Wyzsza Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Kozłowski Michał

Rodzaje uczenia się.

Pojecie „uczyć się” oznacza zdobywanie i gromadzenie doświadczeń w wyniku których zmieniamy zachowania i działania wczesniej nabyte oraz nabywamy nowe formy działań i doświadczeń. Wskutek uczenia się opanowany zostaje cały system wiadomości, umiejętności, nawyków, przyzwyczajeń, przekonań.Terminu uczenie się uzywa się dla określenia uczenia się zamierzonego, jak i nie zamierzonego (mimowolnego).Współcześnie wyodrębniamy dwie grópy teorii wyjaśniających zjawisko uczenia się.Są to teorie koneksjonistyczne oraz teorie poznawcze.TE pierwsze przyjmują iż podstawą uczenia się są połączenia między bodzcami a reakcjami natomiast teorie poznawcze wyjaśniają uczenie się jako zmiane schematów poznawczych. Efekty uczenia się zależne są między innymi od pamięci,stopnia koncentracji,uwagi,motywacji,zainteresowan i zdolności.

Akt uczenia się składa się z ośmiu zdarzeń:

1. Motywacja lub oczekiwanie.

2. Zrozumienie – podmiot dostrzega materiał o odróżnia go od innych bodźców zwracających jego uwagę.

3. Poznanie – podmiot koduje wiedzę.

4. Przechowanie – podmiot przechowuje wiedzą w pamięci krótko i długotrwałej.

5. Przypomnienie – podmiot odzyskuje materiał z pamięci.

6. Generalizacja – materiał jest przenoszony na nowe sytuacje, a więc pozwala podmiotowi rozwinąć strategie postępowania z nimi.

7. Działanie – te strategie są wykorzystane w praktyce.

8. Sprzężenie zwrotne – podmiot uzyskuje wiedzę na podstawie rezultatów.

Wyróżniamy wiele rodzaji uczenia się.

1.Jedną z podstawowych form uczenia się jest warunkowanie klasyczne czyli uczenie się przewidywalnych czyli jeden bodziec lub zdarzenie pozwala przewidzieć nastąpienie drugiego bodzca lub zdarzenia np.gdy zapali się zielone światło na skrzyżowaniu wiemy ze samochody będą jechać.

2.Najczęjściej praktykowanym rodzajem uczenia się jest uczenie się pamięciowe które polega na dokładnym zapamiętywaniu tekstu a przedewszystkim dat  nazwisk,definicji itd.Celem uczenia się pamięciowego jestzapamiętanie układów wiadomości lub czynności tak, by można je było powtarzać w sposób bezbłędny – podstawowa czynność to powtórzenia. Odnoszą się do tego trzy prawa:

  o postawa czynna powoduje lepsze efekty niż postawa bierna;

  o zapamiętanie początku i końca materiału wymaga mniej powtórzeń niż zapamiętanie środka;

  o czas potrzebny do wyuczenia się określonego materiału jest wprost proporcjonalny do kwadratu.

3.Możemy uczyć się również metodą prób i błedów. Podstawowe prawo odnoszące się do tej formy uczenia się to prawo efektu Thorndike,które mówi ,że naklepiej utrwalają się czynności po których nastepuje efekt w postaco nagrody.Ta metoda jest najczęściej stosowana do tresury zwierząt. Jest to nieekonomiczny sposób uczenia się, stosowany tam gdzie zawodzą inne.

4.Kolejnym rodzajem uczenia się jest uczenie się sensoryczne, czyli zapamiętywanie poprzez kojarzenie określonych części materiału. się przez rozwiązywanie problemów polega na wielokrotnym wykonywaniu zadań na różne możliwe warianty. Metoda ta uczy efektywnego działania, eliminuje pojawienie się błędu, wpływa pozytywnie na logiczne myślenie i kojarzenie różnych faktów.

5. Uczenie się przez naśladownictwo, czyli intencjonalne wykonywanie przez osobę uczącą się czynności, które przedtem wykonywał ktoś inny.

6.  Uczenie się przez przeżywanie, co oznacza kształtowanie stosunku do określonych wartości moralnych, społecznych, estetycznych i innych. Efekty uczenia się zależą od właściwości psychofizycznych ucznia, przede wszystkim od zdolności zapamiętywania oraz od koncentracji i trwałości uwagi. Od sytuacji uczenia się (struktura i rodzaj przyswajanych treści, lokal i jego urządzenie, stan organizmu uczącego się itp.).

7. Uczenie się przez zrozumienie (wgląd), wniknięcie w istotę zagadnienia, sens opanowywanego materiału.

Według mnie najczęstszym rodzajem uczenia się jest uczenia się przez nasladownictwo.Każdego dnia i przez całe życie uczymy się czegoś nowego nawet tego nie zauważając.Już od pierwszych miesięcy życia mimowolnie nabywamy wiedze od naszych pierwszych nauczycieli jakimi są rodzice.Uczymy się mowic,chodzic,niezależnie od nas poznajemy swiat,uczymy się reguł panujących w szkole miedzy ruwiesnikami,w pracy i każdej grupie do której należymy.