezpośrednio w mieniu państwa, albo też mają charakter wspomagający. Te pierwsze nazywa się organami samoistnymi, drugie - niesamoistnymi. Część instytucji państwowych ma określony czas sprawowania władzy: (tzw. Organy kadencyjne), inne są powołane na czas nieokreślony i trwają od momentu powołania innego organu.