Wśród aktualnie stosowanych, wyróżnić można następujące metody nauki czytania:

 • metoda analityczno - syntetyczna o charakterze funkcjonalnym (E. i F. Przyłubscy)
 • metoda barwno - dźwiękowa (H. Metera)
 • metoda fonetyczno - literowo - barwna (B. Rocławski)
 • metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz)
 • zabawa w czytanie (G. Doman)
 • wprowadzenie w świat pisma (J. Majchrzak)
 • wykorzystanie do nauki czytania komputerowych programów edukacyjnych

Metoda analityczno-syntetyczna o charakterze funkcjonalnym E. i F. Przyłubskich jest wynikiem połączenia wielu metod wykorzystujących różny poziom rozwoju funkcji psychicznych. Podczas nauki czytania, której podstawą są tak zwane relacje funkcjonalne, wykorzystywane są: funkcja wzrokowa, funkcja słuchowa i funkcja kinestetyczno - ruchowa.

Autorzy opisywanej koncepcji wprowadzili także ogniwo pośrednie - sylaby, jak i pewne elementy metody globalnej, dzięki której w przedliterowym okresie dziecko uczy się poznawać całościowo pewne wyrazy, które wynikają z kontekstu danej ilustracji, a w następnym etapie rozpoznaje już owe wyrazy spośród innych. Celem obecności sylaby, stanowiącej element pośredni w analizie oraz syntezie, jest rozszerzenie "pola czytania". Zatem analiza ma tutaj przebieg: wyraz → sylaba → głoska, natomiast synteza: głoska → sylaba → wyraz.

Dla dzieci w przedszkolnym wieku, twórcy tej metody wprowadzili pewne modyfikacje, przy założeniu, iż nauka czytania w tym okresie jest jednym z elementów, które stymulują ogólny rozwój dziecka, przez co nie może się ona opierać na mechanicznym rozpoznawaniu oraz składaniu liter.

Metoda barwno - dźwiękowa Heleny Metery stosowana była w latach 70, mimo to pewne jej rozwiązania mają ciągle zastosowanie w nauce czytania. H. Metera wyodrębniła dwa główne okresy w nauce czytania:

 1. okres przedliterowy - następuje tutaj poznanie dźwiękowej budowy wyrazów
 2. okres w którym dziecko opanowuje graficzny zapis poszczególnych dźwięków (liter), następuje tutaj właściwa nauka czytania

Autorka tej metody kładzie nacisk na dobrą znajomość struktury dźwiękowej wyrazów, która ma według niej istotne znaczenie w rozumieniu czytanego tekstu. Metoda ta w kształtowaniu analizy, syntezy słuchowej wyrazów i umiejętności różnego operowania dźwiękową strukturą wyrazów (zanim dziecko pozna znaki graficzne tych wyrazów) wykorzystuje analizatory inne niż sam słuchowy. W nauce czytania ma tutaj miejsce analiza wzrokowo - słuchowa lub ruchowo - słuchowa oraz powolne przechodzenie od zapisu symbolicznego w postaci ruchu ciała do zapisu graficznego w postaci kolorowego kartoniku, aż w końcu do właściwego zapisu w postaci liter. Zachowanie takiej kolejności w procesie czytania umożliwia zrozumienie dziecku związku zachodzącego pomiędzy dźwiękiem i jego graficznym zapisem.

W przypadku metody fonetyczno - literowo - barwnej B. Rocławskiego, mamy do czynienia z połączeniem płynnego czytania ze zrozumieniem z nauką pisania, gdyż zdaniem twórcy tej koncepcji nie powinno się oddzielać nauki czytania od nauki pisania - według Rocławskiego poznawanie liter budzi w dziecku chęć pisania, dlatego też nauka czytania przebiega adekwatnie do nauki kreślenia oraz łączenia liter.

W metodzie tej wykorzystuje się kolory (czerwony i zielony) do wyodrębniania poszczególnych głosek podczas nauki czytania. Takie kolorystyczne zróżnicowanie wprowadza się w wyrazach, w których liczba głosek i liczba liter różnią się; niektóre głoski zapisywane są dwoma bądź trzema literami i takie fragmenty wyodrębnia się zielonym kolorem, natomiast barwa czerwona oznacza miejsca, w których litera bądź dwuznak stanowią symbol graficzny głoski, która jest zapisywana w innym miejscu, w innym wyrazie inną literą.

