Człowiek jest jedyną istotą w przyrodzie, której do prawidłowego rozwoju psychicznego jest niezbędne wychowanie w społeczeństwie.

Każdy z nas, przebywając w różnych zbiorowościach i przynależąc do określonych grup społecznych, jest jednocześnie członkiem społeczeństwa. Do jednych grup należymy z wyboru (np. do grupy koleżeńskiej, organizacji) , do innych bez własnej woli (np. do rodziny, czy do narodu). Należymy do narodu, poprzez co tworzymy trwałą wspólnotę ludzi, połączoną wspólnymi losami historycznymi, kulturą, gospodarką.

Zgodnie z wizją własnej osoby, stawiamy sobie różne cele i wybieramy sposoby ich realizacji. Widzimy siebie jako określoną osobę, syna, córkę, ucznia, kolegę, Polaka.

Więzi społeczne między ludźmi powstają m. in. w wyniku przynależności do określonej grupy (np. towarzyskiej, koleżeńskiej). Poczucie wspólnoty może wynikać też z wykonywania wspólnej pracy zawodowej, pobierania nauki.

Jednostka odgrywa rolę w życiu społecznym tym lepiej i skuteczniej im bardziej utożsamia się z grupą.

Człowiek w swoim życiu należy do wielu grup społecznych. W pierwszej kolejności przebywa w rodzinie i jest jej członkiem od urodzenia. Członków rodziny łączą więzi osobiste oparte na uczuciach. Zadaniem rodziny jest m. in. takie wychowanie dzieci, aby mogły one prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, pracować, założyć własne rodziny i czuć się wartościowymi ludźmi.

Dzieci i młodzież skupiają się w grupach rówieśniczych i koleżeńskich. Przynależność do tych grup jest dobrowolna. Powinna to być jednak decyzja świadoma i odpowiedzialna, a nawet podejmowana wspólnie z rodzicami, wynikająca ze znajomości zwyczajów panujących w danej grupie, zasad postępowania i zachowań. Zdarza się bowiem i tak, że dana grupa ma charakter patologiczny (szkodliwy) i wówczas może wywierać niekorzystny wpływ na rozwój jednostki. Chodzi o to, aby przynależność do danej grupy miała pozytywny wpływ na rozwój osobowości, a potrzeba bycia wśród innych była zaspokajana z pożytkiem dla wszystkich członków grup.

Kolejną grupą społeczną jest szkoła. To do nas zależy czy będziemy aktywnymi uczestnikami społeczności szkolnej, czy tylko jej obserwatorami. Możemy aktywnie uczestniczyć w zdobywaniu wiedzy i mieć decydujący wpływ na rozwój swoich umiejętności. Możemy również pełnić funkcję w samorządzie klasowym i szkolnym, a także w innych organizacjach młodzieżowych np. harcerstwo.

Udział w życiu szkoły będzie sprzyjał rozwojowi intelektualnemu i wzbogacaniu własnej osobowości, a także uczył rozwiązywania ważnych problemów. Zatem uczestnicząc w życiu szkoły nabędziemy umiejętności, które przydadzą się nam w życiu dorosłym.