Czym jest WDN, czyli Wewnatrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli?:

WDN:

 • Integruje nauczycieli i innych pracowników placówki wokół spraw ważnych dla wspólnoty pracowniczej i pozwala realizować wspólnie wyznaczone cele..
 • Pozwala przenosić odpowiedzialność za życie szkoły z podmiotów zewnętrznych na wewnętrzne, czyli na kadrę kierowniczą, radę pedagogiczną, uczniów, rodziców, czyli na całą społeczność szkolną
 • Społeczność szkolną ukierunkowuje na rozwiązywanie własnych problemów.
 • Stawia na pierwszym planie osoby tworzące szkołę wiedząc, że realizacja postawionych celów i zadań zależy głównie od nich.
 • Jest nastawiona na współdziałanie, dialog, wymianę myśli, wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.
 • Stawia na mocne strony pojedynczych osób i całych zespołów, wyzwalając istniejący w szkole potencjał ludzki.
 • Pozwala indywidualne uczenie się zamienić na uczenie się zespołowe, które jest w takich sytuacjach bardziej pożądane.
 • Przedstawia atrakcyjną ofertę finansowa, ponieważ jest zdecydowanie tańszy niż doskonalenie w przeznaczonych do tego firmach.

SPOSOBY ZDOBYWANIA WIEDZY

I UMIEJĘTNOŚCI

OBSERWACJA- polega na przeprowadzeniu planowego wglądu do wykonywanych na bieżąco profesjonalnych zadań. Obserwacja dokonywana jest przez określoną osobę lub grupę osób do tego wyznaczonych.

PROCEDURA OBSERWACJI

 • ustalamy cel obserwacji
 • planujemy jej przebiegu
 • przygotowujemy narzędzia do zapisu spostrzeżeń
 • przeprowadzamy obserwacji
 • sporządzamy raport z przebiegu obserwacji
 • przygotowujemy wnioski
 • przekazujemy obserwowanemu informacje zwrotne

ZALETY OBSERWACJI

 • można w praktyce "na żywo" zobaczyć dane zagadnienie.
 • inspiruje do refleksji obserwowanego i obserwującego. W przypadku zaistnienia etapu "przekazania informacji zwrotnej" daje możliwość przeprowadzenia profesjonalnego dialogu i wzajemnego uczenia się.
 • jesteśmy w stanie obserwować różnego rodzaju zachowania, działania i procesy .
 • obserwator ma możliwość zdobycia informacji z "pierwszej ręki".

WADY OBSERWACJI

 • jest wiele trudności związanych z wiernym zapisem przebiegu obserwacji.
 • brak jest wystandaryzowanych narzędzi.
 • Jeżeli odbywa się przez dłuższy okres może być bardzo uciążliwa.
 • obserwowany ma możliwość modyfikacji swojego zachowania po to, aby wypaść jak najlepiej w toku obserwacji.

MENTORING- to udzielenie pomocy (merytorycznej, organizacyjnej, społecznej, psychicznej itp.) przez doświadczonych pracowników osobie mniej doświadczonej, kiedy wchodzi w nową sytuację zawodową.

NIEZBĘDNE CECHY MENTORA

 • osiągnął sukces osobisty w zawodzie
 • posiada autorytet w środowisku pracy
 • umiejętnie słucha innych
 • twórczo podchodzi do rozwiązywania problemów
 • posiada zmysł organizacyjny
 • tworzy atmosferę bezpieczeństwa
 • szczerze i uczciwie ocenia
 • posiada nieodpartą chęć dzielenia się doświadczeniem i wiedzą z innymi
 • umiejętnie motywuje i ukazuje ludziom ich możliwości

ZADANIA MENTORA

 • ustala zasady współdziałania z podopiecznym
 • określa formuły regularnych i wzajemnych spotkań
 • przeprowadza diagnozy potrzeb podopiecznego
 • obserwuje podopiecznego w trakcie wykonywania zadań
 • udziela mu pomocy w wykonywaniu zadań
 • przekazuje informacje zwrotne na temat wykonywanych zadań

ZALETY MENTORINGU

 • zdobywanie wiedzy jest podporządkowane indywidualnym potrzebom podopiecznego
 • podopieczny może zasięgnąć porady, otrzymać informację zwrotną na temat działań już podjętych
 • mentor może być pozytywnym wzorem dla podopiecznego
 • zdobywanie wiedzy odbywa się od razu przy warsztacie pracy
 • nauka natychmiast wiązana jest z praktyką
 • mentor niezwłocznie koryguje błędy popełniane przez podopiecznego

WADY MENTORINGU

 • relacja uczeń-mistrz może z czasem powodować pewnego rodzaju uzależnienie od innej osoby.