Autor tej metody, dla ułatwienia dokonywania przez dziecko analizy i syntezy głoskowej (fonemowej) jak i zapoznawania się z graficznym zapisem wyrazu, wprowadził do ćwiczeń i zabaw specjalne klocki LOGO, których również jest on twórcą. Klocki te składają się na swego rodzaju ruchomy alfabet, który jednak różni się od zwykłego alfabetu z podręczników szkolnych, gdyż klocki LOGO zawierają nowe wieloznaki, takie jak: "ni", "si", "zi", "ci", "dzi" oraz litery q, x, y. Klocki te posiadają 4 podstawowe wersje danej litery, gdzie każdy z tych wariantów stanowi znak tego samego fonemu; każdy klocek zawiera wielką i małą literę drukowaną oraz wielką i małą - pisaną

Nauka czytania powinna się zaczynać od czytania wyrazów techniką wstępną polegającą na "ślizganiu się" z litery na literę, co wraz z wydłużaniem głosek stanowi początkowy etap, gdzie przechodzi się od krótkich wyrazów czy sylab do krótkich tekstów.

Należy dbać, by wszystkie uczące się dzieci były mniej więcej na tym samym etapie nauki czytania, a więc nie należy zaniżać wymagań w stosunku do któregokolwiek z uczniów. W przypadku, gdy któreś z dzieci nauczy się szybciej od innych czytać, to na kolejnym etapie powinno ono doskonalić swoją technikę czytania, podczas gdy reszta uczy się syntezy i analizy sylabowej. Podczas nauki czytania należy w takim tempie pracować z dzieckiem, by nie zabijać w nim spontanicznej chęci do czytania.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz stanowi polską wersję metody francuskiej Bon Depart, która w znacznym stopniu różni się jednak od swojego pierwowzoru. Autorka tej adaptacji wprowadziła wiele zmian i wzbogaciła tę metodę o nowe elementy; zrezygnowała ona z nazewnictwa obcojęzycznego zostawiając jedynie ogólną myśl, pewne techniki oraz wzory graficzne.

M. Bogdanowicz podzieliła zajęcia na wprowadzające, właściwe oraz końcowe, zmieniła formułę, przebieg ćwiczeń (wyróżniła ćwiczenia ruchowe, ruchowo - słuchowe i ruchowo - słuchowo - wzrokowe) i uzupełniła zestaw piosenek oraz wzorów. I tak, podstawę tej metody stanowi równoczesne usprawnianie analizatora wzrokowego, słuchowego oraz kinestetyczno - ruchowego (podstawową rolę pełni tutaj wzrok, słuch oraz sprawność motoryczna). Metoda ta, pomimo koncentracji na rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych, kształci również inne funkcje psychiczne. Aktualnie wykorzystywane są 3 polskie wersje Metody Dobrego Startu:

 1. piosenki do rysowania - jest to zestaw ćwiczeń przeznaczony dla dzieci, które rozwijają się nieharmonijnie, a więc dla dzieci przejawiających ryzyko dysleksji oraz poważne zaburzenia rozwoju
 1. piosenki i znaki - ten zestaw stanowi pewną kontynuację pierwszego, który jest realizowany na innym materiale; przeznaczony jest dla dzieci o podwyższonym ryzyku dysleksji i dla dzieci starszych (powyżej 7 lat) z opóźnieniami w rozwoju, w okresie poprzedzającym naukę liter
 1. piosenki na literki - jest to zestaw ćwiczeń, które ułatwiają polisensoryczną naukę liter; również przeznaczony dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji, dla uczniów dyslektycznych, przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu oraz dla dzieci opóźnionych w rozwoju

W metodzie nazwanej zabawa w czytanie Glena Domana, nauka czytania jest traktowana w kategorii zabawy. Twórca tej metody postulował za domową nauką czytania oraz przekształcił ją ze zinstytucjonalizowanej formy kształcenia w domowe czytanie. Mimo, iż taka nauka pochłaniała więcej czasu, to uwzględniała jednak indywidualne predyspozycje dzieci.

Podczas zabawy w czytanie, rodzina (szczególnie matka) tworzy wokół czynności czytania specyficzny klimat zabawy, co pozwala dziecku na naukę adekwatną do jego rozwoju i możliwości, gdzie przyspieszenie bądź zwolnienie tempa nauki zależy od samopoczucia oraz chęci zabawy przejawianej przez dziecko. Takie rozłożenie nauki w czasie przy jednoczesnym traktowaniu jej przez dziecko jako pewnego rodzaju zabawy pozbawionej ocen, eliminuje wiele negatywnych czynników, które mają miejsce w klasycznych metodach.

Zabawa w czytanie polega więc na wykorzystaniu globalnej nauki czytania odpowiednio dobranych wyrazów z zachowaniem określonej przez autora chronologii ich prezentacji. Zapamiętywanie wyrazów, ich graficznego zapisu, nie będzie sprawiało dzieciom problemu, jeśli będą one rozumieć sens czytanych przez siebie wyrazów..

Jak twierdzi autor tej metody - G. Doman - nauka czytania może mieć swój początek już niedługo po urodzeniu dziecka, istnieje bowiem ścisły związek między kształtowaniem się pojęć u dziecka a nauką czytania. Dlatego też powinno się wykorzystywać tutaj stymulację wielozmysłową, która prowadzi do bardziej pełnego rozwoju dziecka. Radosna i pozbawiona stresu zabawa z jednej strony kształtuje w dziecku umiejętności czytania, z drugiej zaś - rozwija jego kompetencje językowe.

Do podstawowych założeń metody J. Majchrzak o nazwie wprowadzanie w świat pisma należą:

 • wprowadzanie dziecka w świat słów odbywać się powinno na zasadzie zabawy oraz gier, które przynoszą mu radość oraz satysfakcję
 • celem nauki czytania powinno być zrozumienie sensu oraz znaczenia słów, a nie poznawanie oddzielnych liter, zatem dziecko ma przede wszystkich poznawać wyrazy, a dopiero później litery, z jakich są one zbudowane
 • na początku nauki dziecko otrzymuje pewien skończony zbiór liter czyli alfabet -wszelkie wyrazy tworzone są przy wykorzystaniu znanych mu już liter

Nieco inną metodą nauki czytania posłużyć się należy w stosunku do bardzo małych dzieci w wieku 2 - 3 lat, gdzie autorka wyróżnia kilka etapów, z których pierwszy to etap inicjacji. Dziecko tutaj otrzymuje wizytówkę z własnym imieniem - poprzez odniesienie się do emocji (własne imię) następuje szybsze zapamiętanie i dziecko bez trudu potrafi rozpoznać pośród innych swoje imię.

Do następnych etapów należą gry i zabawy zmierzające do poznania przez dzieci pozostałych imion, wyrazów i liter alfabetu. Można wymienić następujące, specyficzne w tej metodzie nazwy ćwiczeń oraz hasła:

 • deszcz imion
 • gra w sylaby
 • nazywanie świata
 • sprawdzanie obecności
 • ściana pełna liter
 • targ liter itd.

Autorka tej metody w trakcie własnych warsztatów zachęca również ich uczestników, by samodzielnie tworzyli własne zabawy na podobnej zasadzie, gdyż pomysłów może być tutaj nieskończenie wiele.

Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych w nauce czytania podyktowane jest faktem zwiększania efektywności nauki czytania przez wielozmysłową stymulację dziecka, a przez masowe korzystanie z komputerów, rozwój techniki ma wielki wpływ w tym zakresie. Komputer może przyspieszyć proces opanowywania umiejętności czytania, a nauka wykorzystująca komputerowe oprogramowanie multimedialne w dużym stopniu aktywizuje uczniów, co wiąże się z polisensoryczmym działaniem tego typu programów. Wielość bodźców uruchamia wiele rodzajów aktywności - spostrzeżeniową, emocjonalną, intelektualną czy manualną, podczas gdy wykorzystywanie tylko jednego kanału percepcyjnego prowadzi do zmniejszenia wrażliwości ucznia na następne informacje czy sprawności. Wykorzystywanie komputerów w nauczaniu prowadzi do tego, iż dzieci potrafią formułować problem i analizować możliwości jego rozwiązalna, a wypracowywane konkluzje kształtują w nich myślenie twórcze i pojęciowe.